• INANI LAMAZWE 47

  • INANI LABANTU 743 421 605

  • INANI LABAMEMEZELI 1 614 244

  • INANI LEZIFUNDO ZEBHAYIBHELI 842 091

Iphutha Laholela Esifundweni SeBhayibheli

Umhlangano wezizwe owawuseLondon, eNgilandi, wazijabulisa kakhulu izihambeli kanye noFakazi bendawo. U-Andrew no-Elizabeth baya ehhotela bethi bayobingelela izihambeli zakwamanye amazwe. Endaweni yokwamukela izivakashi babona owesimame owayegqoke kahle, base bephetha ngokuthi naye uze emhlanganweni. U-Elizabeth wambingelela  ngokumanga. Lo mama wamangala, okwenza u-Elizabeth waxolisa, wathi: “Ungixolele. Bengicabanga ukuthi nawe uze emhlanganweni!”

“Emhlanganweni wani?” kubuza umama.

U-Elizabeth wamtshengisa uphawu olwalusedeskini olwalunamazwi okwamukela oFakazi BakaJehova. U-Elizabeth yamjabulisa indlela aphendula ngayo lo mama. Wathi: “Hawu, usho ukuthi nami ngibukeka njengomuntu oze kulowo mhlangano?”

Njengoba ingxoxo iqhubeka, u-Elizabeth wathola ukuthi igama likamama uVivien, uzalwa eNigeria, nokuthi bobabili bahlala ngandawonye. UVivien wavuma ukufundelwa iBhayibheli, wathi ufuna nezingane zakhe zifundelwe. U-Andrew no-Elizabeth baya emzini kaVivien, nabo bamukelwa ngokwangiwa kamnandi. Ngokusobala, ukubonana kwabo eLondon kwakumhlabe umxhwele kakhulu uVivien. Lapho u-Andrew no-Elizabeth betshengisa uVivien incwadi ethi Okufundiswa IBhayibheli, wabamangaza ngokubatshela ukuthi usenayo yena le ncwadi, uyifunda nezingane zakhe ezine. Lapho uVivien etshelwa ukuthi le ncwadi kuqhutshwa ngayo izifundo zeBhayibheli zasekhaya zamahhala, waphendula ngelikhulu isasasa, “Hhawu, asifundi ngani-ke pho!”

Incwadi Evela Kumzalwane OngumRoma

Ngo-November 2014, kwamiswa ibandla lokuqala lesiRomany eSlovakia. Emhlanganweni wesigodi wamuva, kwabhapathizwa abamemezeli abakhuluma isiRomany abangu-21. Bonke babevela edolobheni elilodwa. Ebandleni lesiRomany kwakukhona abantu abangu-495  eSikhumbuzweni. Umzalwane osanda kubhapathizwa wabhala:

ESlovakia: Abashumayeli ababili baxoxa ngezindaba ezinhle nomama ongumRoma

“NgingumRom waseŽehra, eSlovakia. Endaweni engihlala kuyo, abelungu abaningi bathi singamaGypsie, bathi singcolile, siqamba amanga, singamasela. Ngelinye ilanga ngathi ngiya esontweni, unogada wakhona wangixosha. Ngemva kwempatho enjalo, ungacabanga ukuthi ngibabheka kanjani abelungu? OFakazi BakaJehova babe sebengimemela eHholo LoMbuso. Ngaya, kodwa ngangizitshela ukuthi nakhona ngizodumazeka. Ngamangala lapho umlungu engamukela ngokungixhawula ngemfudumalo, ngingakangeni nakungena ngaphakathi eHholo LoMbuso. Angikwazanga ukulalela kahle inkulumo yeningi. Ngangilokhu ngicabanga, ‘Kwenzeka kanjani ukuba bonke laba bantu babe nomusa kanje kimi?’

“Angilalanga ngalolo suku ngoba ngangicabanga ngokwakwenzeke eHholo LoMbuso. Nganquma ukuphindela ukuze ngiyobona ukuthi kwakumane kwaqondana yini ngafika ngosuku abanomusa ngalo laba bantu. Uma ngiya okwesibili, abantu babenomusa ngisho nangaphezu kokubabona kwami okokuqala, wawungafunga uthi ngingumngane wabo wakudala. Angiphindanga ngayeka ukuya ezifundweni, ekugcineni ngabhapathizwa. Ngemva kokubhapathizwa, umusa wabazalwane awuzange uphele, futhi bayaqhubeka bebonisa ukuthi bayangazisa. Ngezinye izikhathi bangipha ukudla okungcono kunalokho abasuke bezokudla bona! Ngifuna ukuhlala ngikule nhlangano, futhi uJehova nguNkulunkulu engifuna ukumkhonza kuze kube phakade.”

Kuphendulwa Umthandazo Wokucela Ithuba Lokushumayeza Umuntu

Udade okuthiwa u-Aysel wayehamba ngebhasi esuka edolobheni laseGanja eya eBaku e-Azerbaijan.  Wathandaza kuJehova, wamtshela ukuthi ufisa ukuxoxa nothile ngeBhayibheli endleleni. Nakuba u-Aysel ayenaso isihlalo sakhe ebhasini, owesifazane othile wamcela ukuba ahlale eduze kwakhe. U-Aysel waxoxa nalo wesifazane futhi ekugcineni wakwazi ukujika ingxoxo bagcina sebexoxa ngeBhayibheli. Lo wesifazane wathi uyamthanda uJesu futhi uyafuna ukwazi okwengeziwe ngaye. Banikana izinombolo zocingo, bahlela nokuba baphinde babonane. Lo wesifazane wacela u-Aysel ukuba amphathele iBhayibheli.

Ngemva kokuba u-Aysel ephindele eGanja, waya emsebenzini walo wesifazane onesithakazelo eyombona. Lo mama wathi “unencwadi yemithandazo” ayifunda zonke izinsuku. Udadewethu wamangala lapho ethola ukuthi le ncwadi yemithandazo empeleni yincwajana ethi Ukuhlola ImiBhalo Nsuku Zonke ka-2013! Kwaqalwa isifundo seBhayibheli, futhi kwamthokozisa u-Aysel ukuthi uJehova wamnika isibindi sokufakaza ngokwethukela.

Incwadi Yokubonga Evela Esiboshweni

Nansi incwadi evela eSpain:

“Okokuqala ngithanda ukunibonga ngemizamo eniyenzayo yokufinyelela zonke izinhlobo zabantu ngesigijimi seBhayibheli.

“Ngaqala ukuxhumana noFakazi BakaJehova eminyakeni engu-15 edlule eTiranë, e-Albania. Kwangimangaza ukuthi uFakazi wayenesibindi sokuxoxa nathi, kwazise sasiyiqembu lentsha eyishumi ehluphayo. Abantu babesesaba kodwa lo mzalwane waxoxa nathi yize sasiphethe izikhali. Akesabanga ukuxoxa nathi ngeBhayibheli. Isibindi sakhe sangihlaba umxhwele kakhulu.

“Eminyakeni emine edlule ngilapha eSpain, kwafika uFakazi ezongivakashela ejele, wacela ukungifundela. Ngavuma, futhi kusukela ngaleso sikhathi ngiye ngashintsha  ngaba umuntu ongcono. Angiseyona indlavini nesilwi. Sekuphele iminyaka ngagcina ukuhlupha. Sengiyamazi uJehova, futhi ukumazi kungenze ngaba nokuphila okunenjongo. Ngiyazama ukuhlalisana ngokuthula nabanye abantu futhi senginesikhathi esingaphezu konyaka ngingummemezeli ongabhapathiziwe.

“Yize sengineminyaka engu-12 ngisejele, eminyakeni emine edlule ngibe nentokozo nokuthula kwengqondo engingakaze ngibe nako. Ngimbonga zonke izinsuku uJehova ngalokhu.

“Emasontweni ambalwa edlule ngibukele ama-video kuyi-jw.org. Ngathinteka ngempela lapho ngibona i-video yomzalwane owayeboshwe e-United States. Angiyena umuntu osheshe akhale, kodwa lapho ngibona izinguquko azenza ekuphileni kwakhe, ngahluleka ukubamba izinyembezi.

“Kwangathi uJehova angaqhubeka ebusisa imizamo yenu yokufinyelela abantu bazo zonke izinhlobo ngokuhumusha izindaba ezinhle nizihumushele ezilimini  eziningi kangaka nangokuvakashela thina esisemajele.

“Ngiyabonga kakhulu.”

“Ekugcineni Sengikutholile Ukuthula Kwengqondo”

UFelicity oneminyaka engu-68 ohlala eSweden uthi: “Bengilokhu ngizwa sengathi kukhona okuntulekayo ekuphileni kwami, ukuphila kwami kungenanjongo, ngilokhu ngifisa ukuba nokuthula kwangaphakathi engangingakutholi.” Ngenxa yokuthi izinkolelo zamaKatolika zazingamanelisi, waqala ukuhlola izimfundiso eziningi zenkolo, wagcina esengene shi ekuthakatheni nasekubhuleni.

Njengoba ayengayitholi injongo yangempela yokuphila, waphelelwa yithemba, wayesecabanga ukuzibulala. “Ngakhala mi izinyembezi, ngamemeza uNkulunkulu, ngamcela ukuba angitshele ukuthi yini afuna ngiyenze. Ngemva kwamasonto amabili, kwangqongqoza umuntu kwami. Insizwa eyayimoyizela yangibuza ukuthi ngingathanda yini ukulalela iZwi likaNkulunkulu. Ngacabanga, ‘Hhayi bo, Nkulunkulu, mina ngangingaceli lokhu—ngangingasho ukuthi akufike oFakazi BakaJehova!’”

Nakuba kwamfikela ukuba avale isicabha, walalela, wavuma nokufundelwa ngencwadi ethi Okufundiswa IBhayibheli. Uthi: “Ngalibheka ngenye indlela iBhayibheli.” UFelicity wabhapathizwa emhlanganweni wesifunda eSweden ngo-2014. Manje uthi: “Nansi-ke into ebengilokhu ngiyifuna ekuphileni kwami. Ekugcineni sengikutholile ukuthula kwengqondo.”