Numeri 10:1-36

  • Amacilongo esiliva (1-10)

  • Ukusuka eSinayi (11-13)

  • Indlela yokuhamba nokusuka kwama-Israyeli (14-28)

  • UHobabi ucelwa ukuba ahole u-Israyeli (29-34)

  • Umthandazo kaMose lapho kusuka ikamu (35, 36)

10  Ngemva kwalokho uJehova wakhuluma noMose, wathi:  “Zenzele amacilongo + amabili; uwenze ngesiliva usebenzisa isando, uwasebenzisele ukubiza inhlangano nokubonisa abantu ukuthi sekuyahanjwa.  Lapho eshaywa womabili, yonke inhlangano kumelwe ize kuwe emnyango wetende lokuhlangana. +  Uma kushaywa elilodwa kuphela, yizikhulu zodwa, izinhloko zezinkulungwane zika-Israyeli, ezizoza kuwe. +  “Lapho nenza umsindo wecilongo oshintshashintshayo, amakamu alabo abasempumalanga + kufanele asuke.  Lapho nenza umsindo wecilongo oshintshashintshayo okwesibili, amakamu alabo abaseningizimu + kufanele asuke. Kufanele bawenze ngale ndlela umsindo wecilongo isikhathi ngasinye lapho elinye lawo lisuka.  “Lapho nibizela ibandla ndawonye, kufanele nishaye amacilongo, + kodwa akumelwe nenze umsindo oshintshashintshayo.  Amadodana ka-Aroni, abapristi, kufanele ashaye amacilongo, + ukusetshenziswa kwawo kuyosebenza njengomthetho waphakade kini kuzo zonke izizukulwane zenu.  “Uma kufanele niye empini ezweni lakini niyokulwa nomuntu onicindezelayo onihluphayo, kufanele nihlabe umkhosi wempi ngala macilongo, + uJehova uNkulunkulu wenu uyonikhumbula nisindiswe ezitheni zenu. 10  “Ngisho nangezinkathi zenu zenjabulo +—emikhosini yenu + nasekuqaleni kwezinyanga zenu—kufanele nishaye amacilongo nishayele iminikelo yenu eshiswayo + nemihlatshelo yenu ehlanganyelwayo; + ayosebenza njengesikhumbuzo kini phambi kukaNkulunkulu wenu. NginguJehova uNkulunkulu wenu.” + 11  Ngonyaka wesibili, ngenyanga yesibili, ngosuku luka-20 enyangeni, + ifu lakhuphuka phezu kwetabernakele + lobuFakazi. 12  Ngakho ama-Israyeli aqala ukusuka ehlane laseSinayi ngokwendlela okwakufanele asuke ngayo, + ifu lahlala ehlane lasePharanu. + 13  Kwakungokokuqala ngqa esuka, elandela umyalo kaJehova ngoMose. + 14  Ngakho isigaba sezizwe ezintathu sekamu labantwana bakwaJuda sasuka kuqala ngokwamaqembu* aso, uNaheshoni + indodana ka-Aminadaba wayengamele iqembu laso. 15  Owayengamele iqembu lesizwe sabantwana bakwa-Isakare kwakunguNethaneli + indodana kaZuwari. 16  Owayengamele iqembu lesizwe sabantwana bakwaZebhuloni kwakungu-Eliyabe + indodana kaHeloni. 17  Lapho itabernakele lehliswa, + amadodana kaGereshoni + namadodana kaMerari, + ayethwala itabernakele, asuka. 18  Isigaba sezizwe ezintathu sekamu likaRubeni sasuka ngokwamaqembu* aso, u-Elizuri + indodana kaShedewuri wayengamele iqembu laso. 19  Owayengamele iqembu lesizwe sabantwana bakwaSimeyoni kwakunguShelumiyeli + indodana kaZurishadayi. 20  Owayengamele iqembu lesizwe sabantwana bakwaGadi kwakungu-Eliyasafa + indodana kaDehuweli. 21  Kwabe sekusuka amaKohati, okuyiwona ayethwala izinto zendlu engcwele. + Itabernakele kwakufanele limiswe ngesikhathi afika ngaso. 22  Isigaba sezizwe ezintathu sekamu labantwana bakwa-Efrayimi sasuka ngokwamaqembu* aso, u-Elishama + indodana ka-Amihudi engamele iqembu laso. 23  Owayengamele iqembu lesizwe sabantwana bakwaManase kwakunguGamaliyeli + indodana kaPhedazuri. 24  Owayengamele iqembu lesizwe sabantwana bakwaBhenjamini kwakungu-Abhidani + indodana kaGidiyoni. 25  Ngemva kwalokho isigaba sezizwe ezintathu sekamu labantwana bakwaDani sasuka ngokwamaqembu* aso, sakha ibutho labaqaphi elisemuva lawo wonke amakamu, u-Ahiyezeri + indodana ka-Amishadayi wayengamele iqembu laso. 26  Owayengamele iqembu lesizwe sabantwana bakwa-Asheri kwakunguPhagiyeli + indodana ka-Okirani. 27  Owayengamele iqembu lesizwe sabantwana bakwaNafetali kwakungu-Ahira + indodana ka-Enani. 28  Lena kwakuyindlela ama-Israyeli ayehamba ngayo neyayilandelwa amaqembu* awo lapho esuka. + 29  UMose wathi kuHobabi indodana kaRehuweli *+ umMidiyani, umukhwe kaMose: “Siyasuka siya endaweni uJehova athi ngayo, ‘Ngiyoninika yona.’ + Woza sihambe nawe, + sizokuphatha kahle, ngoba uJehova umthembise izinto ezinhle u-Israyeli.” + 30  Kodwa wathi kuye: “Ngeke ngihambe. Ngizobuyela ezweni lakithi nasezihlotsheni zami.” 31  UMose wathi kuye: “Sicela ungasishiyi, ngoba nguwe owazi lapho kufanele simise khona amatende ehlane, ungakwazi ukuba umqondisi* wethu. 32  Uma uhamba nathi, + noma yikuphi okuhle uJehova ayokwenza kithi, nakanjani siyokwenza nakuwe.” 33  Ngakho bahamba uhambo lwezinsuku ezintathu besuka entabeni kaJehova, + umphongolo + wesivumelwano sikaJehova wawuhamba phambi kwabo kulolu hambo lwezinsuku ezintathu ukuze ubafunele indawo yokuphumula. + 34  Ifu likaJehova + laliphezu kwabo emini lapho besuka endaweni ababemise amatende kuyo. 35  Noma nini lapho uMphongolo usuka, uMose wayethi: “O Jehova, vuka, + mazihlakazeke izitha zakho, mababaleke phambi kwakho labo abakuzondayo.” 36  Kwakuthi lapho uhlala, athi: “O Jehova, buyela ezinkulungwaneni ezingenakubalwa* zakwa-Israyeli.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ngokwamabutho.”
NgesiHebheru, “ngokwamabutho.”
NgesiHebheru, “ngokwamabutho.”
NgesiHebheru, “ngokwamabutho.”
NgesiHebheru, “ngokwamabutho.”
Okuwukuthi, uJetiro.
Noma, “amehlo.”
Noma, “emashumini ezinkulungwane zezinkulungwane.”