5:6, 14, 15

Kusho ukuthini ukufuna uJehova?

  • Kusho ukuqhubeka sifunda ngoJehova futhi siphila ngemithetho yakhe

Kwenzekani kuma-Israyeli lapho eyeka ukufuna uJehova?

  • Awabange ‘esakuzonda okubi, athande okuhle’

  • Agxila ekuzijabuliseni

  • Awabange esazinaka iziqondiso zikaJehova

Imaphi amalungiselelo uJehova asenzele wona okusisiza ukuze simfune?