Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

 UKUSHUMAYELA NOKUFUNDISA EMHLABENI WONKE

E-Oceania

E-Oceania
  • INANI LAMAZWE 29

  • INANI LABANTU 40 208 390

  • INANI LABAMEMEZELI 97 583

  • INANI LEZIFUNDO ZEBHAYIBHELI 64 675

Bashiya Amaphakeshana Ezincwadi

Kuyethukela iziqhingi eziningi zaseMicronesia zifinyelelwe ngezindaba ezinhle, ngakho iqembu labamemezeli basesiqhingini esibizwa ngokuthi iMarshall Islands lahlela uhambo lwamasonto amabili ngesikebhe. Lasukela esiqhingini saseMajuro, lahamba laze lafinyelela esiqhingini saseWotje nesase-Ormed ezisendaweni ebizwa ngokuthi iWotje Atoll.

 Ukuze lishumayeze abantu abaningi ngangokunokwenzeka, leli qembu lalilungiselele amaphakeshana ezincwadi ngaphambi kokuba lihambe. Iphakethe ngalinye lalinomagazini abane nezincwajana ezimbili. Njengoba abamemezeli babengazi ukuthi bayophinde babuyele nini kulesi siqhingi, babeshiya iphakethe kubantu ababonisa isithakazelo bese bebakhuthaza ukuba bafunde lezi zincwadi nemikhaya yabo nabangane. Kulolu hambo lwamasonto amabili, laba bamemezeli bahambisa ingqikithi yezincwajana ezingu-531, omagazini abangu-756 nezincwadi ezingu-7.

“Siyabonga Ngokuthi Awusikhohlwanga”

Ngo-February 2014, oFakazi abayisithupha basePapua New Guinea bathatha uhambo lokushumayela lwezinsuku eziyishumi baya eSiqhingini SaseKarkar esinentabamlilo. Bathola abantu abaningi abalalelayo, bahambisa izincwadi ezingu-1 064. Udade okuthiwa uRelvie wathi: “Ngosuku lokuqala ensimini sadonsa kwaze kwadlula ihora lesithathu ntambama. Ngaleso sikhathi amanzi ayesephelile emabhodleleni ethu, imihlathi isikhathele nemilomo seyomile ngenxa yokukhuluma isikhathi eside. Ngangishumayeza intombazane encane. Ngangifuna ukuyifundela umBhalo kodwa ngehluleka ngoba ngangome kakhulu. Yabe isingiphuzisa amanzi.”

Ebusuku obandulela ukuhamba kwethu kule ndawo, saba nomhlangano omkhulu namalungu omphakathi, kukhona nabaholi besonto lendawo. URelvie uyakhumbula, “Ngazizwa njengoStefani phambi kweSanhedrini lapho kudingeka avikele iqiniso, umehluko kwakuwukuthi ezethu izilaleli zazinobungane.” Lapho laba bamemezeli abayisithupha sebeqedile ukukhuluma, kwasukuma  umphathi kaSontosikole waseLuthela wabonga umamkhulu wakhe, owayengomunye walaba bamemezeli, ngokulethela abantu bakubo iqiniso. Wathi: “Isibonelo sakho esihle sifana nesowesifazane ongumSamariya owahamba wayoxoxela abakubo izinto ezinhle ayezizwe kuJesu. Siyabonga ngokuthi awusikhohlwanga.”

Basebancane Kakhulu Ukuba Bangashumayela?

EKiribati: UTeariki noTueti

Ngelinye ilanga ekuseni, uTeariki, umfanyana oneminyaka engu-7 ohlala esiqhingini saseTarawa, esiyingxenye yeKiribati, wayeshumayela noyise uTueti lapho bengena komunye umuzi, bethola iqembu lezinsizwa nezintombi ezingaba yishumi. Ngemva kokuba uyise kaTeariki esexoxe nabo ngesigijimi soMbuso, omunye wabo wathi kuTueti: “Siyabona ukuthi nonke nishumayela nabantwana benu. Kungani nihamba nabo? Basebancane kakhulu ukuba bangashumayela.”

UTueti wathi: “Ningathanda ukubona ukuthi umfana wami uyakwazi yini ukushumayela? Mina ngingaphumela phandle bese niyazizwela lokho afisa ukukusho.” Bonke eqenjini bathi: “Yebo, singathanda ukumuzwa.”

Ngemva kokuba uTueti ephumele emnyango, uTeariki wabuza leli qembu, “Niyalazi igama likaNkulunkulu?”

“Yebo. UJesu!” kuphendula omunye wabo. Omunye wathi: “UNkulunkulu.” Omunye wathi: “INkosi.”

UTeariki wathi: “Asizwe ukuthi iBhayibheli lithini. Ngicela sifunde incwadi ka-Isaya 42:5.” Ngemva kokufunda lo mBhalo, wababuza, “Lo mBhalo ukhuluma ngobani?”

Enye intombazane yathi: “Ukhuluma ngoNkulunkulu.” UTeariki wathi: “Yebo, uNkulunkulu weqiniso. Evesini 8, uthini uNkulunkulu weqiniso? ‘NginguJehova. Yilelo igama lami; futhi angisoze nganika muntu omunye inkazimulo yami.’ Nizwile ukuthi ubani igama likaNkulunkulu?”

 Iqembu lathi: “UJehova.”

Njengoba bonke base belalelisisile, uTeariki wababuza: “Ziyini izinzuzo zokusebenzisa igama likaNkulunkulu elithi Jehova? Ngicela sifunde izEnzo 2:21 ukuze sithole impendulo. Zithi: ‘Wonke umuntu obiza igama likaJehova uyosindiswa.’ Nizwile ukuthi ziyini izinzuzo zokusebenzisa igama likaNkulunkulu?”

Enye intombazane yathi: “Siyosindiswa.”

Uyise kaTeariki wabe esebuyela endlini. Wabuza leli qembu: “Anisho-ke, nicabangani? Abantwana bethu bayakwazi ukushumayela? Kulungile yini ukuba sihambe nabo?” Bonke eqenjini bavuma ukuthi abantabethu bayakwazi ukushumayela nokuthi kuhle ukuba  bashumayele. UTueti wabe esethi: “Nani ningakwazi ukuxoxa ngamaqiniso eBhayibheli njengoba kwenze uTeariki uma ningalifunda.”

Izindaba Ezinhle Zifinyelela Ezintabeni

Ngo-November 2013, uJean-Pierre, osebenza ehhovisi labahumushi ePort-Vila eVanuatu, wahamba ngendiza eya emhlanganweni wesigodi esiqhingini sakubo. Lapho ehla endizeni, kweza iqembu labantu abanesithakazelo abaphuma engxenyeni eseningizimu yesiqhingi bamcela izincwadi zeBhayibheli. Wahambisa cishe bonke omagazini ayebaphethe. Kwabe sekuza umholi wenkolo naye wacela izincwadi. Le ndoda yamncenga ukuba eze endaweni yakubo, ithi: “Siyafa yindlala ngokomoya. Woza uzophendula yonke imibuzo yethu.” Ngosuku lwangemva komhlangano, ekuseni ngovivi, uJean-Pierre wathatha uhambo olude waqwala intaba. Ekugcineni wafinyelela esiqongweni sentaba lapho kwakukhona khona le ndawo. Abantu bendawo bamamukela ngemfudumalo, ngemva kwalokho uJean-Pierre waxoxa nabo nge-Kingdom News No. 38 enesihloko esithi “Ingabe Abafileyo Bangaphinde Baphile Ngempela?” Wakhuthaza bonke ababelalele, ababecishe babe ngu-30, ukuba bavule amaBhayibheli abo bahambisane nale ngxoxo. Le ngxoxo yadonsa amahora angaba ngu-7. Impela babefa yindlala laba bantu! Ikhehla elineminyaka engu-70 lathi: “Kukho konke ukuphila kwami angikaze ngiyizwe incazelo ecace kangaka mayelana nabafileyo!”

UJean-Pierre walala kule ndawo. Walala ekamelweni elilodwa nomfundisi. Lapho evuka ekuseni, wabona umfundisi efunda omunye womagazini bethu. Wambuza ukuthi ufunda ngani, umfundisi waphendula ngelikhulu isasasa wathi ufunda ngoMbuso kaNkulunkulu. Wavuma ukuthi uMbuso kaNkulunkulu wawungekho ezinhliziyweni  zabaFarisi uJesu abalahla kuLuka 17:21. Waphetha ngokuthi uMbuso kaNkulunkulu awunakuhlala enhliziyweni yomuntu, njengoba isonto lakhe lalifundisa kanjalo. Nakuba esesePort-Vila, uJean-Pierre usaqhubeka nokulandelela isithakazelo asithola kuleya ndawo esebenzisa ucingo. Abazalwane abathathu bebandla elingumakhelwane bavolontiyela ukuya kule ndawo bayoqhuba iSikhumbuzo futhi kwaba khona abangu-109!

EVanuat