6:38

Umuntu ophanayo uyakujabulela ukuphisana ngesikhathi, ngamandla nangezinye izinto zakhe ukuze asize futhi akhuthaze abanye.

  • Isenzo sesiGreki esihunyushwe ngokuthi “kwenzeni umkhuba ukupha” sisho ukwenza into ngokuqhubekayo

  • Uma sikujwayela ukupha, abanye bayothela emathangeni ethu “isilinganiso esihle, esigxishiwe, esigxishisisiwe nesichichimayo.” Le nkulumo ingase ibhekisele kulokho okwakuvame ukwenziwa abadayisa emigwaqweni, ababegcwalisa lokho okwakuthengiwe engubeni yangaphandle epheqiwe