“Ngelinye Ilanga Siyobathola”

Ngawo-1935 endaweni yaseCibao Valley, uPablo González waqala ukufunda iBhayibheli. Wayeke wasonta esontweni lamaProthestani kodwa walishiya lapho ebona ukuthi ukuziphatha kwalo akuhambisani nalokho ayekufunde emiBhalweni. Kodwa waqhubeka ezitadishela iZwi likaNkulunkulu futhi waqala ukuxoxela abanye lokho ayekufunda—waqala ngomkhaya wakhe, omakhelwane nabasezindaweni eziseduze. Wadayisa ipulazi lakhe nezinkomo, leyo mali wayisebenzisela ukukhokhela izindleko zokuyoshumayela.

Ngo-1942, uPablo wayevakashela imikhaya okungenani engu-200 ezindaweni eziseduze, aqhube nemihlangano njalo nakuba ayengakaze ahlangane noFakazi BakaJehova. Wakhuthaza abantu ukuba bafunde iBhayibheli futhi baphile ngokuvumelana nalo. Abaningi bakulalela ayekusho kangangokuthi bayeka ukubhema nokuba nesithembu.

Omunye wabalalela isigijimi seBhayibheli sikaPablo kwakunguCeleste Rosario. Wakhumbula: “Ngesikhathi ngineminyaka engu-17 isihlobo sami, uNegro Jiménez,  sasiseqenjini elaliholwa uPablo González. Sasivakashela ekhaya sasifundela imiBhalo ethile, futhi lokho nje kukodwa kwangenza nganquma ukulishiya iSonto LamaKatolika. Izinto esasizifundelwa esontweni zazibhalwe ngesiLatini esasingasiqondi. Ngokushesha ngemva kwalokho, savakashelwa uPablo González wafike wasikhuthaza. Wathi: ‘Asisonti emasontweni amaningi aziwayo kodwa sinabo abafowethu emhlabeni wonke. Ukuthi nje okwamanje asibazi ukuthi bangobani nokuthi babizwa ngaliphi igama kodwa ngelinye ilanga siyobathola.’”

UPablo wayakhe amaqembu abafundi beBhayibheli eLos Cacaos Salcedo, eMonte Adentro, eSalcedo naseVilla Tenares. Ngo-1948, lapho efika eSantiago eshintsha amabhasi wabona oFakazi beshumayela emgwaqweni, bamnika INqabayokulinda. Ekolunye uhambo, udade othile wamnika izincwadi ezimbili wayesemmemela eSikhumbuzweni sokufa kukaKristu eSantiago. Lapho eseSikhumbuzweni kwamhlaba umxhwele akuzwa, wayesephetha ngokuthi ekugcineni wayeselitholile iqiniso nokuthi labo ababekhona kulowo mhlangano yilabo ayenethemba lokubathola.

 Izithunywa zevangeli zavakashela abantu ababefundelwa uPablo. Kwenye yezindawo uPablo ayethe kuhlanganwe kuzo, bathola abantu abadala abangu-27 bebalindele ngenjabulo. Abanye balabo ababekhona babehambe phansi amakhilomitha angu-25; abanye behambe ngamahhashi amakhilomitha angu-50! Endaweni yokuhlangana elandelayo, kwaba khona abangu-78, kwenye baba ngu-69.

UPablo wanikeza izithunywa zevangeli uhlu lwabantu abathakazelayo abangaba ngu-150. Labo bantu abathobekile nabathanda izinto ezingokomoya base beqalile ukufunda iBhayibheli nokuphila ngezimiso zalo. Ababekudinga nje ukuba bahlelwe futhi baqondiswe. UCeleste uyakhumbula: “Izithunywa zevangeli zasivakashela kwase kuba nomhlangano. Kwenziwa amalungiselelo okuba kube khona ubhapathizo. Ngaba owokuqala owabhapathizwa ekhaya. Kamuva kwabhapathizwa umama, uFidelia Jiménez, nodadewethu uCarmen.”

Umhlangano wokuqala wesigodi owaba seDominican Republic, eSantiago ngo-September 23-25, 1949, wafaka abamemezeli umfutho owengeziwe wokuqhubeka nomsebenzi wokushumayela. Kwafika abaningi ababenelukuluku lokwazi futhi inani lababekhona enkulumweni yeningi ngeSonto lafinyelela ku-260. Kwabhapathizwa abangu-28. Lo mhlangano wezinsuku ezintathu waqinisekisa abaningi abasanda kuhlanganyela ukuthi le iyona nhlangano uNkulunkulu ayisebenzisela ukufeza intando yakhe.