INQABAYOKULINDA

Umbuzo: Ingabe uNkulunkulu wayesidalele ukuba sife?

UmBhalo: IsAm 21:4

Okuzohanjiswa: Le Nqabayokulinda ixoxa ngalokho iBhayibheli elikushoyo mayelana nokufa nokuphila.

FUNDISA IQINISO

Umbuzo: Kungani kunezinkinga ezingaka emhlabeni?

UmBhalo: 1Joh 5:19

Iqiniso: USathane uDeveli ungumbusi waleli zwe.

SIQHUTSHWA KANJANI ISIFUNDO SEBHAYIBHELI?

Okuzohanjiswa: OFakazi BakaJehova basiza omakhelwane bafunde iBhayibheli mahhala, baphendule nemibuzo enjengale: Kungani kunezinkinga ezingaka emhlabeni? Ngingenza kanjani ukuba umndeni wami ujabule? Le video emfushane ibonisa indlela esiqhutshwa ngayo isifundo seBhayibheli. [Dlala i-video ethi Siqhutshwa Kanjani Isifundo SeBhayibheli?.] Nansi incwadi esingayisebenzisa lapho sixoxa. [Mbonise enye yezincwadi esiqhuba ngazo isifundo seBhayibheli. Ungambonisa nendlela isifundo esiqhutshwa ngayo uma izimo zivuma.]

ZENZELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa indlela okuhlelwe ngayo izibonelo ezandulele ukuze uzakhele eyakho intshumayelo yenkonzo yasensimini.