UZefaniya 1:1-18

  • Usuku lukaJehova lokwahlulela luseduze (1-18)

    • Usuku lukaJehova lushesha kakhulu (14)

    • Isiliva negolide ngeke kukwazi ukusindisa (18)

1  Leli yizwi likaJehova elafika kuZefaniya* indodana kaKushi indodana kaGedaliya indodana ka-Amariya indodana kaHezekiya ezinsukwini zikaJosiya + indodana ka-Amoni + inkosi yakwaJuda:   “Ngizokuqeda konke okuphezu komhlaba,” kusho uJehova. +   “Ngizoqeda umuntu kanye nesilwane. Ngizoqeda izinyoni zamazulu nezinhlanzi zolwandle, +Nezikhubekiso *+ kanye nababi;Ngizosusa abantu phezu komhlaba,” kusho uJehova.   “Ngizokwelula isandla sami ngimelane noJudaNgimelane nabo bonke abakhile eJerusalema,Ngizosusa zonke izinsalela* zikaBhali + kule ndawo,Igama labapristi bonkulunkulu bezinye izizwe kanye nabapristi bamanga, +   Nalabo abakhothamela ibutho lasemazulwini bephezu kophahla lwezindlu, +Nalabo abakhothamayo, bafunge ukuthi bazoba qotho kuJehova +Bebe befunga ukuthi bazoba qotho nakuMalkamu; +   Nalabo abayekayo ukulandela uJehova +Abangamfuni uJehova noma abangabuzi kuye.” +   Thula phambi kweNkosi EnguMbusi uJehova, ngoba usuku lukaJehova luseduze. + UJehova ulungiselele umhlatshelo; ubangcwelisile labo abamemile.   “Ngosuku lomhlatshelo kaJehova ngiyojezisa izikhulu,Amadodana enkosi + nabo bonke abagqoka izingubo zezinye izizwe.   Ngalolo suku ngiyojezisa wonke umuntu ogibela esiteji,*Labo abagcwalisa indlu yamakhosi abo ngodlame nangenkohliso. 10  Ngalolo suku,” kusho uJehova,“Kuyoba khona umsindo wokukhala eSangweni Lezinhlanzi, +Nesililo eNgxenyeni Entsha yedolobha, +Nokuphahlazeka okukhulu emagqumeni. 11  Lilani nina zakhamuzi zaseMakiteshi,*Ngoba bonke abahwebi* babulewe;*Bonke labo abakala isiliva babhujisiwe. 12  Ngaleso sikhathi ngiyolihlola ngokucophelela iJerusalema ngezibani,Ngiyojezisa labo abazithele ngabandayo,* abathi enhliziyweni yabo,‘UJehova ngeke akwenze okuhle futhi ngeke akwenze okubi.’ + 13  Umcebo wabo uyophangwa nezindlu zabo ziyocekelwa phansi. + Bayokwakha izindlu kodwa ngeke bahlale kuzo;Bayotshala amasimu amagilebhisi kodwa ngeke baliphuze iwayini lawo. + 14  Usuku olukhulu lukaJehova luseduze! + Luseduze, lusondela ngokushesha! *+ Umsindo wosuku lukaJehova uyesabisa. + Iqhawe liyakhala khona. + 15  Lolo suku luwusuku lolaka, +Usuku lokucindezeleka nosizi, +Usuku lwesiphepho nencithakalo,Usuku lobumnyama nesigayegaye, +Usuku lwamafu nobumnyama obukhulu, + 16  Usuku lophondo nolwenhlabamkhosi, +Ngokumelene namadolobha anezivikelo eziqinile nemibhoshongo ephakeme esemakhoneni. + 17  Ngiyobangela abantu ukuba bacindezeleke,Bayohamba njengezimpumputhe, +Ngoba bonile kuJehova. + Igazi labo liyothululwa njengothuli,Nenyama yabo* njengobulongwe. + 18  Isiliva labo negolide labo ngeke likwazi ukubasindisa ngosuku lolaka lukaJehova; +Ngoba wonke umhlaba uyoshwabadelwa umlilo wentshiseko yakhe, +Uyoqothula bonke abahlala emhlabeni ngendlela eyesabeka kakhulu.” +

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “UJehova Uthukusile (Uqongelele).”
Ngokusobala, izinto noma imisebenzi ehlobene nokukhonza izithixo.
Noma, “umkhondo.”
Noma, “esitubhini.” Mhlawumbe isiteji sesihlalo sobukhosi.
Cishe kushiwo ingxenye yeJerusalema engaseSangweni Lezinhlanzi.
Noma, “abathengisi.”
NgesiHebheru, “bathulisiwe.”
NgesiHebheru, “abajiyayo enhleseni yabo,” njengasembizeni yewayini.
Noma, “lushesha kakhulu.”
NgesiHebheru, “Namathumbu abo.”