Numeri 25:1-18

  • Isono sika-Israyeli nabesifazane bakwaMowabi (1-5)

  • UFinehasi uthatha isinyathelo (6-18)

25  Ngesikhathi u-Israyeli ehlala eShithimi, + abantu baqala ukuziphatha kabi ngokuya ocansini namadodakazi akwaMowabi. +  Laba besifazane bamemela abantu emihlatshelweni yonkulunkulu babo, + abantu baqala ukudla nokukhothamela onkulunkulu babo. +  Ngakho u-Israyeli naye wakhonza nabo uBhali* wasePheyori, + uJehova wamthukuthelela kakhulu u-Israyeli.  UJehova wathi kuMose: “Thatha bonke abaholi* balaba bantu kuthi uma sebebulewe, ulengise izidumbu zabo phambi kukaJehova emini bebade,* ukuze uJehova angabe esamthukuthelela u-Israyeli.”  UMose wabe esethi kubahluleli bakwa-Israyeli: + “Ngamunye kini kufanele abulale abantu bakubo abakhonza uBhali* wasePheyori.” +  Kwathi kusenjalo nje, kwafika umuntu ongumIsrayeli, elethe ekamu owesifazane wakwaMidiyani + phambi kwamehlo kaMose nawayo yonke inhlangano yama-Israyeli, ngesikhathi inhlangano ikhala emnyango wetende lokuhlangana.  Lapho uFinehasi + indodana ka-Eleyazare indodana ka-Aroni umpristi ebona lokhu, wasukuma ngokushesha phakathi kwenhlangano wathatha umkhonto.*  Wayilandela le ndoda yakwa-Israyeli wangena etendeni, wababhokoda ngomkhonto bobabili, umkhonto waphumela ngale, wabhokoda le ndoda yakwa-Israyeli nowesifazane ezithweni zakhe zangasese. Ngemva kwalokho isishayo sanqamuka + kuma-Israyeli.  Abafa kulesi sishayo baba ngu-24 000. + 10  UJehova wabe esethi kuMose: 11  “UFinehasi + indodana ka-Eleyazare indodana ka-Aroni umpristi ulunqandile ulaka lwami kubantu bakwa-Israyeli ngoba akakubekezelelanga nhlobo ukuba khona kwembangi yami phakathi kwabo. + Ngakho angiwaqothulanga ama-Israyeli ngenxa yokuphikelela kwami ukufuna abantu bazinikele kimi kuphela. + 12  Ngakho yithi, ‘Ngimnika isivumelwano sami sokuthula. 13  Siyoba isivumelwano sobupristi baphakade kuye nasenzalweni yakhe, + ngoba akakubekezelelanga ukuba khona kwembangi kaNkulunkulu wakhe + futhi wabenzela isihlawulelo abantu bakwa-Israyeli.’” 14  Igama lendoda yakwa-Israyeli eyabulawa kanye nowesifazane wakwaMidiyani kwakunguZimri indodana kaSalu, isikhulu sendlu kayise yabakwaSimeyoni. 15  Igama lowesifazane wakwaMidiyani owabulawa kwakunguKozibi indodakazi kaZuri + owayengumholi wemindeni yendlu kayise kwaMidiyani. + 16  Kamuva uJehova wathi kuMose: 17  “Hlasela abakwaMidiyani, ubashaye, + 18  ngoba bebelokhu benikhathaza ngezenzo zabo zobuqili abazenze kini endabeni kaPheyori + nasendabeni kaKozibi indodakazi yesikhulu sakwaMidiyani, owabulawa + ngosuku lwesishayo ngenxa yendaba yasePheyori.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “wazihlanganisa noBhali.”
NgesiHebheru, “izinhloko.”
NgesiHebheru, “phambi kwelanga.”
Noma, “abazihlanganisa noBhali.”
Noma, “isijula.”