Numeri 14:1-45

  • Abantu bafuna ukubuyela eGibhithe (1-10)

    • Umbiko omuhle kaJoshuwa noKalebi (6-9)

  • UJehova uthukuthele; uMose uyancenga (11-19)

  • Isijeziso: Iminyaka engu-40 ehlane (20-38)

  • U-Israyeli unqotshwa ama-Amaleki (39-45)

14  Ngemva kwalokho yonke inhlangano yaphakamisa izwi layo, abantu baqhubeka bekhala bonke lobo busuku. +  Wonke ama-Israyeli aqala ukububula ngoMose nango-Aroni, + yonke inhlangano yakhuluma kabi ngabo yathi: “Ukube savele safela ezweni laseGibhithe noma safela kuleli hlane!  Kungani uJehova esiletha kuleli zwe ukuze siwe ngenkemba? + Omkethu nezingane zethu bazoba impango. + Akungcono yini ukuba sibuyele eGibhithe?” +  Babeze bathi komunye nomunye: “Masibeke umholi omusha, sibuyele eGibhithe!” +  UMose no-Aroni bakhothama phambi kwalo lonke ibandla lenhlangano yama-Israyeli.  UJoshuwa + indodana kaNuni noKalebi + indodana kaJefune, ababephakathi kwalabo abahlola izwe, baklebhula izingubo zabo,  babe sebethi kuyo yonke inhlangano yama-Israyeli: “Izwe esalidabula silihlola liyizwe elihle kakhulu impela. +  Uma uJehova ejabule ngathi, nakanjani uyosingenisa kuleli zwe futhi asinike lona, izwe eligeleza ubisi noju. +  Kodwa akumelwe nidlubulunde kuJehova futhi akumelwe nesabe abantu bezwe + ngoba sizobashwabadela.* Abasenaso isivikelo futhi uJehova unathi. + Ningabesabi.” 10  Nokho, yonke inhlangano yakhuluma ngokubashaya ngamatshe. + Kodwa inkazimulo kaJehova yabonakala etendeni lokuhlangana kuwo wonke ama-Israyeli. + 11  UJehova wabe esethi kuMose: “Kuyoze kube nini laba bantu bengangihloniphi, + kuyoze kube nini bengenalo ukholo kimi naphezu kwazo zonke izibonakaliso engizenzile phakathi kwabo? + 12  Ngiyeke ngibashaye ngesifo esiwumshayabhuqe futhi ngibaxoshe, ngenze wena ube isizwe esikhulu nesinamandla kunabo.” + 13  Kodwa uMose wathi kuJehova: “AbaseGibhithe, owakhipha lesi sizwe phakathi kwabo ngamandla akho, bayokuzwa, + 14  baxoxe ngakho kubantu abakhe kuleli zwe. Nabo bazwile ukuthi wena Jehova uphakathi kwalesi sizwe, + uye wabonakala kuso ubuso nobuso. + UnguJehova, ifu lakho limi phezu kwaso, uhamba phambi kwaso usensikeni yefu emini nasensikeni yomlilo ebusuku. + 15  Uma usibulala sonke lesi sizwe ngesikhathi esisodwa,* izizwe ezizwile ngodumo lwakho ziyothi: 16  ‘UJehova uhlulekile ukungenisa lesi sizwe ezweni afunga ukulinika sona, ngakho wasibulala ehlane.’ + 17  Manje ngiyacela Jehova, mawabe makhulu amandla akho, njengoba wathembisa lapho uthi: 18  ‘UJehova, owephuza ukuthukuthela, onothando oluqotho *+ oluchichimayo, oxolela amaphutha neziphambeko, kodwa ongasoze angamjezisi onecala, oletha isijeziso sesiphambeko soyise phezu kwabantwana, phezu kwesizukulwane sesithathu naphezu kwesizukulwane sesine.’ + 19  Ngicela uthethelele isiphambeko salesi sizwe ngokuvumelana nobukhulu bothando lwakho oluqotho, njengoba nje uye wasixolela lesi sizwe kusukela eGibhithe kuze kube manje.” + 20  UJehova wabe esethi: “Ngiyasithethelela ngokuvumelana nezwi lakho. + 21  Kodwa ngakolunye uhlangothi, ngiyafunga ngithi, wonke umhlaba uyogcwala inkazimulo kaJehova. + 22  Nokho, akukho noyedwa emadodeni abone inkazimulo yami nezibonakaliso zami + engizenze eGibhithe nasehlane kodwa nokho waqhubeka engivivinya + lezi zikhathi eziyishumi, wangalilalela izwi lami, + 23  oyobona izwe engafunga ngalo koyise. Cha, akukho noyedwa kulabo abangangihloniphi oyolibona. + 24  Kodwa ngenxa yokuthi inceku yami uKalebi, + ibe nomoya ohlukile yaqhubeka ingilandela ngenhliziyo yayo yonke, nakanjani ngiyoyingenisa ezweni eyaya kulo futhi inzalo yayo iyodla ifa lalo. + 25  Njengoba ama-Amaleki namaKhanani + ehlala esigodini,* kufanele nibuye kusasa, nisuke niye ehlane ngendlela yasoLwandle Olubomvu.” + 26  UJehova wabe esethi kuMose naku-Aroni: 27  “Kuyoze kube nini le nhlangano embi ilokhu ibubula ngami? + Ngikuzwile ukububula kwama-Israyeli ngami. + 28  Yithi kuwo, ‘“Ngiyafunga,” kusho uJehova, “ngiyokwenza kini lokho kanye engizwe nikukhuluma! + 29  Izidumbu zenu ziyokuwa kuleli hlane, + yebo, bonke ababebhalisiwe kini kusukela kwabaneminyaka engu-20 kuya phezulu, nabo bonke kini abaye babubula ngami. + 30  Akekho kini oyongena ezweni engafunga* ukuthi niyohlala kulo, + ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune noJoshuwa indodana kaNuni. + 31  “‘“Ngiyoletha izingane zenu enanithe zizoba impango, + ziyolazi izwe enilalile. + 32  Kodwa izidumbu zenu ziyokuwa kuleli hlane. 33  Amadodana enu ayoba abelusi ehlane iminyaka engu-40, + kuyomelwe aphendule ngenxa yezenzo zenu zokungathembeki* kuze kube yilapho kuwa isidumbu senu sokugcina. + 34  Niyophendula ngamaphutha enu iminyaka engu-40, + ngokwesibalo sezinsuku enahlola ngazo izwe, izinsuku ezingu-40, + zonke izinsuku onyakeni, ngoba niyokwazi ukuthi kusho ukuthini ukumelana nami.* 35  “‘“Mina Jehova ngikhulumile. Yilokhu engizokwenza kuyo yonke le nhlangano embi, leyo eye yabuthana ndawonye ngokumelene nami: Izophelela kuleli hlane futhi izofela lapha. + 36  Amadoda uMose awathuma ukuba ayohlola izwe nabangela ukuba yonke inhlangano ibubule ngaye lapho eletha umbiko omubi ngezwe, + 37  yebo, lawo madoda aletha umbiko omubi ngezwe, ayoshaywa afe phambi kukaJehova. + 38  Kodwa uJoshuwa indodana kaNuni noKalebi indodana kaJefune ababephakathi kwalabo abahamba bayohlola izwe, nakanjani bayoqhubeka bephila.”’” + 39  Lapho uMose ekhuluma la mazwi kuwo wonke ama-Israyeli, abantu balila kakhulu. 40  Ngaphezu kwalokho, bavuka ekuseni kakhulu bazama ukukhuphukela esiqongweni sentaba, bathi: “Yithi laba, sikulungele ukukhuphukela endaweni uJehova akhulume ngayo ngoba sonile.” + 41  Kodwa uMose wathi: “Kungani neqa umyalo kaJehova? Lokhu ngeke kuphumelele. 42  Ningakhuphuki ngoba uJehova akekho ngakini; izitha zenu zizoninqoba. + 43  Ngoba ama-Amaleki namaKhanani alapho ukuze abhekane nani + futhi nizowa ngenkemba. Ngenxa yokuthi niyekile ukulandela uJehova, uJehova ngeke abe nani.” + 44  Nokho, bagabadela bakhuphukela esiqongweni sentaba, + kodwa uMose akazange asuke phakathi kwekamu kanye nomphongolo wesivumelwano sikaJehova. + 45  Kwabe sekwehla ama-Amaleki namaKhanani ayehlala kuleyo ntaba abashaya, abahlakaza kwaze kwaba seHorma. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ngoba bayisinkwa kithi.”
NgesiHebheru, “njengokungathi umuntu oyedwa.”
Noma, “onomusa wothando.”
Noma, “ethafeni eliphansi.”
NgesiHebheru, “engaphakamisa isandla sami.”
NgesiHebheru, “zobufebe.”
Noma, “ukuba ngibe isitha senu.”