UShebina wayeyinceku okungenzeka ‘yayengamele indlu’ yeNkos’ uHezekiya. Wayesesikhundleni esilandela esenkosi, ngakho kwakulindelwe lukhulu kuye.

22:15, 16

  • UShebina kwakufanele anakekele izidingo zabantu bakaJehova

  • Ngobugovu, waphishekela ukuzidumisa

22:20-22

  • UJehova wabeka u-Eliyakimi esikhundleni sikaShebina

  • U-Eliyakimi wanikwa “isihluthulelo sendlu kaDavide,” okwakuwuphawu lwamandla negunya

Ake uzibuze: UShebina wayengalisebenzisa kanjani igunya lakhe ukuze asize abanye?