Numeri 16:1-50

  • Ukuhlubuka kukaKhora, uDathani no-Abhiramu (1-19)

  • Isahlulelo sezihlubuki (20-50)

16  Ngemva kwalokho uKhora + indodana ka-Izihari, + indodana kaKohati, + indodana kaLevi, + wasukuma, yena noDathani no-Abhiramu amadodana ka-Eliyabe, + no-Oni indodana kaPheleti, amadodana kaRubeni. +  Basukuma bamelana noMose, bona kanye namadoda angu-250 angama-Israyeli, izikhulu zenhlangano, abakhethiwe bebandla, amadoda avelele.  Ngakho baqoqana ndawonye bamelana + noMose no-Aroni bathi kubo: “Sesikhathele yini! Yonke inhlangano ingcwele, + yonke ngothi lwayo, futhi uJehova uphakathi kwayo. + Pho kungani nina kufanele niziphakamise ngaphezu kwebandla likaJehova?”  Lapho uMose ezwa lokhu wakhothama phansi emhlabathini ngaso leso sikhathi.  Wabe esethi kuKhora nakubo bonke abamsekelayo: “Ekuseni uJehova uzokwenza kwaziwe ukuthi ubani ongowakhe + nokuthi ubani ongcwele nokuthi ubani okufanele asondele kuye, + noma ubani azomkhetha + uzosondela kuye.  Yenzani lokhu: Thathani imicengezi yomlilo, + wena Khora nabo bonke abakusekelayo, +  nifake umlilo kuyo, nibeke impepho phezu kwayo phambi kukaJehova kusasa, futhi kuzothi umuntu uJehova azomkhetha, + kube nguye ongcwele. Kwanele lokhu esenikwenzile nina madodana kaLevi!” +  UMose wabe esethi kuKhora: “Ngicela nilalele, madodana kaLevi.  Ingabe kubonakala kuyinto encane kangako kini ukuthi uNkulunkulu ka-Israyeli unihlukanisile phakathi kwenhlangano ka-Israyeli, + wanivumela ukuba nisondele kuye ukuze nenze inkonzo yetabernakele likaJehova nokuba nime phambi kwenhlangano ukuze niyikhonze, + 10  nokuba anisondeze kuye nina nabo bonke abafowenu, amadodana kaLevi? Ingabe kumelwe nizame nokuthola ubupristi? + 11  Ngenxa yalesi sizathu, wena nabo bonke abakusekelayo abaqoqana ndawonye, nimelana noJehova. Ngokuqondene no-Aroni, ungubani ukuba nize nibubule ngaye?” + 12  Kamuva uMose wathumela wabiza uDathani no-Abhiramu, + amadodana ka-Eliyabe, kodwa bathi: “Ngeke size! 13  Ingabe kuyinto encane kangako ukuthi usikhiphe ezweni eligeleza ubisi noju ukuze uzosibulala ehlane? + Ingabe manje sewufuna nokusibusa ngokuphelele?* 14  Kumanje nje, akukho zwe eligeleza ubisi noju + osilethe kulo futhi akukho masimu nazivini zamagilebhisi osinike kona njengefa. Ingabe ufuna labo bantu bakulandele njengezimpumputhe?* Ngeke size!” 15  Ngakho uMose wathukuthela kakhulu, wathi kuJehova: “Ungaphenduki ukuba ubheke umnikelo wabo wokudla okusanhlamvu. Angithathanga ngisho neyodwa imbongolo kubo futhi angizange ngilimaze ngisho noyedwa kubo.” + 16  UMose wabe esethi kuKhora: “Woza phambi kukaJehova kusasa, wena nabo bonke abakusekelayo, wena nabo no-Aroni. 17  Ngamunye kufanele athathe umcengezi wakhe womlilo, abeke impepho phezu kwawo, ngamunye alethe umcengezi wakhe womlilo phambi kukaJehova, imicengezi yomlilo engu-250, kanye nawe no-Aroni, ngamunye kini alethe umcengezi wakhe womlilo.” 18  Ngakho ngamunye kubo wathatha umcengezi wakhe womlilo, babeka umlilo nempepho phezu kwayo base bema emnyango wetende lokuhlangana kanye noMose no-Aroni. 19  Lapho uKhora eseqoqele ndawonye abamsekelayo, + bamelana nabo emnyango wetende lokuhlangana, inkazimulo kaJehova yabonakala kuyo yonke inhlangano. + 20  Manje uJehova wakhuluma noMose no-Aroni, wathi: 21  “Zihlukaniseni naleli qembu ukuze ngiliqothule ngomzuzwana.” + 22  Lapho bezwa lokhu bakhothama phansi emhlabathini bathi: “O Nkulunkulu, Nkulunkulu wemimoya yabo bonke abantu, + ingabe isono somuntu oyedwa siyokwenza uthukuthelele yonke inhlangano?” + 23  UJehova wathi kuMose: 24  “Khuluma nenhlangano, uthi kuyo, ‘Sukani eduze kwamatende kaKhora noDathani no-Abhiramu!’” + 25  Ngemva kwalokho uMose wasuka waya kuDathani no-Abhiramu, amadoda amadala + akwa-Israyeli ahamba naye. 26  Wakhuluma nenhlangano, wathi: “Ngicela nisuke ematendeni alaba bantu ababi, ningathinti lutho olungolwabo ukuze ningakhukhulwa ngenxa yesono sabo.” 27  Basuka masinyane ematendeni kaKhora, uDathani no-Abhiramu, nhlangothi zonke, futhi uDathani no-Abhiramu baphuma, bama emnyango wamatende abo kanye nomkabo, amadodana abo nezingane zabo ezincane. 28  UMose wathi: “Nizokwazi ngalokhu ukuthi uJehova ungithume ukuba ngenze zonke lezi zinto, ukuthi akuveli enhliziyweni yami:* 29  Uma laba bantu befa njengabo bonke abantu futhi uma isijeziso sabo sifana nesabo bonke abantu, kusho ukuthi uJehova akangithumanga. + 30  Kodwa uma uJehova enza into engavamile kubo, kuvuleke umhlabathi ubagwinye bona nakho konke okungokwabo, behlele eThuneni* bephila, nakanjani nizokwazi ukuthi la madoda adelele uJehova.” 31  Ngokushesha nje lapho eqeda ukusho wonke la mazwi, umhlabathi owawungaphansi kwabo waqhekezeka. + 32  Umhlaba wavuleka wabagwinya kanye nemindeni yabo nabo bonke abantu ababengabakaKhora + nazo zonke izimpahla zabo. 33  Ngakho bona nabo bonke ababengababo behlela eThuneni* bephila, umhlaba wabamboza, bashabalala phakathi kwebandla. + 34  Wonke ama-Israyeli ayebazungezile abaleka lapho ezwa umsindo wokuklabalasa kwabo, ngoba athi: “Siyesaba ukuthi umhlaba ungase usigwinye!” 35  Kwabe sekuphuma umlilo uvela kuJehova + wawaqothula lawo madoda angu-250 ayenikela impepho. + 36  Ngemva kwalokho uJehova wathi kuMose: 37  “Tshela u-Eleyazare indodana ka-Aroni umpristi ukuba akhiphe imicengezi yomlilo + emlilweni ngoba ingcwele. Umtshele nokuthi asakaze umlilo laphaya. 38  Imicengezi yomlilo yala madoda afe ngenxa yokona kwawo kufanele yenziwe ibe izingcwecwe zensimbi ezilula ezinanyekwe phezu kwe-altare, + ngoba ayiletha phambi kukaJehova, yaba ngcwele. Kufanele ibe uphawu kuma-Israyeli.’” + 39  Ngakho u-Eleyazare umpristi wathatha le micengezi yomlilo yethusi eyayilethwe yilabo ababeshisiwe, yacangcathwa kwananyekwa ngayo i-altare, 40  njengoba nje uJehova ayekhulumile kuye ngoMose. Kwakuyisikhumbuzo kuma-Israyeli sokuthi akukho muntu ongagunyaziwe* ongeyena owenzalo ka-Aroni okufanele asondele ayoshunqisa impepho phambi kukaJehova, + nokuthi akukho muntu okufanele afane noKhora nalabo abamsekelayo. + 41  Kwathi nje ngosuku olulandelayo, yonke inhlangano yama-Israyeli yaqala ukububula ngoMose no-Aroni, + yathi: “Nina nobabili nibulale abantu bakaJehova.” 42  Lapho inhlangano isiqoqene ndawonye ngokumelene noMose no-Aroni, yabe isiphendukela ngasetendeni lokuhlangana, ifu lalimboza, inkazimulo kaJehova yaqala ukubonakala. + 43  UMose no-Aroni baya phambi kwetende lokuhlangana, + 44  uJehova wathi kuMose: 45  “Sukani nina phakathi kwale nhlangano ukuze ngiyiqothule ngomzuzwana.” + Lapho bezwa lokho bakhothama phansi emhlabathini. + 46  UMose wayesethi ku-Aroni: “Thatha umcengezi womlilo ubeke kuwo umlilo wase-altare, + ufake nempepho uphuthume uye enhlanganweni uyoyenzela isihlawulelo, + ngoba intukuthelo kaJehova iyavutha. Inhlupho isiqalile!” 47  U-Aroni wawuthatha ngaso leso sikhathi, njengoba nje uMose ayeshilo, wagijima waya phakathi kwebandla, bheka! inhlupho yayisiqalile phakathi kwabantu. Ngakho wabeka impepho emcengezini womlilo waqala ukwenzela abantu isihlawulelo. 48  Waqhubeka emi phakathi kwabafileyo nabaphilayo, ekugcineni isishayo sanqamuka. 49  Abafa kuleso sishayo babengu-14 700, ngaphandle kwalabo abafa ngenxa kaKhora. 50  Lapho ekugcineni u-Aroni ebuyela kuMose emnyango wetende lokuhlangana, isishayo sase sinqamukile.

Imibhalo yaphansi

Noma, “nokuzenza ingqongqo phezu kwethu?”
NgesiHebheru, “Ngamehlo alabo bantu yini ofuna ukuwakopolota?”
Noma, “akuveli kimi.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiHebheru, “akukho sihambi.”