Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

EBrazil: UValdira ufundelwa ngomakhalekhukhwini ekhanyise ikhandlela

 UKUSHUMAYELA NOKUFUNDISA EMHLABENI WONKE

Amazwekazi AseMelika

Amazwekazi AseMelika
  • INANI LAMAZWE 57

  • INANI LABANTU 982 501 976

  • INANI LABAMEMEZELI 4 102 272

  • INANI LEZIFUNDO ZEBHAYIBHELI 4 345 532

Isifundo Esiqhutshwa Endle Ngekhandlela

Umbhangqwana ongamaphayona akhethekile osebenza ensimini eqhelile eBrazil wezwa ngoValdira, owesifazane owayefundelwe iBhayibheli eminyakeni engu-13 ngaphambili. Ngemva kokuhamba emgwaqweni owubhuqu enqamula emifuleni eyingozi, la maphayona amthola uValdira, owayelangazelela ukuphinde afundelwe. Ngenxa yokuthi uhlala  endaweni eqhelile, kwadingeka kwenziwe amalungiselelo akhethekile. Nakuba uValdira ayenocingo, okuwukuphela kwendawo eyayikwazi ukudonsa kahle kwakusendle, kude nakubo. Ngaphezu kwalokho, wayengafunda kuphela ngemva kuka-9 ebusuku. Bona lokhu ngeso lengqondo: Intokazi ihleli yodwa endle ebusuku, iqhutshelwa isifundo seBhayibheli ngocingo ikhanyise ikhandlela.

UValdira ulalela nemihlangano yangeSonto ocingweni lwakhe. Uya endle ephethe iBhayibheli, INqabayokulinda neculo. Uma lina uphatha isambulela.

Ngo-March, uValdira wahamba amakhilomitha ayikhulu eya eHholo LoMbuso lendawo emhlanganweni okhethekile okwakukhululwa kuwo INguqulo Yezwe Elisha ebukeziwe yesiPutukezi. Wajabula lapho ethola ikhophi yeBhayibheli elisha. Lapho enconywa ngemizamo ayenzayo ukuze afunde iBhayibheli, uValdira wathi, “Uyazi, akunzima kangako!”

“Bengazi Ukuthi Ngelinye Ilanga Niyofika”

AmaYukpa amaNdiya AseMelika ahlala eColombia. Ngaphambi kokuba uFrank, oyiphayona elikhethekile, aye endaweni yawo, waxwayiswa ngenkosi yawo, uJohn Jairo, owayexoshe abantu ababefuna ukuletha ivangeli kule ndawo. Ngelinye ilanga, lapho uJohn ethola ukuthi umfundisi walaba bantu wayeqoqa okweshumi, waqhumisa inganono yakhe emoyeni, umfundisi waqhasha wabaleka.

EColombia: UFrank, iphayona elikhethekile, ufundela iqembu labantu abangamaYukpa

UFrank uyakhumbula: “Lapho sifika kule ndawo, hawu, umuntu wokuqala owasilalela kwakuyindodakazi kaJohn Jairo! Ngemva kokuyitshengisa incwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? yavele yathi, ‘Nali-ke isonto engifuna ukusonta kulo!’ Yabe isigijima iyotshela uyise  ngathi. Uyise wathumela ukuba sibizwe ngokushesha. Saya kuye sifile uvalo. Singakakhulumi nakukhuluma, wathi: ‘Ngiyazi ukuthi inkolo yenu eyeqiniso. Eminyakeni engu-8 edlule, eBecerril, ngathola incwadi emgqonyeni wezibi efana nale eniyinike indodakazi yami. Ngayifunda, futhi kusukela ngaleso sikhathi, bengilinde ukuba nifike. Bengazi ukuthi ngelinye ilanga niyofika. Ngifuna ningifundise iBhayibheli, nifundise umkhaya wami, nifundise nalo mphakathi. Nikhululekile ukuba ningafika noma yinini lapha.’

“Lawo mazwi asenza sahlengezela izinyembezi. Wonke umphakathi waqoqana uzosilalela sishumayela, uJohn Jairo watolika esasikusho. Lapho sesihamba, wasiboleka  imbongolo encane eyayizosithwalela umthwalo wethu. Manje siqhuba izifundo zeBhayibheli ezingu-47 nabantu abangu-120 abavela emiphakathini ehlukahlukene, kulabo bantu kukhona noJohn Jairo nendodakazi yakhe.”

Umshushisi Ushintsha Inkambo Yakhe

UJosé, owayengumKatolika oshisekayo, uhlala e-Ecuador. Uyabhala: “Ngangingafuni nakubabona oFakazi BakaJehova. Kwaze kwaphela iminyaka eyishumi ngibashushisa. Ngangiye ngiqoqe iviyo elalizobahlasela, ngibashaye ngesihluku futhi ngibabize ngamasela. Uma sesisesiteshini samaphoyisa, ngangizicelela ukuhluthulela ngezingidi isitokisi abafakwe kuso. Ngelinye ilanga saphihliza  imoto kaFakazi. Ngelinye, saphonsa isithuthuthu sabo esihosheni.

“Kwathi ngo-2010, ngangenwa umkhuhlane obizwa ngokuthi i-swine flu. Udokotela wathi angisuke ekhaya elaliphezulu ezintabeni zase-Andes ngiye endaweni efudumele ngiyolulamela khona. Ngaya epulazini elincane lesihlobo sami eliseduze kolwandle, ngagcina sengilinakekela ngedwa. Ukuhlala ngedwa kwangenza ngafuna ukukhuluma nanoma ubani. Obani abafika epulazini? OFakazi BakaJehova! Ngenxa yesithukuthezi enganginaso, ngaxoxa nabo futhi ngamangazwa indlela ababelisebenzisa ngayo iBhayibheli. Ngavuma ukuqhutshelwa isifundo seBhayibheli ngenxa yelukuluku. Ngemva kokufunda nabo izinyanga eziyisithupha, ngaya esifundweni okokuqala. Umusa nothando abangibonisa lona kwangihlaba umxhwele ngaze ngazibuza, ‘Kungenzeka ukuthi yizinceku zikaNkulunkulu weqiniso lezi?’ Ngathuthuka futhi ekugcineni ngabhapathizwa ngo-April 2014.

“Ngazisola ngokushushisa oFakazi. UJehova wabe esengipha ithuba lokuxolisa komunye wabo. Emhlanganweni wesigodi ngo-October 4, 2014, umzalwane owayenenkulumo waxoxa nami wangibuza ngokuphikisa kwami oFakazi, wayesethi: ‘Uma unganikwa ithuba lokuxolisa kulabo owabashushisa, ungaxolisa kubani?’ Ngokushesha ngaphendula ngathi ngingaxolisa kumzalwane ogama lakhe ngu-Edmundo, kodwa angazi ukuthi ngingamthola kanjani. Umbonisi wesigodi wayemlindise ngemuva esiteji, kodwa mina ngangingazi. Izilaleli zakhala njengoba mina no-Edmundo sangana futhi sikhala esiteji.”

“Jehova, Ngicela Wenze OFakazi Bakho Bangithole”

EParaguay: Owesifazane ubuza odade ukuthi bangoFakazi BakaJehova yini

Ngelinye ilanga kusemini lishisa bhe ilanga, iqembu lodade ababesensimini e-Asunción, eParaguay, laqedela insimu elaliyabelwe. Labe selinquma ukufaka umfutho  wokugcina ukuze lishumayele emizini embalwa eyayiseduze. Omunye uFakazi wathi, “Mhlawumbe kunomuntu othandazayo ocela usizo kuNkulunkulu.” Kwenye indlu, intokazi ethile yabingelela odade imoyizela, yababuza ukuthi bangoFakazi BakaJehova yini. Le ntokazi yachaza ukuthi yayisinenyanga ithuthele la eParaguay ivela eBolivia ngenxa yomsebenzi. Yayikade ifundelwa eBolivia. Kule ndawo entsha eyayisihlala kuyo, akukho muntu owayazi ukuthi ingabatholaphi oFakazi, ngakho yathandaza, yathi: “Jehova, ngicela wenze oFakazi bakho bangithole.” Ngalo lolo suku kwafika odade, bahlela ukuba baqale ukuyifundela.