KwabaseRoma 15:1-33

  • Yamukelanani njengoba nje uKristu enza (1-13)

  • UPawulu, isikhonzi ezizweni (14-21)

  • Izinhlelo zohambo lukaPawulu (22-33)

15  Nokho, thina esiqinile kufanele sithwale ubuthakathaka balabo abangaqinile, + singazijabulisi thina. +  Ngamunye wethu makajabulise umakhelwane wakhe ukuze amakhe. +  Ngoba ngisho noKristu akazijabulisanga yena, + kodwa njengoba nje kulotshiwe: “Isihlamba sabakuhlambalazayo sehlele phezu kwami.” +  Ngoba zonke izinto ezalotshwa kusengaphambili zalotshelwa ukuba kufundiswe thina, + ukuze kuthi ngokukhuthazela kwethu + nangenduduzo evela emiBhalweni sibe nethemba. +  Kwangathi uNkulunkulu osisiza ukuba sikhuthazele nosinika induduzo anganisiza nicabange ngendlela uKristu Jesu ayecabanga ngayo,  ukuze nikhazimulise uNkulunkulu noYise weNkosi yethu uJesu Kristu ngobunye + nangezwi* elilodwa.  Ngakho yamukelanani, + njengoba nje noKristu anamukela, + ukuze kukhazinyuliswe uNkulunkulu.  Ngoba ngiyanitshela ukuthi uKristu waba isikhonzi salabo abasokile + ngenxa yokuba neqiniso kukaNkulunkulu, ukuze aqinisekise izithembiso azenza kokhokho babo, +  ukuze futhi izizwe zikhazimulise uNkulunkulu ngesihe sakhe. + Njengoba nje kulotshiwe: “Yingakho ngizokuvuma obala phakathi kwezizwe, ngizolihubela igama lakho.” + 10  Ubuye athi: “Thokozani nina zizwe kanye nesizwe sakhe.” + 11  Abuye athi futhi: “Dumisani uJehova,* nonke nina zizwe, bonke abantu mabamdumise.” + 12  Futhi u-Isaya uthi: “Kuyoba khona impande kaJese, + lowo ovelayo ukuze abuse izizwe; + izizwe ziyobeka ithemba lazo kuye.” + 13  Kwangathi uNkulunkulu osinika ithemba angenza ukuba izinhliziyo zenu zigcwale injabulo enkulu nokuthula ngenxa yokuthi nethembele kuye, ukuze nichichime ithemba ngamandla omoya ongcwele. + 14  Manje bazalwane, nami ngokwami ngiyaqiniseka ngokuthi nani ngokwenu nigcwele ubuhle, nigcwele lonke ulwazi, nangokuthi niyakwazi ukuyalana.* 15  Nokho, amanye amaphuzu ngiye nganibhalela wona ngokucacile, ukuze ngiphinde nginikhumbuze, ngenxa yomusa omkhulu engiwunikwe uNkulunkulu 16  ukuze ngibe inceku kaKristu Jesu yomphakathi ekhonza ezizweni. + Ngenza umsebenzi ongcwele wezindaba ezinhle zikaNkulunkulu, + ukuze lezi zizwe zibe umnikelo owamukelekayo, ongcweliswe ngomoya ongcwele. 17  Ngakho nginesizathu sokujabula kuKristu Jesu ezintweni eziphathelene noNkulunkulu. 18  Ngoba ngeke ngikhulume nangento eyodwa, ngizokhuluma kuphela ngezinto uKristu azenza ngami ukuze izizwe zilalele, ngezwi nangesenzo sami, 19  ngamandla ezibonakaliso nezimangaliso, + ngamandla omoya kaNkulunkulu, kangangokuthi kusukela eJerusalema kuze kufike e-Iliriku ngizishumayele ngokuphelele izindaba ezinhle ngoKristu. + 20  Ngempela, ngale ndlela ngakwenza umgomo wami ukuba ngingazimemezeli izindaba ezinhle lapho selaziwa khona kakade igama likaKristu, ukuze ngingakheli phezu kwesisekelo somunye umuntu; 21  kodwa njengoba nje kulotshiwe: “Labo abangaziswanga ngaye bayobona, nalabo abangezwanga bayoqonda.” + 22  Yingakho ngaphazamiseka kaningi ukuza kini. 23  Kodwa manje ayikho indawo engingakashumayeli kuyo kulezi zifunda, futhi sekuyiminyaka eminingi* ngilangazelela ukuza kini. 24  Ngakho, lapho ngiya eSpaniya, nginethemba lokuthi ngizonibona futhi ningiphelezele kancane ngemva kokuba sengihlale nani isikhashana. 25  Kodwa manje sengizoya eJerusalema ngiyokhonza abangcwele. + 26  Ngoba abaseMakedoniya nase-Akhaya bakujabulele ukunikela ngezinto zabo kwabahluphekayo abaphakathi kwabangcwele eJerusalema. + 27  Yiqiniso, bakujabulele ukwenza kanjalo, kodwa empeleni babebakweleta; ngoba uma izizwe zihlanganyele nabo izinto zabo ezivela kuNkulunkulu, nazo zikweleta ukubakhonza obala ngezinto zokunakekela izidingo zabo zansuku zonke. + 28  Ngakho ngemva kokuba sengiqedile ngalokhu futhi sengiwulethile kubo lo mnikelo,* ngizoya eSpaniya ngidlule ngakini. 29  Ngaphezu kwalokho, ngiyazi ukuthi lapho ngiza kini, ngizoza nesilinganiso esigcwele sesibusiso esivela kuKristu. 30  Manje ngiyanincenga bazalwane, ngeNkosi yethu uJesu Kristu nangomoya osenza sithandane, ukuba nizikhandle kanye nami emithandazweni eya kuNkulunkulu ngenxa yami, + 31  ukuba ngisindiswe + kwabangewona amakholwa eJudiya nokuba inkonzo yami engiyenzela iJerusalema ibe ngeyamukelekayo kwabangcwele, + 32  ukuze ngifike kini ngentando kaNkulunkulu ngijabula, sikhuthazane. 33  Kwangathi uNkulunkulu onika ukuthula angaba nani nonke. + Amen.

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “nangomlomo.”
Noma, “ukufundisana.”
Noma kungaba, “ethile.”
NgesiGreki, “lesi sithelo.”