UJeremiya waxwayisa ngokuthi iJerusalema lalizoba incithakalo njengeShilo

26:6

  • Umphongolo wesivumelwano, owawumelela ukuba khona kukaJehova, wake wagcinwa eShilo

  • UJehova wawavumela amaFilisti ukuba athumbe uMphongolo futhi awuphindanga wabuyiselwa eShilo

Abapristi, abaprofethi nabo bonke abantu basongela ukubulala uJeremiya

26:8, 9, 12, 13

  • Abantu bambamba uJeremiya ngenxa yokuprofetha ngokumelene neJerusalema nethempeli

  • UJeremiya akazange aphele amandla abaleke

UJehova wamvikela uJeremiya

26:16, 24

  • UJeremiya waqhubeka enesibindi futhi uJehova akazange amshiye

  • UNkulunkulu washukumisela u-Ahikamu onesibindi ukuba avikele uJeremiya

Ngokusekelwa nokukhuthazwa nguJehova, uJeremiya wakwazi ukumemezela umyalezo ongathandeki iminyaka engu-40