Bukela i-video ethi Zisekele Ngobuqotho Izahlulelo ZikaJehovaGwema Abenzi Bobubi Abangaphenduki, bese uphendula imibuzo elandelayo:

  • Yini eyavivinya ubuqotho babazali bakaSonja?

  • Yini eyabasiza ukuba baqhubeke beqotho?

  • Ukuba qotho kwabo kuJehova kwamsiza kanjani uSonja?