Kushunyayelwa izindaba ezinhle eGhana

INCWAJANA YOMHLANGANO WOKUPHILA NENKONZO Januwari 2017

Izintshumayelo Ezisikiselwe

Izintshumayelo ezisikiselwe ze-Nqabayokulinda nokufundisa iqiniso ngesibonakaliso sezinsuku zokugcina. Zisebenzisele ukuzenzela eyakho intshumayelo.

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Uyabanakekela Abantu Bakhe

Njengomuntu ophanayo ezivakashini zakhe, uJehova uNkulunkulu usipha inala yokudla okungokomoya okungcono kakhulu.

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

“Inkosi Iyobusa Ngenjongo Yokulunga”

UJesu, iNkosi, ulungiselela izikhulu ezingabadala abanakekela umhlambi. Bavuselela umhlambi ngokuwuqondisa nangokuwuqabula ngokomoya.

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

Ukholo LukaHezekiya Lwavuzwa

Abase-Asiriya bazama ukwenza amaJuda acele umaluju engalwanga, kodwa uJehova uthumela ingelosi yakhe ukuze avikele iJerusalema.

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

“O Jehova, . . . Ithemba Lami Ngilibeke Kuwe”

Kubalulekile ukuthembela kuJehova uNkulunkulu lapho izinto zihamba kahle nalapho kunzima. UHezekiya wabonisa kanjani ukuthi uthembela kuNkulunkulu?

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Unika Okhatheleyo Amandla

Ukundiza kokhozi kuyibonisa kahle indlela esikwazi ngayo ukuqhubeka sikhonza uNkulunkulu ngamandla asinika wona.

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

Khumbula Ukuthandazela AmaKristu Ashushiswayo

Singathandaza kanjani ukuze sisize amaKristu abhekene noshushiso?

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova UnguNkulunkulu Weziprofetho Eziyiqiniso

Kusasele iminyaka engaba ngu-200, uJehova wasebenzisa u-Isaya ukuze achaze lokho okwakuzokwenzeka eBhabhiloni.