Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

ECanada: Idolobha lama-Inuit iKangirsuk enyakatho yeQuebec

 IMIBIKO EVELELE YONYAKA ODLULE

Amanqampunqampu—Avela Emhlabeni Wonke

Amanqampunqampu—Avela Emhlabeni Wonke

Kufinyelelwa Bonke Abantu BaseCanada

I-video ethi Kungani Kufanele Utadishe IBhayibheli? isihunyushelwe ezilimini ezingu-8 zabomdabu ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zensimu yegatsha laseCanada. Ngomkhankaso wezinsuku eziyishumi wokuhambela indawo yaseNunavik Arctic ngo-October 2014, cishe yonke imizi yabukiswa le video ezindaweni ezingu-14, okuyinani labantu abevile ku-12 000.

Umphathi Wahlabeka Umxhwele

Ngo-September 2014, umhlangano wezizwe waseSeoul wawusenkundleni ebizwa ngokuthi iSangam World Cup  Stadium eNingizimu Korea. Abangaphezu kuka-56 000 ababekhona basijabulela isimiso. Umphathi wenkundla wancoma ukuziphatha okuhle koFakazi nokubambisana kwabo phakathi nomhlangano. Wathi: “Bonke bebeziphethe kahle. Kwangimangaza ukubabona behlanza inkundla kahle ukwedlula izisebenzi zethu. Ngifisa sengathi izisebenzi zethu bezingaba nesimo sengqondo esifana nesabo lapho zisebenza. Ukuze sibe amakholwa akahle, kudingeka sifane noFakazi BakaJehova.”

ENingizimu Korea: Umhlangano wezizwe wango-2014 eSeoul

UJehova Wasinika Ukuqeqeshwa Esikudingayo

Ngo-May 2012, uhulumeni waseSweden wasenqaba isicelo soFakazi BakaJehova sokuba bathole izinzuzo zezimali ezinikezwa amanye amasonto. INdikimba Ebusayo  yavuma ukuba udaba ludluliselwe eNkantolo Ephakeme yakuleli zwe.

INkantolo yanquma ukuba leli cala liqulwe ngaphambi kokuba kukhishwe isinqumo. Kwafika abazalwane abaningana bevela kwamanye amazwe bezohlanganisa amakhanda ukuze babone ukuthi bangayiphendula kanjani imibuzo engase ibuzwe enkantolo. Bahlanganela eHholo LoMbuso eliseStockholm.

Ngesikhathi besafakana imilomo, kwangqongqoza umuntu ehholo. Umzalwane wavula, wathola amantombazane amabili aneminyaka engu-13 no-14, ayesezethula. Athi afuna ukubuza imibuzo ethile ngoFakazi BakaJehova. Lo mzalwane uyakhumbula: “Kwakuthi angiwatshele ukuthi awabuye ngelinye ilanga ngoba sasimatasa singenasikhathi sale nto yawo.”

Kodwa umzalwane wanquma ukuxoxa nawo. Ayenemibuzo eminingi, eminye yawo ingagudl’ iguma ngokuqondene nezindaba ezithile zomphakathi nokuvota. Lapho eseqedile, umzalwane wabuyela kwabanye abazalwane wabatshela imibuzo eyayibuzwe amantombazane nokuthi wayewaphendule wathini.

Ngakusasa, lapho sekuqulwa icala, abazalwane bamangala ngoba iNkantolo yabuza imibuzo eminingi eyayibuzwe amantombazane. Umzalwane omelele inhlangano uthi: “Angizange ngitatazele nakuba ngangingatatazela ngoba ngangimi phambi kwabameli abanesithunzi nabanegama kunabo bonke kuleli zwe. Kodwa ngaba nomuzwa wokuthi uJehova wayesesibonisile ukuthi uyasisekela ngoba wayesenze sakwazi ukuprakthiza izimpendulo ngayizolo.”

INkantolo yakhipha isinqumo esisivunayo, icala laphindiselwa emuva ukuze kwenziwe isinqumo esisha.

 Isaka Lelayisi LikaKen

UKen uneminyaka eyisithupha, uhlala eHaiti. Wathokoza lapho ezwa ukuthi kwase kuzokwakhiwa iHholo LoMbuso lebandla lakubo. Wanquma ukuzenzela isikoqokoqo somnikelo wayesesifihla ekamelweni lakhe. Kunokuba ayidle imali yokudla esikoleni ayeyiphiwa abazali bakhe, wayeyifaka esikoqokoqweni. Wakwenza ngokwethembeka lokhu kwaze kwaba yilapho kufika iqembu elakha amaHholo OMbuso selizoqala ukwakha. Wabe eselinikeza isikoqokoqo sakhe esasinemali eyayanele ukuthenga isaka elikhulu lelayisi. Kwaphela izinsuku eziningi kudliwa ilayisi likaKen esakhiweni emini.

Umyalo Kajenene

Engxenyeni enkulu yonyaka odlule, kwadingeka kucelwe imvume ekhethekile yokungena ezindaweni zaseSierra Leone ezazivaliwe ngenxa yokuqubuka kwesifo i-Ebola. Ngokwesibonelo, ababonisi abajikelezayo kwadingeka bathole amabheji nezimvume zezimoto ukuze bakwazi ukungena kulezo zindawo, kanjalo nabantu ababehambisa izincwadi neposi. Amalungu eKomiti Yokunikeza Usizo kwadingeka ahambise ama-thermometer, i-jik nokudla. Kuyamangaza ukuthi amaphepha ayedingeka ayetholakala ngaso sonke isikhathi.

Kunokuhlangenwe nakho okuqinisa ukholo ngokukhethekile. Abafowethu bathumela isicelo samabheji angu-34 nezimvume zezimoto ezingu-11, kodwa kwakudingeka babonane nojenene wezempi ukuze isicelo sabo samukelwe. Abazalwane ababili basegatsheni babonana nojenene ngosuku ababethemba ukuthi bazothola ngalo amabheji nezimvume. Kodwa isicelo sabo sasingekho ndawo. Kwathiwa abazalwane abasicinge bona ezinqwabeni zezicelo ezazilapho, kodwa lutho ukusithola. Besasicinga,  lo jenene watshela unobhala wakhe ukuthi yena useyavala manje ehhovisi nokuthi akukho zicelo ezizocatshangelwa kuze kube ngemva kwamasonto amabili. Abazalwane bathandaza buthule kuJehova becela usizo lwakhe kule ndaba. Ujenene wabuka abafowethu wayesethi, “Nifuna amabheji nezimvume ezingaki?” Lapho ezwa ukuthi bafuna amangaki, wasuka esihlalweni wabhavumula, “Amaningi kangaka!”

Abafowethu bachaza umsebenzi wethu nendlela izimpahla zosizo ezaziwusizo ngayo kule nhlekelele ye-Ebola. Ujenene wathi ukuthula kancane, wabheka unobhala wakhe, wayesethi, “Banikeze konke abakudingayo.”

EGuinea naseSierra Leone: Kwenziwa amalungiselelo okuba kugezwe izandla emaHholo OMbuso