Zef 2:2, 3

Ukuze uJehova asivikele ngosuku lwentukuthelo yakhe, akumelwe sigcine nje ngokuzinikela kuye. Kumelwe silalele isiqondiso uZefaniya asinikeza ama-Israyeli.

  • Funani uJehova: Qhubeka usondelene noJehova usenhlanganweni yakhe

  • Funani ukulunga: Phila ngendlela kaJehova yokulunga

  • Funani ubumnene: Yenza intando kaNkulunkulu ngokuthobeka futhi usamukele isiyalo esivela kuye

Ngingamfuna kanjani uJehova kakhudlwana futhi ngingakufuna kanjani ukulunga nobumnene ngezinga elengeziwe?