Dlulela kokuphakathi

Iziyalezo ZoMhlangano Wokuphila KobuKristu Nenkonzo Yethu

Iziyalezo ZoMhlangano Wokuphila KobuKristu Nenkonzo Yethu

Okuphakathi

1. Umhlangano Wokuphila KobuKristu Nenkonzo Yethu uzoqhutshwa ngendlela eboniswe kwethi INcwajana YoMhlangano Wokuphila KobuKristu Nenkonzo Yethu nangokuvumelana neziyalezo ezilandelayo. Bonke abamemezeli kufanele bacelwe ukuba babhalisele ukunikeza izinkulumo zabafundi. Abanye abahlanganyela njalo nebandla bangase babe nengxenye uma bevumelana nezimfundiso zeBhayibheli, nokuphila kwabo kuhambisana nezimiso zobuKristu.—be k. 282.

AMAZWI OKUVULA

 2. Umzuzu owodwa. Isonto ngalinye, ngemva kwengoma yokuvula nomthandazo, usihlalo woMhlangano Wokuphila Nenkonzo uzosho amazwi azokwenza abantu balangazelele isimiso esizolandela. Kufanele agxile emaphuzwini azoba usizo kakhulu ebandleni.

AMAGUGU ASEZWINI LIKANKULUNKULU

  3. Inkulumo: Imizuzu eyishumi. Isihloko nohlaka olunamaphuzu amabili noma amathathu ayinhloko kutholakala kwethi INcwajana YoMhlangano Wokuphila Nenkonzo. Le nkulumo kumelwe yabelwe umdala noma inceku ekhonzayo efanelekayo. Uma kuqaliswa incwadi entsha esimisweni samasonto onke sokufundwa kweBhayibheli, kuzodlalwa ividiyo ezoyethula. Isikhulumi singase sibonise  indlela le vidiyo ehambisana ngayo nesihloko senkulumo. Ngaphezu kwalokho, kufanele isikhulumi siqikelele ukuthi sihlanganisa namaphuzu ayinhloko asencwajaneni. Uma isikhathi sivuma, kufanele siyisebenzise ngokugcwele imifanekiso eyenza indaba ikhanye nakakhulu. Singase sifake nokunye okukwezinye izikhombo uma nje kuzosiza ekucaciseni amaphuzu enkulumo.

 4. Ingcebo Engokomoya: Imizuzu eyishumi. Lena yingxenye eyimibuzo nezimpendulo engenaso isethulo nesiphetho. Kumelwe yenziwe umdala noma inceku ekhonzayo efanelekayo. Isikhulumi kufanele siyibuze yomibili imibuzo. Isikhulumi singase sinqume nokuthi kuyadingeka yini ukuba afundwe amavesi asemibuzweni. Labo abakhonjwayo ukuba baphendule kufanele banikeze izimpendulo ngemizuzwana engu-30 noma ngaphansi.

  5. Ukufundwa KweBhayibheli: Imizuzu emine. Lesi sabelo kufanele sabelwe umzalwane. Umfundi kufanele afunde ingxenye ayabelwe ngaphandle kokwenza isethulo noma isiphetho. Usihlalo womhlangano uzozama ngokukhethekile ukusiza abafundi ukuba bafunde ngendlela enembile, ebonisa ukuqonda, eshelelayo, egcizelela umqondo ofanele, enokushintshashintsha kwezwi, enokuhlaba ikhefu okufanele, nengokwemvelo. Ngenxa yokuthi ezinye izabelo zokufundwa kweBhayibheli zimfushane kanti ezinye zinde, umbonisi woMhlangano Wokuphila Nenkonzo kufanele awazi amakhono abafundi lapho ebanika lezi zabelo.

YIBA UMSHUMAYELI NOMFUNDISI ONGCONO ENSIMINI

 6. Imizuzu engu-15. Le ngxenye yomhlangano yenzelwe ukunika bonke ithuba lokuprakthizela inkonzo nokuthuthukisa ikhono labo lokushumayela nokufundisa. Uma kungashiwongo, abamemezeli bangase bazinqumele ukuthi bazomnika yini umuntu incwadi noma bazomdlalela yini ividiyo eseBhokisini Lamathuluzi Okufundisa. Ukuze basizwe enkonzweni, isihloko esithi Ongase Uxoxe Ngakho esise-Ncwajaneni YoMhlangano Wokuphila Nenkonzo sinengxenye ethi “Ungawuthola Lo MBhalo EBhokisini Lamathuluzi Okufundisa.” Abafundi bangazikhethela ukuthi bazoyisebenzisa yini le ngxenye ezabelweni zabo. INcwajana YoMhlangano Wokuphila Nenkonzo iyasisho ngokuqondile isikhathi senkulumo ngayinye yabafundi futhi ngezinye izikhathi ingase inikeze neziqondiso. Abafundi akudingeki baze bafake okuningi ukuze nje basisebenzise sonke isikhathi abasabelwe. Eminye imiboniso elungiselelwe kahle ingaqedwa kusasele umzuzu owodwa noma ngaphansi. Abadala nabo banganikezwa izinkulumo zabafundi uma kunesidingo. Ngezinye izikhathi, kungase kuxoxwe ngenye ividiyo okungeyona eyengxenye ethi Ongase Uxoxe Ngakho. Leyo ngxoxo kumelwe yenziwe umdala noma inceku ekhonzayo efanelekayo.

 7. Amavidiyo Engxenye Ethi Ongase Uxoxe Ngakho: Ngezikhathi ezithile kuzodlalwa amavidiyo alokho Ongase Uxoxe Ngakho bese kuxoxwa ngawo. La mavidiyo azobe ebonisa lapho nixoxa okokuqala nalapho ubuyela kumuntu obuxoxe naye. Le ngxenye izokwenziwa usihlalo woMhlangano Wokuphila Nenkonzo.

 8. Lapho Nixoxa Okokuqala: Le nkulumo yabafundi ingase yabelwe umzalwane noma udade. Umsizi kufanele abe owobulili obufanayo noma kufanele abe yilungu lomndeni. Ababeka inkulumo bangase bame noma bahlale phansi. Umfundi kufanele akhethe indlela yokubingelela efanelekayo endaweni. Le nkulumo kufanele isekelwe engxenyeni ethi Ongase Uxoxe Ngakho ese-Ncwajaneni YoMhlangano Wokuphila Nenkonzo.

 9. Lapho Ubuyela Koxoxe Naye: Le nkulumo yabafundi ingase yabelwe umzalwane noma udade. Umsizi akufanele abe umuntu wobulili obuhlukile. (km 5/97 k. 2) Ababeka inkulumo bangase bame noma bahlale phansi. Umfundi kufanele abonise lokho okufanele kushiwo lapho kubuyelwa kumuntu obethanda ukulalela lapho kuxoxwa naye okokuqala. Le nkulumo kufanele isekelwe engxenyeni ethi Ongase Uxoxe Ngakho ese-Ncwajaneni YoMhlangano Wokuphila Nenkonzo.

 10. Esifundweni SeBhayibheli: Le nkulumo yabafundi ingase yabelwe umzalwane noma udade. Umsizi akufanele abe umuntu wobulili obuhlukile. (km 5/97 k. 2) Ababeka inkulumo bangase bame noma bahlale phansi. Le ngxenye kufanele ibonise isifundo seBhayibheli esesiqhubeka kakade. Asikho isidingo sesethulo noma sesiphetho ngaphandle kwalapho umfundi esebenzela ngokuqondile  kwelinye lalawo maphuzu. Asikho isidingo sokuba kufundwe zonke izigaba ezabelwe, nakuba lokho kungase kwenziwe. Kufanele kuqokonyiswe amakhono amahle okufundisa.

 11. Inkulumo: Lesi sabelo kufanele senziwe umzalwane futhi sibe inkulumo ebekwa ebandleni.

UKUPHILA NJENGAMAKRISTU

 12. Ngemva kwengoma, imizuzu engu-15 elandelayo yale ngxenye izoba nenkulumo eyodwa noma ezimbili ezihloselwe ukusiza izilaleli zisebenzise iZwi likaNkulunkulu. Ngaphandle kwalapho kuboniswe ngenye indlela, lezi zinkulumo zingabelwa abadala noma izinceku ezikhonzayo ezifanelekayo, ngaphandle kwenkulumo yezidingo zebandla, ebekwa abadala.

  13. ISifundo SeBhayibheli Sebandla: Imizuzu engu-30. Lesi sabelo kufanele senziwe umdala ofanelekayo. (Amabandla anabadala abambalwa angase asebenzise izinceku ezikhonzayo ezifanelekayo, kuye ngokwesidingo.) Indikimba yabadala kufanele inqume ukuthi obani abafanelekayo ukuqhuba iSifundo SeBhayibheli Sebandla. Labo abagunyaziwe kufanele bakwazi ukusiqhuba kahle isifundo ukuze siphele ngesikhathi, bagcizelele imiBhalo eyinhloko, futhi basize bonke ukuba babone ukuthi amaphuzu okuxoxwa ngawo awusizo kangakanani. Bazothola izimiso eziwusizo ngokubukeza iziqondiso ezikhona zendlela yokuqhuba iSifundo Se-Nqabayokulinda. Ngemva kokuba isihlanganiswe kahle ingxenye yangalelo sonto, asikho isidingo sokudonsa isifundo. Uma kungenzeka, kufanele kusetshenziswe abaqhubi nabafundi abahlukile isonto ngalinye. Uma usihlalo woMhlangano Wokuphila Nenkonzo ethi isifundo masifushaniswe, umqhubi kuyodingeka anqume ukuthi uzosifushanisa kanjani. Angase akhethe ukuba ezinye izigaba zingafundwa.

AMAZWI OKUPHETHA

  14. Imizuzu emithathu. Usihlalo woMhlangano Wokuphila Nenkonzo uzobukeza amaphuzu alo mhlangano abe wusizo ngokukhethekile. Kufanele abukeze nalokho okuzoxoxwa ngakho ngesonto elilandelayo. Uma isikhathi sisekhona, angase asho amagama abafundi ababelwe izinkulumo ngesonto elizayo. Phakathi namazwi akhe okuphetha, usihlalo kufanele afundele ibandla noma iziphi izincwadi nezaziso ezidingekayo, ngaphandle kwalapho kuneziqondiso ezihlukile. Izaziso ezivamile, njengalezo eziphathelene nenkonzo yasensimini nezimiso zokuhlanza, akufanele zimenyezelwe endaweni yesikhulumi kodwa kufanele zichonywe ebhodini lezaziso. Uma kunezaziso noma izincwadi ezizokweqela ngalé kwesikhathi anikezwe sona emazwini okuphetha, kumelwe usihlalo acele abazalwane abanezinkulumo engxenyeni yomhlangano ethi Ukuphila NjengamaKristu ukuba bafushanise izinkulumo zabo kuye ngokwesidingo. (Bheka  izigaba 13  no-17.) Lo mhlangano uzophetha ngengoma nomthandazo.

ZIMISELE EKUFUNDENI NASEKUFUNDISENI

 15. Umfundi ngamunye kufanele aphathe incwajana ethi Zimisele, kungaba enyathelisiwe noma esemshinini wezobuchwepheshe, eMhlanganweni Wokuphila Nenkonzo. Usihlalo woMhlangano Wokuphila Nenkonzo kufanele asebenzise le ncwajana lapho encoma nalapho eluleka umfundi. Kufanele umfundi ngamunye alwele ukuthuthuka esifundweni esikubakaki esiseduze nesabelo asinikeziwe e-Ncwajaneni YoMhlangano Wokuphila Nenkonzo. Ingxenye ethi “Bona Intuthuko Yakho” yenzelwe ukuba isetshenziswe umfundi futhi akufanele ibhalwe usihlalo.

UKUNCOMA NOKWELULEKA

  16. Ngemva kwenkulumo ngayinye, usihlalo woMhlangano Wokuphila Nenkonzo uzoba cishe nomzuzu owodwa wokuncoma nokweluleka umfundi esebenzisa incwajana ethi Zimisele. Lapho usihlalo ethula inkulumo yomfundi, ngeke asho ukuthi usebenzela kusiphi isifundo. Nokho, ngemva kwenkulumo yomfundi, nangemva kokuba esemncome ngendlela efanele, usihlalo angase asho ukuthi ubezama ukuthuthuka kusiphi isifundo bese esho ukuthi kungani ebonise intuthuko kuleso sifundo noma aveze ngomusa ukuthi kungani umfundi kufanele aqhubeke elwela ukuthuthuka kuleso sifundo. Usihlalo angase aphawule nangezinye izinto umfundi azenzile enkulumweni yakhe uma enomuzwa wokuthi lokho kuzomsiza umfundi noma izilaleli. Ngemva komhlangano noma ngesinye  isikhathi, usihlalo angase anikeze ngasese nesinye iseluleko esakhayo esisekelwe encwajaneni ethi Zimisele noma encwadini ye-Sikole Senkonzo esiphathelene nesifundo asabelwe noma esinye isifundo.—Ukuze uthole okwengeziwe ngokuphathelene nomsebenzi kasihlalo woMhlangano Wokuphila Nenkonzo nowomeluleki ongumsizi, bheka  izigaba 17,  22  no-24.

ISIKHATHI

     17. Ayikho inkulumo okumelwe yeqe isikhathi, ngisho nalokho okushiwo usihlalo woMhlangano Wokuphila Nenkonzo. Nakuba isikhathi senkulumo ngayinye singasho ukuthi “noma ngaphansi,” asikho isidingo sokudonsa inkulumo uma amaphuzu esehlanganiswe kahle ngesikhathi esingaphansi kwaleso esibekiwe. Izinkulumo zabafundi kufanele zimiswe ngokuhlakanipha lapho isikhathi sazo sesiphelile. Uma ezinye izinkulumo emhlanganweni zeqa isikhathi, umeluleki ongumsizi kufanele anikeze iseluleko ngasese. (Bheka  isigaba 24.) Umhlangano usuwonke, kuhlanganise nezingoma nemithandazo, kufanele uthathe ihora nemizuzu engu-45.

UKUHAMBELA KOMBONISI WESIGODI

 18. Lapho ibandla lihanjelwe umbonisi wesigodi, isimiso kumelwe siqhubeke ngendlela echazwe e-Ncwajaneni YoMhlangano Wokuphila Nenkonzo, kodwa kube noshintsho olulandelayo: Esikhundleni seSifundo SeBhayibheli Sebandla engxenyeni ethi Ukuphila NjengamaKristu, kuzoba nenkulumo yenkonzo enikezwa umbonisi wesigodi yemizuzu engu-30. Ngaphambi kwale nkulumo yenkonzo, usihlalo woMhlangano Wokuphila Nenkonzo uzobukeza umhlangano esiwuphethayo, anikeze amazwibela esimiso sesonto elilandelayo, afunde noma iziphi izincwadi noma izaziso ezidingekayo, bese ethula umbonisi wesigodi. Ngemva kwenkulumo yenkonzo, umbonisi wesigodi uzophetha umhlangano ngengoma ayikhethile. Angacela omunye umzalwane ukuba aphethe ngomthandazo. Azikho izinkulumo okufanele zinikezwe ehholweni elincane phakathi nokuhambela kombonisi wesigodi. Iqembu lingayiqhuba imihlangano yalo ngisho nalapho umbonisi wesigodi ehambele ibandla elikulo. Nokho, leli qembu kufanele lihlangane nebandla uma sekuyinkulumo yenkonzo yombonisi wesigodi.

ISONTO LOMHLANGANO WESIGODI NOMA WESIFUNDA

 19. Phakathi nesonto lomhlangano wesigodi noma wesifunda, ngeke ibe khona imihlangano yebandla. Lokho obekuzofundwa kuleyo mihlangano, kumelwe abantu bazifundele kona bebodwa noma bakufunde nemindeni yabo.

ISONTO LESIKHUMBUZO

 20. Lapho usuku lweSikhumbuzo luphakathi nesonto, ngeke ube khona uMhlangano Wokuphila Nenkonzo. Kufanele ube khona umhlangano wenkonzo yasensimini ngosuku lweSikhumbuzo.

UMBONISI WOMHLANGANO WOKUPHILA NENKONZO

 21. Umbonisi woMhlangano Wokuphila Nenkonzo kuzoba umdala okhethwe yindikimba yabadala. Umsebenzi wakhe ukuqiniseka ukuthi lo mhlangano uhlelekile futhi uqhutshwa ngokuvumelana nalezi ziyalezo. Kufanele ahlale exhumana nomeluleki ongumsizi. Ngokushesha nje lapho INcwajana YoMhlangano Wokuphila Nenkonzo isitholakala, umbonisi woMhlangano Wokuphila Nenkonzo uzokwenza izabelo zezinkulumo zabafundi zezinyanga ezimbili. (Bheka  izigaba 5-11.) Isabelo ngasinye somfundi, kumelwe sikhishwe okungenani kusasele amasonto amathathu ngaphambi kosuku lwesabelo kusetshenziswa ifomu elithi Isabelo Somhlangano Wokuphila KobuKristu Nenkonzo Yethu (S-89).

USIHLALO WOMHLANGANO WOKUPHILA NENKONZO

  22. Isonto ngalinye, umdala oyedwa uzoba usihlalo uze uphele uMhlangano Wokuphila Nenkonzo. (Lapho kunabadala abambalwa, izinceku ezikhonzayo ezifanelekayo zingase zabelwe, kuye ngokwesidingo.) Umsebenzi wakhe ukulungiselela amazwi okuvula nawokuphetha nokuxoxa ngamavidiyo engxenye ethi Ongase Uxoxe Ngakho. Uzokwethula zonke izinkulumo futhi naye angase anikeze ezinye izinkulumo kulo mhlangano, kuye ngokuthi kunabadala abaningi kangakanani. Kufanele  kube kufushane kakhulu okushiwo usihlalo phakathi nezinkulumo. Indikimba yabadala izonquma ukuthi yibaphi abadala abafanelekayo ukuze bafeza lesi sabelo. Abadala abafanelekayo bazokwabelwa ukuba babe usihlalo ngokushintshana. Umbonisi woMhlangano Wokuphila Nenkonzo angase abe usihlalo kaningana kunabanye abadala abafanelekayo, kuye ngezimo zebandla. Uma umdala efaneleka ukuqhuba iSifundo SeBhayibheli Sebandla, cishe uyafaneleka nokuba wusihlalo womhlangano. Nokho, sicela nikhumbule ukuthi umdala owusihlalo kuzodingeka abancome futhi abeluleke ngendlela enothando nezobazuzisa labo abanezabelo zabafundi. Usihlalo kufanele aqikelele nokuthi umhlangano uphela ngesikhathi. (Bheka  izigaba 14  no-17.) Uma usihlalo efisa futhi nendawo ikhona, kungase kubekwe omunye umbhobho endaweni yesikhulumi ukuze kuthi lapho ethula inkulumo elandelayo, umfowethu ozonikeza leyo nkulumo abe esesendaweni yesikhulumi kakade. Ngokufanayo, usihlalo angase athande ukuhlala etafuleni endaweni yesikhulumi phakathi nesikhathi sokufundwa kweBhayibheli naphakathi nomhlangano othi Yiba Umshumayeli Nomfundisi Ongcono Ensimini. Lokho kungase konge isikhathi.

UMXHUMANISI WENDIKIMBA YABADALA

 23. Umxhumanisi wendikimba yabadala noma umdala omsizayo uzokwabela bonke abazoba nezingxenye emhlanganweni ngaphandle kwezabelo zabafundi. Lokhu kuhlanganisa nokukhetha phakathi kwalabo abagunyazwe yindikimba yabadala, lowo ozoba usihlalo womhlangano isonto ngalinye. Umxhumanisi wendikimba yabadala, ebambisene nombonisi woMhlangano Wokuphila Nenkonzo, kumelwe aqiniseke ukuthi ikhophi yesimiso sezabelo sawo wonke umhlangano ichonywa ebhodini lezaziso.

UMELULEKI ONGUMSIZI

   24. Uma kungenzeka, kuhle ukusebenzisa umdala oyisikhulumi esinekhono kulesi sabelo. Umsebenzi kameluleki ongumsizi uzoba ukunikeza iseluleko ngasese, uma kudingekile, kubadala nezinceku ezikhonzayo ngokuphathelene nanoma yisiphi isabelo senkulumo abangase basenze, kuhlanganise izinkulumo zoMhlangano Wokuphila Nenkonzo, izinkulumo zeningi, ukuqhuba noma ukufunda izigaba eSifundweni Se-Nqabayokulinda noma eSifundweni SeBhayibheli Sebandla. (Bheka  isigaba 17.) Uma ebandleni kunabadala abaningana abayizikhulumi nabafundisi abanekhono, khona-ke kungaba nomdala ohlukile ofanelekayo ozoba umeluleki ongumsizi unyaka ngamunye. Asikho isidingo sokuba njalo ngemva kwesabelo umeluleki ongumsizi aluleke labo abanezabelo.

AMANYE AMAKILASI

 25. Amabandla angase abe namanye amakilasi abafundi, kuye ngenani labafundi. Ikilasi ngalinye kufanele libe nomeluleki ofanelekayo, futhi kukhuthazwa ukuba kube umdala. Uma kudingekile, kungase kwabelwe inceku ekhonzayo efanelekayo. Indikimba yabadala kumelwe inqume ukuthi obani abanganikwa lesi sabelo nokuthi bangashintshana yini. Umeluleki kufanele alandele isiqondiso  esisesigabeni 16. Uma kunelinye ikilasi, abafundi kumelwe bacelwe ukuba baye kulo ngemva kwengxenye ethi Ingcebo Engokomoya eyingxenye yomhlangano ethi Amagugu AseZwini LikaNkulunkulu. Kumelwe babuyele ehholo elikhulu ngemva kwengxenye yomhlangano ethi Yiba Umshumayeli Nomfundisi Ongcono Ensimini. Lapho kuzoxoxwa ngevidiyo, labo abakwelinye ikilasi kufanele babuke noma balalele ividiyo nengxoxo besekilasini labo, uma kungenzeka. Uma kungenakwenzeka lokho, kufanele umeluleki asebenzise umshini wezobuchwepheshe ukuze kubukwe ividiyo bese kuxoxwa ngayo.

AMAVIDIYO

 26. Kulo mhlangano kuzobukelwa amavidiyo akhethiwe. Amavidiyo omhlangano waphakathi nesonto azotholakala kuyi-JW Library® futhi ungangena kuyo ngemishini ehlukahlukene. Ngezinye izikhathi, amavidiyo alokho okungase kuxoxwe ngakho angase adlalwe emihlanganweni yenkonzo yasensimini ngemva kokuba esebukiwe eMhlanganweni Wokuphila Nenkonzo.