Kubalulekile ukuba nesikhathi sokutadisha iBhayibheli nokuzindla

INCWAJANA YOMHLANGANO WOKUPHILA NENKONZO Juni 2017

Izintshumayelo Ezisikiselwe

Izintshumayelo ezisikiselwe ze-Phaphama! nokufundisa iqiniso ngesipho esiwukuphila. Zisebenzisele ukuzenzela ezakho izintshumayelo.

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

IZwi LikaJehova Ligcwaliseka Ngokuphelele

Isiprofetho sikaJeremiya esinembile esiphathelene nokunqotshwa nokubhujiswa kweBhabhiloni sagcwaliseka ngokuphelele.

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

Uzithemba Kangakanani Izithembiso ZikaJehova?

UJoshuwa wakufakazela ukuthi izithembiso zikaJehova ku-Israyeli zagcwaliseka zonke. Singenza kanjani ukuze sizithembe nakakhulu izithembiso zikaJehova?

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

Ukuzimisela Ukulinda Kuyasisiza Sibekezele

Yini eyasiza uJeremiya ukuba abekezele ngesineke phezu kokuhlupheka okukhulu? Singazilungiselela kanjani ukubhekana nezinkinga eziseza?

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

UHezekeli Wayekujabulela Ukumemezela Umyalezo KaNkulunkulu

Embonweni, uJehova wanika uHezekeli umqulu wathi makawudle. Kwakusho ukuthini ukudla kukaHezekeli umqulu?

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

Kujabulele Ukushumayela Izindaba Ezinhle

Ukushumayela izindaba ezinhle kungaba nzima ngezinye izikhathi, kodwa uNkulunkulu ufuna simkhonze ngenjabulo. Singayithola kanjani injabulo emsebenzini wethu wokushumayela?

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

Uzoluthola Yini Uphawu Lwabazosinda?

Umbono kaHezekeli wagcwaliseka okokuqala lapho kubhujiswa iJerusalema lasendulo. Ukugcwaliseka kwawo kwanamuhla kusithinta kanjani?

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

Yisekele Indlela Yokuziphatha Efunwa UJehova

Kumelwe siyisekele ngesibindi indlela yokuziphatha efunwa uJehova. Kanjani? Kungani lokhu kubaluleke kangaka?