Numeri 18:1-32

  • Imisebenzi yabapristi namaLevi (1-7)

  • Okunikelelwa abapristi (8-19)

    • Isivumelwano sikasawoti (19)

  • AmaLevi kumelwe amukele futhi anikele ngokweshumi (20-32)

18  UJehova wabe esethi ku-Aroni: “Wena namadodana akho nendlu kayihlo niyophendula nganoma yisiphi isiphambeko sokona le ndlu engcwele, + futhi wena namadodana akho niyophendula nganoma yisiphi isiphambeko sokona ubupristi benu. +  Usondeze nabafowenu besizwe sakwaLevi, isizwe sokhokho bakho, ukuze babe nawe bakukhonze, + wena namadodana akho, phambi kwetende lobuFakazi. +  Kufanele bagcine isibopho sabo kuwe nakulo lonke itende. + Nokho, akumelwe basondele ezintweni zendawo engcwele nase-altare, ukuze kungafi muntu kini noma kubo. +  Bazoba nawe, benze nemisebenzi yabo ngokuphathelene netende lokuhlangana nayo yonke inkonzo yetende, futhi akukho muntu ongagunyaziwe* ongasondela kini. +  Kumelwe nenze umsebenzi wenu endaweni engcwele + nase-altare + ukuze intukuthelo yami + ingabe isabehlela abantu bakwa-Israyeli.  Mina ngokwami ngithathe abafowenu, amaLevi, phakathi kwama-Israyeli baba isipho kini. + Banikwe uJehova ukuze benze inkonzo yetende lokuhlangana. +  Wena namadodana akho ninesibopho sokwenza imisebenzi yenu yobupristi ephathelene ne-altare nalokho okungaphakathi kwekhethini, + yinina okufanele nenze le nkonzo. + Ngininike inkonzo yobupristi yaba isipho kini, noma yimuphi umuntu ongagunyaziwe* osondelayo kufanele abulawe.” +  UJehova waqhubeka ekhuluma no-Aroni ethi: “Mina ngokwami ngikubeke ukuba ugcine iminikelo eyenzelwa mina. + Nginike wena namadodana akho ingxenye yazo zonke izinto ezingcwele ezinikelwe ama-Israyeli njengesabelo saphakade. +  Lokhu kuyoba okwakho eminikelweni engcwelengcwele eshiswa emlilweni: yonke iminikelo ayenzayo, kuhlanganise neminikelo yawo yokudla okusanhlamvu + neminikelo yawo yesono + neminikelo yawo yecala + ayiletha kimi. Kuyinto engcwelengcwele kuwe nasemadodaneni akho. 10  Kufanele ukudlele endaweni engcwelengcwele. + Wonke umuntu wesilisa angakudla. Kuyoba yinto engcwele kuwe. + 11  Nalokhu kungokwakho: izipho abazinikela + kanye nayo yonke iminikelo ezuliswayo + yama-Israyeli. Ngikunike wena namadodana akho namadodakazi akho njengesabelo saphakade. + Wonke umuntu ohlanzekile endlini yakho angakudla. + 12  “Konke okuhle kunakho konke kwamafutha nakho konke okuhle kunakho konke kwewayini elisha nokudla okusanhlamvu, okokuqala kulezi zinto, + akunika uJehova, ngikunika wena. + 13  Izithelo zokuqala ezivuthiwe zakho konke okusezweni lawo, ayoziletha kuJehova, ziyoba ezakho. + Wonke umuntu ohlanzekile endlini yakho angazidla. 14  “Yonke into enikelwe* kwa-Israyeli kufanele ibe ngeyakho. + 15  “Wonke amazibulo ayo yonke into ephilayo + ayowaletha kuJehova, kungakhathaliseki ukuthi umuntu noma isilwane, kufanele abe ngawakho. Nokho, kufanele nakanjani uwahlenge amazibulo abantu, + namazibulo ezilwane ezingcolile kufanele uwahlenge. + 16  Kufanele uwahlenge ngenani lokuhlenga lapho esenenyanga eyodwa ubudala kuya phezulu, ngenani elilinganisiwe lamashekeli* amahlanu esiliva, + ngokweshekeli elivamile lendawo engcwele.* Lingamagera* angu-20. 17  Yizibulo lenkomo eyiduna noma izibulo lemvu eyiduna noma lembuzi kuphela okungafanele ulihlenge. + Ayinto engcwele. Kufanele ufafaze igazi lawo e-altare, + futhi amanoni awo kufanele uwashunqise njengomnikelo oshiswa emlilweni ube iphunga elimnandi* kuJehova. + 18  Inyama yawo kufanele ibe ngeyakho. Njengesifuba somnikelo ozuliswayo nanjengomlenze wesokudla, kufanele kube okwakho. + 19  Yonke iminikelo engcwele ama-Israyeli ayoyinikela kuJehova, + ngiyinike wena namadodana akho namadodakazi akho, njengesabelo saphakade. + Kuyisivumelwano sikasawoti* saphakade phambi kukaJehova kuwe nasenzalweni yakho.” 20  UJehova waqhubeka wathi ku-Aroni: “Ngeke ube nefa ezweni lawo, akukho ngxenye yezwe phakathi kwawo eyoba eyakho. + Yimi isabelo sakho nefa lakho phakathi kwama-Israyeli. + 21  “Manje bheka nginike amadodana kaLevi konke okweshumi + kwa-Israyeli njengefa kube imbuyiselo yenkonzo ayenzayo, inkonzo yetende lokuhlangana. 22  Abantu bakwa-Israyeli akusafanele baphinde basondele etendeni lokuhlangana, uma kungenjalo bayoba nesono bese befa. 23  AmaLevi ngokwawo kufanele enze inkonzo yetende lokuhlangana futhi yiwo ayophendula ngesiphambeko sawo. + Kuwumthetho waphakade kuzo zonke izizukulwane zenu ukuthi akufanele athathe ifa phakathi kwama-Israyeli. + 24  Ngoba nginike amaLevi okweshumi okunikelwe ama-Israyeli njengefa, ayokunikela kuJehova. Yingakho ngithe kuwo, ‘Phakathi kwama-Israyeli akufanele athathe ifa.’” + 25  UJehova wabe esethi kuMose: 26  “Kufanele usho lokhu kumaLevi, ‘Nizokwamukela kuma-Israyeli okweshumi engininike kona kuvela kuwo njengefa lenu, + futhi kukho kufanele ninikele okweshumi kwalokho kweshumi kube umnikelo oya kuJehova. + 27  Kuzobhekwa njengomnikelo wenu, njengokungathi ukudla okusanhlamvu kwesibuya + noma umkhiqizo ogcwele wesikhamo sewayini noma samafutha. 28  Ngale ndlela nani niyonikela umnikelo oya kuJehova ovela kukho konke okweshumi enikwamukela kuma-Israyeli, futhi kukho kufanele ninike u-Aroni umpristi umnikelo oya kuJehova. 29  Niyonikela kuJehova zonke izinhlobo zomnikelo, kuzo zonke izipho ezinhle kunazo zonke eninikwe zona, + zibe into engcwele.’ 30  “Kumelwe uthi kuwo, ‘Lapho ninikela ngokuhle kunakho konke kwawo, kumaLevi kuyobhekwa njengomkhiqizo wesibuya nanjengomkhiqizo wesikhamo sewayini noma samafutha. 31  Nina nabendlu yenu ningawudlela nomaphi ngoba kuyinkokhelo yenu njengembuyiselo yenkonzo yenu etendeni lokuhlangana. + 32  Ngeke nibe nesono ngenxa yawo uma nje ninikela ngokuhle kunakho konke kwawo, futhi akumelwe ningcolise izinto ezingcwele zama-Israyeli ukuze ningafi.’” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “oyisihambi,” okuwukuthi, umuntu ongeyena owomndeni ka-Aroni.
NgesiHebheru, “oyisihambi,” okuwukuthi, umuntu ongeyena owomndeni ka-Aroni.
Okuwukuthi, yonke into eyenziwe ngcwele kuNkulunkulu, enikelwe kuNkulunkulu ngokungaguquki nengenakubuyiswa.
Ishekeli lalilingana no-11,4 g. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “ngokweshekeli elingcwele.”
Igera lalilingana no-0,57 g. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “elanelisayo; elizolisayo.” NgesiHebheru, “elizolile.”
Okuwukuthi, isivumelwano saphakade esingenakushintsha.