3:1-5

Kungani uJesu ayephatheke kabi kakhulu ngendlela abaholi benkolo yobuJuda ababecabanga ngayo? Yingoba babenza iSabatha libe umthwalo ngokwenezela imithetho eminingi emincane. Ngokwesibonelo, kwakungavumelekile ukubulala impukane. Ukuphulukisa kwakusemthethweni uma nje ukuphila kusengozini. Lokhu kwakusho ukuthi wawungeke welashwe ngeSabatha uma uphuke ithambo noma ubhinyikile. Kusobala ukuthi abaholi benkolo babengenandaba ngempela nendoda eyayishwabene isandla.