• INANI LAMAZWE 58

  • INANI LABANTU 994 839 242

  • INANI LABAMEMEZELI 1 421 375

  • INANI LEZIFUNDO ZEBHAYIBHELI 3 516 524

Balandela Uthisha Wabo

UJosé ungumzalwane osemusha oyiphayona ohlala kude nedolobha laseLuanda, e-Angola. Unguthisha esikoleni esiseduze kweHholo LoMbuso. Ubonisa izimfanelo ezinhle zobuKristu futhi unguthisha onekhono, ngakho izingane ezingu-86 azifundisayo ziyamthanda futhi ziyamhlonipha. Imihlangano yakhe yaphakathi nesonto iqala ngo-4:00 ntambama, ngakho wathola imvume  yokusheshe ahambe emsebenzini ngalolo suku. Ngemva komsebenzi uqonda ngqo eHholo LoMbuso.

Ezinye izingane azifundisayo zazizibuza ukuthi kazi kungani uJosé esheshe aphume esikoleni nokuthi usuke eyaphi. Ukuze zanelise ilukuluku lazo, ngelinye ilanga ezimbili zamlandela zaya esifundweni. Ngemva kwesikhathi esithile, ezinye ezintathu zaya esifundweni mhla uJosé enesabelo eMhlanganweni Wenkonzo. Le ndaba yasakazeka ngokushesha ekilasini. Emasontweni alandela, inani lezingane ezaziya esifundweni lenyuka lisuka kwezinhlanu laya kwezingu-21. Abamemezeli eHholo LoMbuso bacela ukuzifundela iBhayibheli, iningi lazo lavuma. Lapho lezi zingane zifika nezincwadi zoFakazi esikoleni, ezinye zaba nesithakazelo futhi zaqala ukuya esifundweni. Ekupheleni konyaka wesikole, ezingu-54 kwezingu-86 zase ziyile esifundweni. UJosé wabika ukuthi ezingu-23 kuzo ziyathuthuka ngokomoya futhi ziyaqhubeka nokuya esifundweni.

Insimu Ayanele?

ENigeria: UJoseph no-Evezi badlala i-DVD enkonzweni

Lapho amaphayona akhethekile uJoseph no-Evezi befika esabelweni sabo esisha eNigeria, abamemezeli abaningana ababedangele babatshela: “Asinayo insimu eyanele. Isisetshenzwe kakhulu.” Ngemva konyaka, uJoseph wabhalela igatsha wathi: “Insimu yethu siyisebenza nsuku zonke futhi sinqoba ubandlululo nokunganakwa. Siya ensimini siphethe umshini wokudlala ama-DVD ukuze sibukise izingane, abasebasha nabantu abadala ama-video. Umphumela: Inyanga ngayinye mina nomkami siqhuba izifundo zeBhayibheli  ezingu-18, ngezinye izikhathi asizifinyeleli zonke izifundo zethu. Izingane zihlale zisicela ukuba sizibukise ‘ama-video kaKhwezi.’”

Bakhalela Usizo Esiqhingini

ECongo (Kinshasa): Bashumayeza umdobi

Ngo-April 2014, ihhovisi legatsha laseCongo (Kinshasa) lathola incwadi ethinta inhliziyo evela eqenjini labadobi abahlala eSiqhingini Sase-Ibinja eLake Kivu. Laba badobi bavame ukusuka esiqhingini sabo baye emadolobheni  bayodayisa. Ngesikhathi besedolobheni laseBukavu, batholana noFakazi BakaJehova. OFakazi babashumayeza, babanika iBhayibheli nezincwadi.

Abadobi bakwazisa ababekufunda, baxoxela nabanye abasesiqhingini ngakho. Ngenxa yokuthi baningi ababenesithakazelo, abadobi bathuma oyedwa kubo ukuba abuyele eBukavu ayofuna oFakazi abacele ukuba beze e-Ibinja. Lapho lo muntu engabatholi, wabhalela ihhovisi legatsha wathi: “Sicela nithumele oFakazi bazosisiza sazi iBhayibheli njengabo futhi sifunde ukuthi singaphila kanjani phakade. Sikulungele ukubanika indawo yokuhlala. Ngikulungele nokunikela ngendawo yami ukuze kwakhiwe isonto. Sifunde amavesi eBhayibheli asezincwadini zenu athi abapristi nabefundisi basifundisa amanga. Siyaqiniseka ukuthi siyitholile inkolo yeqiniso. Baningi lapha e-Ibinja abangathanda ukutadisha iBhayibheli futhi babe oFakazi BakaJehova.”

Incwadi yabonisa ukuthi babelinganiselwa ku-40 abantu ababenesithakazelo kulesi siqhingi. Bangaphezu kuka-18 000 abantu e-Ibinja kodwa akukho noyedwa uFakazi. Ngokushesha ihhovisi legatsha lathumela kulesi siqhingi amaphayona akhethekile amabili akhuluma ulimi lwendawo.

Umfundisi Useyalalela

“Ngeke ngiphinde ngiphuthelwe iSikhumbuzo.” Washo kanjalo umfundisi wesonto elidumile lamaProthestani eNingizimu Afrika. Yini eyamenza weza eSikhumbuzweni ngo-April 2014? Indaba yaqala lapho abazalwane ababili bezinhlanga ezingefani beshumayela enkonzweni yasensimini futhi befika kwakhe. Babazi ukuthi lo mfundisi cishe wayengeke afune ukukhuluma nabo. U-Adaine, omunye walaba bazalwane, uchaza  okwenzeka: “Samangala lapho esivulela ethi asingene. Saxoxa isikhathi eside. Wayemangazwe ukubona umlungu eshumayela emphakathini wabansundu futhi ekhuluma naye ngolimi lwakhe. Umfundisi waqala ukuqhutshelwa njalo isifundo seBhayibheli.”

U-Adaine uyaqhubeka: “Le ndoda yayikade iyisithunywa sevangeli nomfundisi iminyaka engaphezu kuka-40, kodwa yaqala ukuthola zonke izimpendulo zemibuzo yayo lapho ineminyaka engu-80. Iyayithanda incwadi ethi Lingisa Ukholo Lwabo. Uma sifunda, ibamba ngekhanda amaphuzu athile iwasebenzise ezintshumayelweni zayo esontweni. Yakhombisa amalungu ebandla layo incwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? Yawatshela, ‘Uma kufika oFakazi BakaJehova emizini yenu nale ncwadi, anobamukela nilalele abakushoyo ngoba le ncwadi iqukethe amagugu angokomoya.’”

Umfundisi watshela u-Adaine ukuthi abaholi besonto lakhe babemyale kanzima futhi bamxwayisa ukuba angakhulumi ngoFakazi BakaJehova ezintshumayelweni zakhe. Wayengazi ukuthi kwakufanele enzenjani. U-Adaine wakhumbula indaba yompristi waseMyanmar elandiswa e-Ncwadini Yonyaka YoFakazi BakaJehova Ka-2013. Lapho u-Adaine efundela umfundisi le ndaba, umfundisi wathi: “Le ndaba ikhuluma ngami phela! Kunesinqumo esibaluleke kakhulu okufanele ngisenze ngokushesha.”

Umfundisi waba khona eSikhumbuzweni okokuqala ngo-April 14, 2014, futhi wathi ngeke aphinde aphuthe. Uthe uzimisele ukuhlukana ngokuphelele nenkolo yamanga.

 Ukufuna Emasimini Kakhokho

EGhana: UBaffour no-Aaron bafakaza endaweni enamasimu kakhokho

UBaffour no-Aaron bangamaphayona akhethekile eBokabo, indawo okutshalwa kuyo ukhokho entshonalanga yeGhana. Insimu yabo igqagqene, inezindlu ezincane ezimbalwa, ukwazi ukuya kuzo kuphela ngokuhamba ngezindledlana eziningi ezisemasimini kakhokho. Kulula ukuduka uma uthatha indlela okungeyiyo! Ngelinye ilanga, esikhundleni sokuba uBaffour no-Aaron bahambe ngendlela ababejwayele ukuhamba ngayo, bahamba ngenye, yabaholela emaqhugwaneni ababengakaze bafike kuwo. Sebelapho bathola uMichael noPatience, ababonisa isithakazelo esigijimini futhi bamukela isifundo seBhayibheli ngokulangazela. Kamuva, uMichael wabatshela: “Eminyakeni emibili edlule sayeka ukusonta ngoba sabona izinto ezazingavumelani nezimfundiso zeBhayibheli. Kusukela lapho, njalo kusihlwa mina noPatience besizifundela iBhayibheli sodwa, sifuna izimpendulo zemibuzo yethu. Besilokhu sithandazela usizo lokuthola iqiniso.” Naphezu kokuhamba amabanga amade emasimini kakhokho, baqala ngaso leso sikhathi ukuba khona njalo emihlanganweni. Ngonyaka odlule, lo mbhangqwana wabhapathizwa futhi waqala ukukhonza njengamaphayona avamile. Manje nawo uhamba emasimini kakhokho uyofuna abanye “abebethandazela usizo lokuthola iqiniso.”

UMichael noPatience bahamba phakathi emasimini kakhokho