Numeri 3:1-51

  • Amadodana ka-Aroni (1-4)

  • AmaLevi akhethelwe ukukhonza (5-39)

  • Ukuhlengwa kwamazibulo (40-51)

3  Lolu kwakuwuzalo* luka-Aroni noMose mhla uJehova ekhuluma noMose eNtabeni iSinayi. +  Yilawa amagama amadodana ka-Aroni: uNadabi izibulo, u-Abhihu, + u-Eleyazare + no-Itamari. +  Lawa kwakungamagama amadodana ka-Aroni, abapristi abagcotshiwe, ayebekwe ukuba akhonze njengabapristi. +  Nokho, uNadabi no-Abhihu bafa phambi kukaJehova lapho benikela ngomlilo ongagunyaziwe phambi kukaJehova + ehlane laseSinayi, futhi abazange babe namadodana. Kodwa u-Eleyazare + no-Itamari + baqhubeka bengabapristi kanye no-Aroni uyise.  UJehova wabe esethi kuMose:  “Sondeza isizwe sakwaLevi, + usimise phambi kuka-Aroni umpristi, simkhonze. +  Kufanele sigcine isibopho saso kuye nakuyo yonke inhlangano phambi kwetende lokuhlangana ngokwenza inkonzo yaso yasetabernakele.  Kufanele sinakekele zonke izinto + zetende lokuhlangana, sigcine nesibopho saso kuma-Israyeli ngokwenza inkonzo yasetabernakele. +  AmaLevi kufanele uwanike u-Aroni namadodana akhe. Anikwe yena njengezipho ezivela kuma-Israyeli. + 10  Kufanele umise u-Aroni namadodana akhe, kufanele benze imisebenzi yabo yobupristi + futhi noma imuphi umuntu ongagunyaziwe* osondelayo kufanele abulawe.” + 11  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, wathi: 12  “Kodwa mina, ngithatha amaLevi phakathi kwama-Israyeli esikhundleni sawo wonke amazibulo* ama-Israyeli, + amaLevi azoba ngawami. 13  Ngoba wonke amazibulo angawami. + Ngosuku engabulala ngalo wonke amazibulo ezweni laseGibhithe, + ngazingcwelisela wonke amazibulo akwa-Israyeli kusukela kumuntu kuya esilwaneni. + Kufanele abe ngawami. NginguJehova.” 14  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose ehlane laseSinayi, + wathi: 15  “Bhalisa amadodana akwaLevi ngokwezindlu zoyise nangokwemindeni yawo. Kufanele ubhalise bonke abesilisa kusukela kwabanenyanga eyodwa ubudala kuya phezulu.” + 16  Ngakho uMose wawabhalisa ngokomyalo kaJehova, njengoba nje ayeyaliwe. 17  Lawa kwakungamagama amadodana kaLevi: uGereshoni, uKohati noMerari. + 18  Lawa kwakungamagama amadodana kaGereshoni ngokwemindeni yawo: uLibhini noShimeyi. + 19  Amadodana kaKohati ngokwemindeni yawo kwakungu-Amramu, u-Izihari, uHebroni no-Uziyeli. + 20  Amadodana kaMerari ngokwemindeni yawo kwakunguMaheli + noMushi. + Lena kwakuyimindeni yamaLevi ngokwezindlu zoyise. 21  KuGereshoni kwavela umndeni wamaLibhini + nomndeni wamaShimeyi. Lena kwakuyimindeni yamaGereshoni. 22  Sebebonke abesilisa ababhalisiwe kubo ababenenyanga eyodwa ubudala kuya phezulu babengu-7 500. + 23  Imindeni yamaGereshoni yayimise amatende ngemva kwetabernakele + ngasentshonalanga. 24  Isikhulu sezindlu zoyise samaGereshoni kwakungu-Eliyasafa indodana kaLayeli. 25  Umsebenzi wamadodana kaGereshoni + etendeni lokuhlangana kwakuwukunakekela itabernakele netende, + isembozo salo, + ikhethini *+ lomnyango wetende lokuhlangana, 26  amakhethini alengayo + egceke, ikhethini *+ lesango legceke elizungeze itabernakele ne-altare, izintambo zalo zetende, nayo yonke inkonzo ehlobene nalezi zinto. 27  KuKohati kwavela umndeni wama-Amramu, umndeni wama-Izihari, umndeni wamaHebroni nomndeni wama-Uziyeli. Lena kwakuyimindeni yamaKohati. + 28  Sebebonke abesilisa abanenyanga eyodwa ubudala kuya phezulu babengu-8 600; umsebenzi wabo kwakuwukunakekela indawo engcwele. + 29  Imindeni yamadodana kaKohati yayimise amatende ohlangothini oluseningizimu lwetabernakele. + 30  Isikhulu sezindlu zoyise semindeni yamaKohati kwakungu-Elizafani indodana ka-Uziyeli. + 31  Imisebenzi yayo kwakuwukunakekela uMphongolo, + itafula, + uthi lwesibani, + ama-altare, + izinto + ezazisetshenziselwa ukukhonza endaweni engcwele, ikhethini *+ nayo yonke inkonzo ehlobene nalezi zinto. + 32  Isikhulu esiyinhloko samaLevi kwakungu-Eleyazare + indodana ka-Aroni umpristi, owayengamele labo ababenza imisebenzi yendawo engcwele. 33  KuMerari kwavela umndeni wamaMaheli nomndeni wamaMushi. Lena kwakuyimindeni kaMerari. + 34  Sebebonke abesilisa ababhalisiwe ababenenyanga eyodwa ubudala kuya phezulu babengu-6 200. + 35  Isikhulu sezindlu zoyise semindeni kaMerari kwakunguZuriyeli indodana ka-Abhihayili. Babemise amatende ohlangothini olungasenyakatho lwetabernakele. + 36  Umsebenzi wamadodana kaMerari kwakuwukwengamela izinhlaka zamapulangwe + zetabernakele, izingodo zalo, + izinsika zalo, + izisekelo zalo ezinezimbobo, zonke izinto zalo + nayo yonke inkonzo ehlobene nalezi zinto, + 37  kanye nezinsika ezazizungeze igceke, izisekelo zazo ezinezimbobo, + izikhonkwane zazo zetende nezintambo zazo zetende. 38  Labo ababemise amatende abo phambi kwetabernakele ngasempumalanga, phambi kwetende lokuhlangana ngalapho kuphuma khona ilanga, kwakunguMose no-Aroni namadodana akhe. Babenomthwalo wokunakekela indlu engcwele, njengesibopho ngenxa yama-Israyeli. Noma yimuphi umuntu ongagunyaziwe* osondelayo wayeyobulawa. + 39  Bonke abesilisa abangamaLevi abanenyanga eyodwa ubudala kuya phezulu, ababebhaliswe uMose no-Aroni ngokwemindeni yabo ngomyalo kaJehova babengu-22 000. 40  UJehova wabe esethi kuMose: “Bhalisa bonke abesilisa abangamazibulo kuma-Israyeli kusukela kwabanenyanga eyodwa ubudala kuya phezulu, + ubabale bese ubhala amagama abo. 41  Kumelwe ungithathele amaLevi—nginguJehova—esikhundleni sawo wonke amazibulo ama-Israyeli, + uthathe nezilwane ezifuywayo zamaLevi esikhundleni sawo wonke amazibulo ezilwane ezifuywayo zama-Israyeli.” + 42  UMose wawabhalisa wonke amazibulo aphakathi kwama-Israyeli, njengoba nje uJehova ayemyalile. 43  Sebebonke abesilisa abangamazibulo ababebhaliswe ngamagama kusukela kwabanenyanga eyodwa ubudala kuya phezulu babengu-22 273. 44  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, wathi: 45  “Thatha amaLevi esikhundleni sawo wonke amazibulo phakathi kwama-Israyeli, uthathe nezilwane ezifuywayo zamaLevi esikhundleni sezilwane zawo ezifuywayo, amaLevi kumelwe abe ngawami. NginguJehova. 46  Njengenani lesihlengo + labangu-273 emazibulweni ama-Israyeli, abedlula inani lamaLevi, + 47  kufanele uthathe amashekeli* amahlanu ngomuntu ngamunye, + ngokweshekeli elivamile lendawo engcwele.* Ishekeli lingamagera* angu-20. + 48  Le mali kufanele uyinike u-Aroni namadodana akhe njengenani lesihlengo lalabo abedlula inani lawo.” 49  Ngakho uMose wayithatha le mali yenani lesihlengo kulabo ababedlula inani lesihlengo lamaLevi. 50  Wayithatha le mali emazibulweni ama-Israyeli, amashekeli angu-1 365, ngokweshekeli elivamile lendawo engcwele. 51  Ngemva kwalokho uMose wayinika u-Aroni namadodana akhe le mali yenani lesihlengo ngokwezwi* likaJehova, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “kwakuyizizukulwane.”
NgesiHebheru, “noma yisiphi isihambi,” okuwukuthi, umuntu ongeyena owomndeni ka-Aroni.
NgesiHebheru, “wonke amazibulo avula isizalo.”
Noma, “isihenqo.”
Noma, “isihenqo.”
Noma, “isihenqo.”
NgesiHebheru, “Noma yisiphi isihambi,” okuwukuthi, umuntu ongeyena umLevi.
Ishekeli lalilingana no-11,4 g. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “ngokweshekeli elingcwele.”
Igera lalilingana no-0,57 g. Bheka iSithasiselo B14.
NgesiHebheru, “ngokomlomo.”