UNehemiya 9:1-38

  • Abantu bavuma izono zabo (1-38)

    • UJehova, uNkulunkulu othethelelayo (17)

9  Ngosuku luka-24 lwenyanga yesikhombisa ama-Israyeli ahlangana; azila ukudla, ambatha indwangu yesaka azithela nangenhlabathi. +  Labo ababeyinzalo ka-Israyeli babe sebezihlukanisa nabo bonke abezinye izizwe, + bama bavuma izono zabo neziphambeko zoyise. +  Bemi endaweni ababekuyo bafunda ngokuzwakalayo incwadi yoMthetho + kaJehova uNkulunkulu wabo amahora amathathu;* ngamanye amahora amathathu babevuma izono bekhothama kuJehova uNkulunkulu wabo.  UJeshuwa, uBhani, uKhadimiyeli, uShebaniya, uBhuni, uSherebiya, + uBhani noKhenani bagibela esiteji + samaLevi bathandaza ngezwi elikhulu kuJehova uNkulunkulu wabo.  UJeshuwa, uKhadimiyeli, uBhani, uHashabhineya, uSherebiya, uHodiya, uShebaniya noPhethahiya abangamaLevi bathi: “Sukumani nidumise uJehova uNkulunkulu wenu kuze kube phakade. *+ Mabadumise igama lakho elikhazimulayo, okungekho kukhazinyuliswa nakudunyiswa okuvela kubantu okungalenela.  “Nguwe wedwa onguJehova; + wenze amazulu, yebo izulu lamazulu nakho konke okukuwo,* umhlaba nakho konke okukuwo, izilwandle nakho konke okukuzo. Konke ukugcina kuphila, nakho konke okusemazulwini* kukhothamela wena.  UnguJehova uNkulunkulu weqiniso, owakhetha u-Abrama + wabe usumkhipha e-Uri + lamaKhaledi wametha igama elithi Abrahama. +  Wathola inhliziyo yakhe ithembekile phambi kwakho, + ngakho wenza isivumelwano naye sokunika yena nenzalo *+ yakhe izwe lamaKhanani, elamaHeti, elama-Amori, elamaPherizi, elamaJebusi nelamaGirigashi; futhi wazigcina izithembiso zakho, ngoba ulungile.  “Ngakho wakubona ukuhlupheka kokhokho bethu eGibhithe, + wakuzwa nokukhala kwabo oLwandle Olubomvu. 10  Wenza izibonakaliso nezimangaliso ukuze ujezise uFaro nazo zonke izinceku zakhe nabo bonke abantu bezwe lakhe, + ngoba wawazi ukuthi babebahlukumezile abantu bakho. + Wazenzela igama eliye laqhubeka likhona kuze kube namuhla. + 11  Wahlukanisa ulwandle phambi kwabo, banqamula phakathi olwandle emhlabathini owomile, + ababebajaha wabajikijela ekujuleni njengetshe lijikijelwa olwandle olugubhayo. + 12  Wabahola ngensika yefu emini, nangensika yomlilo ebusuku, ukuze ubakhanyisele indlela okwakufanele bahambe ngayo. + 13  Wehlela phezu kweNtaba iSinayi + wakhuluma nabo usezulwini + wabanika izahlulelo zokulunga, imithetho yeqiniso,* iziqondiso ezinhle nemiyalo. + 14  Wabafundisa ukugcina iSabatha lakho elingcwele, + wabanika imiyalo, iziqondiso nomthetho usebenzisa inceku yakho uMose. 15  Wabapha isinkwa esivela ezulwini lapho belambile, + wabakhiphela amanzi edwaleni lapho bomile, + wabatshela ukuba bangene bathathe izwe owawufungile* ukuthi uzobanika lona. 16  “Kodwa okhokho bethu bagabadela + baba nenkani, *+ bengafuni ukulalela imiyalo yakho. 17  Benqaba ukulalela, + abazikhumbulanga izenzo zakho ezimangalisayo owazenza phakathi kwabo, kodwa baba nenkani,* bamisa umholi ukuze babuyele ebugqileni babo eGibhithe. + Kodwa wena unguNkulunkulu ozimisele ukuthethelela,* onozwela* nonesihe, owephuza ukuthukuthela nochichima uthando oluqotho *+ futhi awubalahlanga. + 18  Ngisho nalapho sebezenzele isithombe sensimbi* sethole, bethi, ‘Lona nguNkulunkulu wethu owasikhipha eGibhithe,’ + benza nezenzo ezinkulu zendelelo, 19  nalapho, ngesihe sakho esikhulu awubashiyanga ehlane. + Insika yefu ayibashiyanga emini ukuba ibahole endleleni, nensika yomlilo ebusuku ukuba ibakhanyisele indlela okwakufanele bahambe ngayo. + 20  Wabanika umoya wakho omuhle ukuze ubenze bahlakaniphe, + futhi awuzange ubagodlele imana lakho, + wabanika namanzi lapho bomile. + 21  Iminyaka engu-40 wabalungiselela ukudla ehlane. + Abazange baswele lutho. Izingubo zabo aziguganga, + nezinyawo zabo azivuvukalanga. 22  “Wabanika imibuso nezizwe, wababela izindawo, + balidla izwe likaSihoni + inkosi yaseHeshibhoni + nezwe lika-Ogi + inkosi yaseBhashani. 23  Amadodana abo wawenza aba maningi ngangezinkanyezi zamazulu. + Wawaletha ezweni owawuthembise okhokho bawo ukuthi bazongena balidle. + 24  Ngakho amadodana abo angena alithatha izwe, + wena wanqoba amaKhanani + ayehlala kulelo zwe, wawanikela esandleni samadodana abantu bakho ukuba enze akuthandayo kuwo, wanikela amakhosi awo nabantu bakulelo zwe. 25  Athatha amadolobha anezivikelo eziqinile + nezwe elivundile, *+ athatha nezindlu ezigcwele zonke izinhlobo zezinto ezinhle, imithombo eyase imbiwe, amasimu amagilebhisi, izihlahla zeminqumo + nezihlahla zezithelo eziningi. Ngakho adla aneliseka futhi akhuluphala, anethezeka ebuhleni bakho obukhulu. 26  “Nokho awalalelanga, adlubulunda + awushiya uMthetho wakho.* Abulala abaprofethi bakho ababewaxwayisa ukuba abuyele kuwe, abonisa indelelo enkulu. + 27  Ngenxa yalokhu wawanikela esandleni sezitha zawo, + ezazilokhu ziwabangela ukucindezeleka. + Kodwa lapho esecindezelekile ayekhala kuwe, wena wawuzwa usemazulwini; ngenxa yesihe sakho esikhulu wawuwanika abasindisi ukuze bawakhulule esandleni sezitha zawo. + 28  “Kodwa ngokushesha nje lapho esekhululekile, ayephinda futhi enze okubi phambi kwakho, + wawube usuwashiya esandleni sezitha zawo ezaziwacindezela. *+ Khona-ke ayebuya acele usizo kuwe, + wena uzwe usemazulwini bese uwakhulula ngokuphindaphindiwe ngenxa yesihe sakho esikhulu. + 29  Nakuba wawuwaxwayisa ukuze uwabuyisele eMthethweni wakho, ayegabadela futhi awayilalelanga imiyalo yakho; + ona ngokungayigcini imithetho yakho, okuthi uma umuntu eyigcina aphile. + Kodwa akufulathela ngenkani, aqinisa amakhanda,* awangalalela. 30  Wawabekezelela + iminyaka eminingi futhi waqhubeka uwaxwayisa ngomoya wakho usebenzisa abaprofethi bakho, kodwa awalalelanga. Ekugcineni wawanikela esandleni sabantu bezizwe. + 31  Ngenxa yesihe sakho esikhulu awuwaqothulanga + noma uwashiye, ngoba wena unguNkulunkulu onozwela* nonesihe. + 32  “Manje, Nkulunkulu wethu, Nkulunkulu omkhulu, onamandla nobabazekayo, osigcinile isivumelwano sakhe nobonise uthando oluqotho, + mabungabonakali buyinto encane kuwe bonke lobu bunzima obusehlele, thina, amakhosi ethu, izikhulu zethu, + abapristi bethu, + abaprofethi bethu, + okhokho bethu nabo bonke abantu bakho kusukela ezinsukwini zamakhosi ase-Asiriya + kuze kube namuhla. 33  Wena ulungile kukho konke lokhu okusehlele, ngoba uye wathembeka; kodwa yithi esenze izinto ngokukhohlakala. + 34  Amakhosi ethu, izikhulu zethu, abapristi bethu nokhokho bethu, abawugcinanga uMthetho wakho, abayinakanga imiyalo yakho noma izixwayiso* zakho owabaxwayisa ngazo. 35  Ngisho nangesikhathi sokubusa kwamakhosi ethu, benenala yezinto ezinhle owawubanike zona, besezweni elibanzi nelivundile* owawubanike lona, abakukhonzanga + nemikhuba yabo emibi abayiyekanga. 36  Bheka namuhla siyizigqila +—izigqila ezweni owalinika okhokho bethu ukuba badle izithelo zalo nezinto zalo ezinhle. 37  Umkhiqizo walo oyinala ungowamakhosi owabeke phezu kwethu ngenxa yezono zethu. + Abusa phezu kwethu naphezu kwemfuyo yethu ngokuthanda kwawo, futhi thina sithwele kanzima. 38  “Ngakho ngenxa yakho konke lokhu, siyazibophezela + ngokubhala phansi, futhi lokhu kufakazelwa ngesigxivizo sezikhulu zethu, amaLevi ethu nabapristi bethu.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “isikhathi esiyingxenye yesine yosuku.”
Noma, “kusukela phakade kuze kube phakade.”
NgesiHebheru, “nalo lonke ibutho lawo.”
NgesiHebheru, “nalo lonke ibutho lamazulu.”
NgesiHebheru, “nembewu.”
Noma, “imithetho ethembekile.”
NgesiHebheru, “owawuphakamise isandla sakho.”
NgesiHebheru, “baqinisa intamo yabo.”
NgesiHebheru, “baqinisa intamo yabo.”
Noma, “unguNkulunkulu othethelelayo.”
Noma, “onomusa.”
Noma, “umusa wothando.”
Noma, “esenziwe ngokuncibilikisiwe.”
Noma, “elicebile.”
NgesiHebheru, “awuphonsa emva kwawo uMthetho wakho.”
Noma, “ezaziwanyathela.”
NgesiHebheru, “intamo yawo.”
Noma, “onomusa.”
Noma, “izikhumbuzo.”
Noma, “nelicebile.”