UJehova wakubikezela ngokunembile okwakuzokwenzeka esikhathini esizayo

Umcibisheli wasePheresiya oseqenjini labaqaphi basebukhosini

“Phucuzani imicibisholo”

51:11, 28

  • AmaMede namaPheresiya ayengabacibisheli abanekhono futhi imicibisholo yayiyisona sikhali ayesisebenzisa kakhulu. Imicibisholo yawo ayeyiphucuza (eyipholisha) ukuze ingene ijule

“Amadoda anamandla aseBhabhiloni ayekile ukulwa”

51:30

  • UMlando KaNabonidasi uthi: “Impi kaKoresi yangena eBhabhiloni ngaphandle kokulwa.” Lokhu kuyavumelana nesiprofetho sikaJeremiya

UMlando KaNabonidasi

“IBhabhiloni liyoba yinqwaba yamatshe [futhi libe] yincithakalo kuze kube nini nanini”

51:37, 62

  • Kusukela ngo-539 B.C.E., udumo lweBhabhiloni lwaqala ukushabalala. U-Alexander Omkhulu wayehlose ukwenza iBhabhiloni libe ikomkhulu lakhe, kodwa wafa kungazelelwe. Lapho kuqala inkathi yobuKristu, kwakusenamaJuda athile eBhabhiloni. Yingakho umphostoli uPetru avakashela khona. Kodwa ngekhulu lesine C.E., lo muzi wawusuyincithakalo futhi wagcina usushabalele

Ukugcwaliseka kweziprofetho zeBhayibheli kufanele kungithinte kanjani?

 

Yini engingayifundisa abanye ngalesi siprofetho?