Bukela i-video ethi Yiba Qotho NjengoJesuLapho Ulingwa, bese uphendula imibuzo elandelayo:

  • Bamyenga kanjani uSizwe ukuba ayeke ukuba qotho kuNkulunkulu?

  • Yini eyasiza uSizwe ukuba aqhubeke eqotho?

  • Ukuba qotho kwakhe kwamkhazimulisa kanjani uJehova?