UKUBUKEKA
Amagama
Isithombe

UMANASE

UJehova wamvumela ukuba athunjwe abase-Asiriya futhi ayoboshwa eBhabhiloni

UKUBUSA NGAPHAMBI KOKUTHUNJWA

 • Wakhela onkulunkulu bamanga amathempeli

 • Wanikela amadodana akhe njengomhlatshelo

 • Wachitha igazi elingenacala

 • Wakhuthaza ukusetshenziswa kwemimoya ezweni lonke

UKUBUSA NGEMVA NGOKUKHULULWA

 • Wazithoba kakhulu

 • Wathandaza kuJehova; wenza imihlatshelo

 • Wasusa ama-altare onkulunkulu bamanga

 • Wanxusa isizwe ukuba sikhonze uJehova

UJOSIYA

KUKHO KONKE UKUBUSA KWAKHE

 • Wafuna uJehova

 • Wahlanza uJuda neJerusalema

 • Walungisa indlu kaJehova; wathola incwadi yoMthetho