Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INcwadi Yonyaka YoFakazi BakaJehova Ka-2015

 UKUSHUMAYELA NOKUFUNDISA EMHLABENI WONKE

EYurophu

EYurophu
  • INANI LAMAZWE 47

  • INANI LABANTU 741 311 996

  • INANI LABAMEMEZELI 1 611 036

  • INANI LEZIFUNDO ZEBHAYIBHELI 847 343

Ikilasi Lavakashela EHholo LoMbuso

EFinland: Abafundi bebanga lesibili baseHholo LoMbuso

U-Ines, ofunda ibanga lesibili eFinland, wezwa ukuthi ekilasini labo babezoxoxa ngoFakazi BakaJehova esifundweni sezenkolo, wayesenquma ukumema ikilasi ukuba livakashele eHholo LoMbuso. Abafundi nothisha babona kuwumqondo omuhle lowo.

Ngesonto elilandelayo abafundi abangu-38 bahamba ngamabhayisikili amakhilomitha amahlanu beya eHholo. Babehamba  nothisha ababili nothishanhloko. EHholo LoMbuso babelindelwe abazalwane ababili nodade abathathu. Ngesikhathi besathola okuya ethunjini, izingane zazibuza ngehholo noFakazi: “Kwenziwani ezifundweni?” “Kwenziwani kuleya ndlu?” Zazibuza umtapo wezincwadi. “Kungani kunesibalo esithi u-6 ungena kangaki ku-10 odongeni?” Umbhalo wonyaka kwakuwuMathewu 6:10.

Ngenxa yokuthi isikole sasisemkhankasweni wokuvikela izingane ekuhlukunyezweni iziqhwaga, abazalwane bababukisa i-video ethi Nqoba Isiqhwaga Ngaphandle Kokusebenzisa Isibhakela, engosini ethi jw.org. Babatshengisa nezinye izinto ezisengosini yethu, babadlalela nengoma yoMbuso. Bahlala isikhathi esingangehora.

Uthishanhloko, othisha nabafundi babengawuvali umlomo ngohambo. Uthishanhloko wayenesithakazelo kokwakuqukethwe ingosi ngoba ecabanga ukuthi ingasetshenziswa ezifundweni zenkolo. Wajabula lapho ezwa ukuthi namanye amakilasi amukelekile ukuzovakasha eHholo LoMbuso. Ngenxa yalokho, ngakusasa uthisha welinye ikilasi wacela ukuba nabo bafike ehholo.

Wathola Ingcebo Emgqonyeni Kadoti

UCristina ohlala eRomania akakaze alubhade esikoleni futhi wayengakwazi ukufunda nokubhala. Wayezihluphekela, eziphilisa ngokufuna amathini namabhodlela epulasitiki ezaleni. Ngelinye ilanga esathi uyafuna wakhangwa okuthile—incwadi yeBhayibheli enezithombe ezinhle zabantu abajabule. Wacabanga, ‘Kumelwe ukuba bakhona ndawana thize abantu abanje.’ UCristina wayefuna ukwazi ukuthi zithini lezi zincwadi, ngakho wacela omunye umuntu ukuba amfundele zona. Lapho ezwa ukuthi zikhuluma ngenkolo, kwamphatha kabi ukuthi abantu balahla izincwadi ezikhuluma ngeZwi likaNkulunkulu emgqonyeni. Waqhubeka eya emgqonyeni  eyothatha izincwajana, amapheshana nomagazini. Ezinye zalezi zincwadi zaziphelele ezinye ziyizicucu. Wafunda ukufunda ukuze azitholele okwengeziwe ngalezi zincwadi.

Kamuva uCristina watholana noFakazi futhi kwaqalwa isifundo seBhayibheli. Wayekujabulela kakhulu ukwazi ukuthi uJehova umdonsele kuye esebenzisa izincwadi  abanye ababengenandaba nazo. Uba khona emihlanganweni yebandla futhi kuyamthakazelisa akufundayo. Enye yezinto ezimjabulisa kakhulu ukuthi manje usenomagazini, izincwadi nezincwajana ezintsha. Akasazibheki emgqonyeni kadoti. Ngempela, uCristina wathola igugu emgqonyeni kadoti!

Isifundo SeBhayibheli “Sasehlathini”

EJalimane: UMargret uqhuba isifundo seBhayibheli ehlathini

Njalo ekuseni uMargret welula izinyawo ehamba nenja yakhe ehlathini eJalimane. Uthi: “Ngiye ngizame ukuxoxa nabadlulayo. Uma bengaphuthumi ngishintsha ingxoxo ibe eyeBhayibheli.”

Ngelinye ilanga wahlangana nowesifazane oneminyaka engaphezu kuka-70 naye owayehamba nenja yakhe. UMargret waqala ingxoxo naye. Lona wesifazane wayijabulela waze watshela uMargret ukuthi uyathandaza kuNkulunkulu futhi ufunda iBhayibheli zonke izinsuku. Kusukela lapho, babehlangana njalo baxoxe ngezinto ezingokomoya. Langa limbe lona wesifazane wabuza uMargret: “Kungani ulazi kangaka iBhayibheli?” UMargret wachaza ukuthi ungomunye woFakazi BakaJehova.

Kwase kukaningi uMargret emcela isifundo seBhayibheli sasekhaya kodwa enqaba. Izingxoxo zona zaqhubeka. Ngemva kwezinyangana, uMargret waphinde wacela ukumqhubela isifundo seBhayibheli sasekhaya. Kulokhu, lona wesifazane wathi wayesaba ukufunda ngoba indoda ayehlala nayo yayingabathandi oFakazi BakaJehova.

Lapho uMargret ephinda eyolula izinyawo ehlathini, wathatha iBhayibheli nencwadi ethi Okufundiswa IBhayibheli. Lapho ebona lona wesifazane, ngesibindi wathi:  “Angisaceli isifundo seBhayibheli sasekhaya kodwa isifundo seBhayibheli ‘sasehlathini.’” Egcwele izinyembezi emehlweni, owesifazane wavuma ngokunganqikazi. Kasithupha ngesonto uya esifundweni sakhe seBhayibheli “sasehlathini.” Kuye ngokuthi kukuyiphi inkathi yonyaka nesimo sezulu, ngezinye izikhathi kuye kudingeke uMargret aqhube isifundo seBhayibheli ephethe isambulela nethoshi.

Ukunikina Ikhanda Okudidayo

Udade okuthiwa uDelphine wayefunda iBhayibheli no-Irina eBulgaria. U-Irina wayekujabulela ayekufunda futhi ehlanganyela nemihlangano njalo. Kodwa umyeni ka-Irina wayengafuni axhumane noFakazi. Wathuthela umkhaya wakhe edolobhaneni laseSweden, ngakho u-Irina akabange esakwazi ukuxhumana noDelphine. Noma kunjalo, amaphayona amabili, u-Alexandra noRebecca, athola u-Irina owayengakwazi ukukhuluma isiSwedish. La maphayona asebenzisa incwajana ethi Good News for People of All Nations ayesecela u-Irina ukuba azifundele ngesiBulgaria. Kamuva, ngosizo lwale ncwajana, ambuza ukuthi angathanda yini ukuthola izincwadi ngolimi lwakhe. U-Irina wanikina ikhanda kakhulu. La maphayona ahamba, aphetha ngokuthi akanasithakazelo.

U-Alexandra wakhumbula ukuthi kunodade waseSweden okhonza eBulgaria, uLinda, owayezofika ezovakasha amasonto ambalwa. Wacabanga ukuthi ungaba khona umehluko uma u-Irina engezwa iqiniso ngolimi lwakhe. Lapho uLinda esefikile, baya ku-Irina. U-Irina watshela uLinda ukuthi ubelokhu ethandaza kuJehova njalo ebusuku, emcela ukuba amsize akwazi ukuqhubeka nesifundo sakhe seBhayibheli. Wayevame ukuphatha incwadi yakhe yesiBulgaria ethi Okufundiswa IBhayibheli.  Wayefuna ukuyikhombisa oFakazi uma ehlangana nabo emgwaqweni, kodwa wayengakaze ababone. Wayengeve ejabule u-Irina ngokuthi wayesezothola izincwadi ezengeziwe ngesiBulgaria!

ULinda wabuza u-Alexandra ukuthi kungani ekuhambeleni kokuqala aphetha ngokuthi u-Irina wayengenasithakazelo. U-Alexandra wachaza ukuthi wayenikine ikhanda, okwakukhombisa ukuthi akanasithakazelo. ULinda wamomotheka wayesechaza ukuthi abantu baseBulgaria banqekuzisa ikhanda uma bebonisa ukungavumelani nento, balinikine uma behambisana nayo. Ngakho u-Irina uyaqhubeka nesifundo sakhe seBhayibheli ngesiBulgaria kuyoze kube yilapho esefunde isiSwedish. Kwenzeka kanjani ukuba afunde ngesiBulgaria? Waphinde watholana noDelphine futhi bafunda bebukana kuyi-computer.

Isibonelo Esihle Sikababa

UJemima ohlala eSpain wafundiswa iqiniso esemncane. Lapho eseneminyaka engu-7, ukuphila kwakhe kwashintsha kakhulu. Unina wanquma ukuthi akasafuni ukuba omunye woFakazi BakaJehova waze wehlukanisa noyise. Lapho eneminyaka engu-13, uJemima wayeka ukuhlanganyela, wenqaba nosizo olungokomoya uyise ayemnika lona.

Njengoba uJemima ekhula, wangena ezinhlanganweni zezenhlalo nezombusazwe, efunela abantu abavamile lokho ayecabanga ukuthi kuwubulungisa. Kamuva, lapho esephelelwe umsebenzi, uyise uDomingo wamcela ukuba asebenze naye njengomapendane.

Ngelinye ilanga besebenza ndawonye, uDomingo wacela ukuqhubela uJemima isifundo seBhayibheli. Wenqaba, waze wathi uma eyoke asidinge isifundo, uyomazisa. UDomingo wayelalela iBhayibheli nomagazini  abaqoshiwe lapho ependa kanti indodakazi yona yayilalela umculo onesigqi ngama-earphone.

Ngo-November 2012, uDomingo owayesephinde washada, wathola isimemo sivela eSikoleni SeBhayibheli Semibhangqwana EngamaKristu. Kwamjabulisa kakhulu uJemima ukuthi uyise wayezoya eSikoleni SeBhayibheli izinyanga ezimbili ashiye konke aye nomaphi lapho ethunyelwa khona. Ngokokuqala ngqa uJemima wabona ukuthi iqiniso lalimbelwe ngokujulile enhliziyweni kayise futhi wayefuna ukwazi ukuthi kungani.

UJemima wayeka ukulalela umculo wakhe, waqala ukulalela okwakulalelwa uyise. Waqala ukubuza imibuzo. Ngelinye ilanga uDomingo egibele isitebhisi ependa, uJemima wathi kuye: “Uyakhumbula mhla ngithi ngiyokutshela uma sengithanda ukufunda iBhayibheli? Hhayi-ke, sengiyathanda manje.”

Wajabula kakhulu uDomingo ukuzwa lokhu. Ngo-January 2013, baqala ukufunda kabili ngesonto. Isikole saqala ngo-April kodwa baqhubeka nesifundo bebukana kuyi-computer. UJemima wayekhona lapho uyise ethweswa iziqu futhi wasijabulela kakhulu isimiso. Ngo-December 14, 2013, naye wabhapathizwa.

“UJehova ungibekezelele kakhulu futhi ngiyazi ukuthi akazange angilahle. Unginike into engingakaze ngiyithole emhlabeni—abangane beqiniso. Ubuzalwane bomhlaba wonke bungenza ngilwazise ngisho nakakhulu uthando olukhulu lukaJehova,” kuphetha uJemima.

Umvuzo Wokuhlonipha

Ngo-March 30, 2014, uVasilii, osekuyisikhathi eside eyilungu lomkhaya waseBethel eRussia, wayefakaza ngenqola enezincwadi eduze kwehhovisi legatsha lapho kufika iveni yamaphoyisa. Kwaphuma iphoyisa emotweni lacela uVasilii ngomoya ophansi ukuba ayeke lo  msebenzi ayewenza ngoba omakhelwane base bekhonondile ngawo. Elinye iphoyisa layiqopha leyo ngxoxo. UVasilii wanquma ukuthi kuyoba kuhle alilalele iphoyisa angaphikisani nalo. Kwase kunabantu abaningi ababedlula ngendlela abase bemile bebukela ukuthi kwenzekani. UVasilii wahamba, kodwa ngemva kwezinsuku ezimbili wacela ukubonana nomphathi wamaphoyisa. Isicelo sakhe semukelwa. Kulowo mhlangano, uVasilii wabonga umphathi ngenkonzo yabo ebalulekile abayenzela umphakathi nangendlela enhle ababekhulume ngayo naye ezinsukwini ezimbili ngaphambili. Umphathi waphendukela kumsizi wakhe wathi, “Kuyo yonke iminyaka engu-32 ngikulo msebenzi, angikaze ngizwe muntu esibonga ngomsebenzi wethu!” Kule ngxoxo umphathi wamaphoyisa wachazelwa futhi waqonda ukuthi umsebenzi wethu wokushumayela obala uvunyelwe ngokuphelele ngokomthetho. Umphathi wabuza uVasilii ukuthi kungani, nakuba azi ukuthi akukho okubi ayekwenza, engazange aphikisane nephoyisa lapho limcela ukuba ayeke umsebenzi wakhe? UVasilii waphendula: “Ngiyawahlonipha amaphoyisa. Cabanga nje ukuthi bekuyoba njani kubantu abebebukele ukube bengisole iphoyisa ngokungawazi umthetho.” Umphathi nomsizi wakhe babehlabeke umxhwele kakhulu futhi baqinisekisa uVasilii ngokuthi akekho oyophinde amhluphe lapho eshumayela ngenqola yakhe.