Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 I-INDONESIA

INtshonalanga Java Ithela Izithelo

UTheodorus Ratu

INtshonalanga Java Ithela Izithelo

Ngo-1933, uFrank Rice wacela uTheodorus (Theo) Ratu, ongowokuzalwa eNyakatho Sulawesi, ukuba amsize edepho yezincwadi yaseJakarta. UTheo uyakhumbula: “Ngaba nesithakazelo esikhulu emsebenzini omuhle woMbuso, ngaqala ukushumayela noMfoweth’ uRice. Kamuva, ngahamba noBill Hunter sayoshumayela eJava, ngabuye ngahamba nabazalwane ababehamba nge-Lightbearer saya eSumatra.” UTheo ungowokuqala e-Indonesia owamukela iqiniso, futhi waphayona amashumi eminyaka eJava, eNyakatho Sulawesi naseSumatra.

Ngonyaka olandelayo, uBill Hunter wahambisela uFelix Tan, umfundi owayehlala eJakarta, incwajana ethi Bakuphi Abafileyo? UFelix wabuyela kubo eBandung, eNtshonalanga Java, wayitshengisa umfowabo omncane, uDodo, le ncwajana. Bobabili kwabamangaza ukuzwa ukuthi umuntu wokuqala, u-Adamu, wayengenawo umphefumulo ongafi. Wayenguwo umphefumulo. (Gen. 2:7) Njengoba base benephango elingokomoya, uFelix noDodo bafunisisa izincwadi ezengeziwe ze-Watch Tower ezitolo zezincwadi ezingamasekeni  eBandung. Baxoxela nabakubo lokho abase bekufundile. Ngemva kokufunda zonke izincwadi nezincwajana ababengazithola, babhalela idepho yezincwadi eJakarta. Bamangala lapho bevakashelwa uFrank Rice ezobakhuthaza futhi ebaphathele izincwadi ezintsha.

Umkhaya wakwaTan

Ngemva nje kokuba uMfoweth’ uRice ebuyele eJakarta, uClem noJean Deschamp ababesanda kushada bavakashela eBandung izinsuku ezingu-15. UFelix uyalandisa: “UMfoweth’ uDeschamp wabuza umkhaya wakithi ukuthi ungathanda yini ukubhapathizwa. Abantu abane ekhaya—uDodo, udadewethu omncane uJosephine (uPin Nio), umama (uKang Nio), nami—sabonakalisa ukuzinikezela kwethu kuJehova.” * Ngemva kokubhapathizwa, umkhaya wakwaTan wahamba noClem noJean wayoshumayela izinsuku  ezingu-9. UClem wababonisa ukuthi kushunyayelwa kanjani ngekhadi lokunikeza ubufakazi elalinomyalezo weBhayibheli omfushane ngezilimi ezintathu. Ngokushesha leli qembu elincane eBandung laba ibandla lesibili e-Indonesia.

Isigqoko Sopapa

Njengoba umsebenzi wokushumayela wawuqhubekela phambili ngamandla, abefundisi beLobukholwa bavuka ebuthongweni. Bona namanxusa abo babhala izihloko zephephandaba ezazihlasela izinkolelo nomsebenzi woFakazi. Lezi zihloko zenza ukuba izikhulu zoMnyango Wezindaba Zenkolo zibize uFrank Rice zizomphenya ngemibuzo. Zigculiswe izimpendulo zakhe, zawuvumela umsebenzi ukuba uqhubeke ngaphandle kokuphazanyiswa. *

Ekuqaleni kwawo-1930, iningi lezikhulu zikahulumeni zaziwuziba umsebenzi wokushumayela noma ziwubekezelela. Kodwa lapho amaNazi aseJalimane edlondlobala eYurophu, ezinye izikhulu zikahulumeni zaqala ukuphikisa oFakazi, ikakhulu lezo ezazingamaKatolika ashisekayo. UClem Deschamp uyakhumbula: “Esinye isisebenzi esihlola izimpahla esingumKatolika sathatha izincwadi zethu eziningi ngoba sithi zikhuluma kabi ngamaNazi. Lapho ngiyokhala eMnyango Wokuhlola Izimpahla, lesi sikhulu esinenhliziyo embi sasiseholidini. Indoda eyayisibambele—enobungane futhi engeyena umKatolika—yazidedela ngokushesha izincwadi, yathi, ‘Zithatheni zonke engakabuyi lo muntu osebenza la!’”

“Kwesinye isenzakalo, izikhulu zathi asikhiphe izithombe ezimbili ezisencwadini ethi Enemies,” kusho uJean Deschamp. “Kwakuyizithombe zenyoka (uSathane) nesifebe esidakiwe (inkolo yamanga). Kokubili kwakugqoke isigqoko  sopapa. * Ngenxa yokuthi sasizimisele ukuyisakaza le ncwadi, sahlala esibophelweni semikhumbi kushisa bhe, savula izinkulungwane zezincwadi sacisha izithombe zezigqoko zopapa!”

Izithombe ezimbili ezisencwadini ethi Enemies ezavalwa iziphathimandla

Njengoba iYurophu yayivivela impi, izincwadi zethu zaqhubeka zidalula ngesibindi ubuzenzisi beLobukholwa nokugxambukela kwalo kwezombusazwe. Lokhu kwenza ukuba abefundisi bacindezele iziphathimandla ukuba ziwubekele imingcele umsebenzi wethu, futhi izincwadi zethu eziningana zavinjelwa.

Noma kunjalo, abazalwane babezimisele ukuqhubeka nomsebenzi futhi basebenzisa umshini wokunyathelisa ababewuthole e-Australia. (IzE. 4:20) Echaza enye yezindlela ababezisebenzisa, uJean Deschamp wathi: “Njalo lapho  sinyathelisa incwajana noma umagazini omusha, kwakudingeka sihambise ikhophi eziphathimandleni ukuze ziyigunyaze. Sasizinyathelisa futhi sizihambise emabandleni ekuqaleni kwesonto. Bese kuthi ekupheleni kwesonto kube yima siyisa ikhophi ehhovisi lommeli. Uma ewunqaba lowo magazini, sasenza sengathi sidangele bese siyaphuthuma siyonyathelisa umagazini olandelayo.”

Abazalwane nodade ababesakaza izincwadi ezivinjelwe kwakuye kudingeke babalekele amaphoyisa. Ngokwesibonelo, ngesikhathi uCharles Harris eshumayela eKediri, eMpumalanga Java, wangena endlini yephoyisa engazi.

Iphoyisa lathi: “Senginifune usuku lonke. Awungilinde ngisayolanda uhlu lwezincwadi zenu ezivinjelwe.”

UCharles uthi: “Njengoba iphoyisa lalisayofuna lolu hlu, ngafihla izincwadi ezazivinjelwe emaphakatheni ejazi lami. Lapho libuya, ngalinika izincwajana ezingu-15 ezazingavinjelwe. Lakhipha umnikelo kodwa libonakala ukuthi kukhona elikusolayo, ngemva kwalokho ngahambisa izincwadi ezazivinjelwe kude nalapho lalihlala khona.”

Ukunyathelisa Ngaphansi Kwesimo Esimazonzo

Lapho iMpi Yezwe II ibambene eYurophu, izincwadi azibange zisathunyelwa e-Indonesia zisuka eNetherlands. Kepha abazalwane babekubonile okwakuzokwenzeka, ngokuhlakanipha base behlela ukuba omagazini banyatheliswe eJakarta yinkampane ethile. I-Consolation (manje esibizwa ngokuthi i-Phaphama!) yokuqala yesi-Indonesia yaphuma ngo-January 1939, INqabayokulinda yona yaphuma ngemva nje kwalokho. Abazalwane babe sebethenga umshini omncane wokunyathelisa, baqala ukuzinyathelisela omagazini. Ngo-1940, bathola umshini omkhulu kunalo ababenawo uvela e-Australia, abaqala ukunyathelisa ngawo izincwajana nomagazini ngesi-Indonesia nangesiDashi, kuyibona abakhokha izindleko.

Umshini wokuqala wokunyathelisa ufika edepho yaseJakarta

 Ekugcineni, ngo-July 28, 1941, iziphathimandla zavimbela zonke izincwadi ze-Watch Tower Society. UJean Deschamp uyakhumbula: “Ngangisebenza ehhovisi ngelinye ilanga ekuseni lapho isicabha sivuleka gengelezi, kwangena amaphoyisa amathathu nesikhulu sawo esingumDashi sigqoke iyunifomu yaso yaphelela—izindondo, amagilavu amhlophe, inkemba nesigqoko. Asimangalanga. Ezinsukwini ezintathu ngaphambili kukhona owayesilume indlebe wathi izincwadi zethu zizovinjelwa. Lesi sikhulu esiziphakamisayo sasifundela iheheba lesimemezelo, sabe sesithi asisiyise endaweni yokunyathelisa siyovala umshini wethu. Kodwa umyeni wami wasitshela ukuthi sasifike ngemva kwendaba. Umshini wawudayiswe ngayizolo!”

IBhayibheli lona lalingavinjelwe. Ngakho abazalwane baqhubeka beshumayela endlini ngendlu besebenzisa iBhayibheli lodwa. Baqhuba nezifundo zeBhayibheli. Kodwa ngoba kwakubonakala ukuthi impi izofika nase-Asia, amaphayona okufika kwathiwa awabuyele e-Australia.

^ isig. 1 Kamuva ubaba kaFelix nabafowabo abancane abathathu baba oFakazi. Udadewabo uJosephine, washada no-André Elias futhi baya e-Watchtower Bible School of Gilead. Indaba yokuphila kwakhe yakhishwa kuyi-Phaphama! ka-September 2009.

^ isig. 1 Ngemva kweMpi Yezwe II, uFrank wabuyela e-Australia wakhulisa izingane. UMfoweth’ uRice waqeda inkambo yakhe yasemhlabeni ngo-1986.

^ isig. 3 Lezi zithombe zazisekelwe emiBhalweni yesAmbulo 12:9 no-17:3-6.