Numeri 33:1-56

  • Izigaba zohambo lwama-Israyeli ehlane (1-49)

  • Iziyalezo zokunqoba iKhanani (50-56)

33  Lolu kwakuwuhambo lwabantu bakwa-Israyeli lapho bephuma ezweni laseGibhithe + ngokwamaqembu* abo + beqondiswa uMose no-Aroni. +  UMose wayelokhu egcina umbhalo wezindawo abasuka kuzo ohambweni lwabo ngokomyalo kaJehova, futhi yilolu uhambo lwabo ukusuka kwenye indawo kuya kwenye: +  Basuka eRamesesi + ngenyanga yokuqala, ngosuku luka-15 lwaleyo nyanga. + Ngalo kanye usuku lwangemva kwePhasika, + ama-Israyeli aphuma ngeqholo phambi kwamehlo abo bonke abaseGibhithe.  Phakathi naleso sikhathi abaseGibhithe babengcwaba wonke amazibulo uJehova ayewabulele phakathi kwabo, + ngoba uJehova wayekhiphe izahlulelo konkulunkulu babo. +  Ngakho ama-Israyeli asuka eRamesesi amisa amatende eSukoti. +  Asuka eSukoti amisa amatende e-Ethamu, + elisemaphethelweni ehlane.  Asuka e-Ethamu abuyela emuva ngasePhihahiroti, eliphambi kweBhali-zefoni, + amisa amatende phambi kweMigidoli. +  Asuka ePhihahiroti adabula phakathi kolwandle + aya ehlane, + aqhubeka ehamba uhambo lwezinsuku ezintathu ehlane lase-Ethamu + amisa amatende eMara. +  Ngemva kwalokho asuka eMara aya e-Elimi. E-Elimi kwakukhona iziphethu zamanzi ezingu-12 nezihlahla zesundu ezingu-70, ngakho amisa amatende lapho. + 10  Asuka e-Elimi amisa amatende ngasoLwandle Olubomvu. 11  Asuka oLwandle Olubomvu amisa amatende ehlane laseSini. + 12  Asuka ehlane laseSini amisa amatende eDofika. 13  Asuka eDofika amisa amatende e-Alushi. 14  Asuka e-Alushi amisa amatende eRefidimi, + lapho kwakungekho manzi abantu ababengawaphuza. 15  Asuka eRefidimi amisa amatende ehlane laseSinayi. + 16  Kamuva asuka ehlane laseSinayi amisa amatende eKibiroti-hathawa. + 17  Asuka eKibiroti-hathawa amisa amatende eHazeroti. + 18  Asuka eHazeroti amisa amatende eRitima. 19  Asuka eRitima amisa amatende eRimoni-pherezi. 20  Asuka eRimoni-pherezi amisa amatende eLibhina. 21  Asuka eLibhina amisa amatende eRisa. 22  Asuka eRisa amisa amatende eKehelatha. 23  Asuka eKehelatha amisa amatende eNtabeni iSheferi. 24  Ngemva kwalokho asuka eNtabeni iSheferi amisa amatende eHarada. 25  Asuka eHarada amisa amatende eMakheloti. 26  Asuka + eMakheloti amisa amatende eThahati. 27  Asuka eThahati amisa amatende eThera. 28  Asuka eThera amisa amatende eMitika. 29  Asuka eMitika amisa amatende eHashimona. 30  Asuka eHashimona amisa amatende eMoseroti. 31  Asuka eMoseroti amisa amatende eBhene-jahakani. + 32  Asuka eBhene-jahakani amisa amatende eHori-hagidigadi. 33  Asuka eHori-hagidigadi amisa amatende eJotibatha. + 34  Asuka eJotibatha amisa amatende e-Abrona. 35  Asuka e-Abrona amisa amatende e-Eziyoni-gebheri. + 36  Asuka e-Eziyoni-gebheri amisa amatende ehlane laseZini, + eKadeshi. 37  Kamuva asuka eKadeshi amisa amatende eNtabeni iHori, + emngceleni wezwe lakwa-Edomi. 38  U-Aroni umpristi wenyukela eNtabeni iHori njengoba ayeyalwe uJehova, wafela khona ngonyaka ka-40 ngemva kokuphuma kwama-Israyeli ezweni laseGibhithe, ngenyanga yesihlanu, ngosuku lokuqala lwenyanga. + 39  U-Aroni wayeneminyaka engu-123 ubudala lapho efa eNtabeni iHori. 40  Manje inkosi yase-Aradi, + umKhanani owayehlala eNegebhi ezweni laseKhanani, wezwa ngokuza kwama-Israyeli. 41  Ngokuhamba kwesikhathi asuka eNtabeni iHori + amisa amatende eZalimona. 42  Asuka eZalimona amisa amatende ePhunoni. 43  Asuka ePhunoni amisa amatende e-Oboti. + 44  Asuka e-Oboti amisa amatende e-Iye-abarimi emngceleni wakwaMowabi. + 45  Asuka e-Iyimi amisa amatende eDiboni-gadi. + 46  Asuka eDiboni-gadi amisa amatende e-Alimoni-dibilatayimi. 47  Asuka e-Alimoni-dibilatayimi amisa amatende ezintabeni zase-Abharimi + phambi kweNebo. + 48  Ekugcineni asuka ezintabeni zase-Abharimi amisa amatende emathafeni awugwadule akwaMowabi ngaseJordani eJeriko. + 49  Aqhubeka emise amatende ngaseJordani, kusukela eBheti-jeshimoti kuze kuyofika e-Abela-shithimi, + emathafeni awugwadule akwaMowabi. 50  UJehova wakhuluma noMose emathafeni awugwadule akwaMowabi ngaseJordani eJeriko, wathi: 51  “Khuluma nama-Israyeli uthi kuwo, ‘Niwela iJordani niya ezweni laseKhanani. + 52  Kumelwe nibaxoshe bonke abakhe ezweni phambi kwenu, nibhubhise yonke imifanekiso yabo yamatshe + nazo zonke izithombe zabo zensimbi, *+ kufanele nibhidlize zonke izindawo zabo eziphakeme ezingcwele. + 53  Niyolidla izwe nihlale kulo ngoba nakanjani ngiyoninika leli zwe libe ifa lenu. + 54  Kumelwe nihlukanise izwe ngenkatho + njengefa phakathi kwemindeni yenu. Eqenjini elikhulu kufanele nandise ifa lalo, eqenjini elincane kufanele ninciphise ifa lalo. + Ifa lawo wonke umuntu liyoba yindawo ayithole ngenkatho. Niyothola indawo eyifa lenu ngokwezizwe zoyihlo. + 55  “‘Nokho, uma ningabaxoshi abakhe ezweni phambi kwenu, + labo eningabaxoshi bayoba njengezinto ezihlabayo emehlweni enu nanjengameva ezinhlangothini zenu, bayonihlupha ezweni eniyohlala kulo. + 56  Ngiyokwenza kini lokho engangihlose ukukwenza kubo.’” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ngokwamabutho.”
Noma, “ezenziwe ngokuncibilikisiwe.”