15:11-32

Ezinye izifundo esizifunda kulo mfanekiso.

  • Kuwukuhlakanipha ukuhlala silondekile nabantu bakaNkulunkulu njengoba sinakekelwa uBaba wethu wasezulwini onothando

  • Uma sichezuka endleleni kaNkulunkulu, ngokuthobeka kufanele sibuyele kuye siqiniseka ngokuthi uJehova uzimisele ukusithethelela

  • Kufanele silingise uJehova ngokwamukela ngemfudumalo labo abaphendukayo bese bebuya ebandleni