UNehemiya 7:1-73

  • Amasango edolobha nabalindisango (1-4)

  • Uhlu lwababuya ekudingisweni (5-69)

    • Izikhonzi zasethempelini (46-56)

    • Amadodana ezinceku zikaSolomoni (57-60)

  • Kunikelelwa umsebenzi (70-73)

7  Ngokushesha nje lapho udonga selwakhiwe kabusha, + ngafaka iminyango; + ngabe sengibeka abalindisango, + abaculi + namaLevi. +  Ngemva kwalokho ngabeka uHanana + umfowethu ukuba aphathe eJerusalema, kanye noHananiya induna yeSakhiwo Esiqinile, + ngoba wayeyindoda ethembekile neyesaba uNkulunkulu weqiniso + ngaphezu kwabanye abaningi.  Ngakho ngathi kubo: “Amasango eJerusalema akufanele avulwe lize lishise ilanga, futhi njengoba begadile kufanele bayivale iminyango bayishude. Bekani izakhamuzi zaseJerusalema zibe onogada, yilowo nalowo endaweni yakhe yokuqapha naphambi kwendlu yakhe.”  Idolobha lalibanzi futhi lilikhulu, kunabantu abambalwa kulo, + nemizi yayingakakhiwa kabusha.  Kodwa uNkulunkulu wami wakufaka enhliziyweni yami ukuba ngiqoqele ndawonye izikhulu nababusi abangamasekela nabantu ukuze babhaliswe ngokohlu lozalo. + Khona-ke ngathola incwadi yohlu lozalo okwakubhaliswe kuyo labo abakhuphuka ekuqaleni, futhi kuyo ngathola kulotshwe ukuthi:  Yilaba abantu besifundazwe* abakhuphuka, ababethunjiwe base bedingiswa, labo uNebukhadinezari + inkosi yaseBhabhiloni ayebadingisile, + okwathi kamuva babuyela eJerusalema nakwaJuda, yilowo nalowo edolobheni lakubo, +  labo abafika noZerubhabhele, + uJeshuwa, + uNehemiya, u-Azariya, uRahamiya, uNahamane, uMoridekayi, uBilishani, uMisipereti, uBhigivayi, uNehumi noBhahana. Inani lamadoda akwa-Israyeli lalihlanganisa: +  amadodana kaPharoshi, angu-2 172;  amadodana kaShefathiya, angu-372; 10  amadodana ka-Ara, + angu-652; 11  amadodana kaPhahati-mowabi, + emadodaneni kaJeshuwa noJowabe, + angu-2 818; 12  amadodana ka-Elamu, + angu-1 254; 13  amadodana kaZathu, angu-845; 14  amadodana kaZakayi, angu-760; 15  amadodana kaBhinuwi, angu-648; 16  amadodana kaBebayi, angu-628; 17  amadodana ka-Azigadi, angu-2 322; 18  amadodana ka-Adonikamu, angu-667; 19  amadodana kaBhigivayi, angu-2 067; 20  amadodana ka-Adini, angu-655; 21  amadodana ka-Atheri ayeyinzalo kaHezekiya angu-98; 22  amadodana kaHashumi, angu-328; 23  amadodana kaBhezayi, angu-324; 24  amadodana kaHarifi, angu-112; 25  amadodana aseGibheyoni, + angu-95; 26  amadoda aseBhetlehema naseNethofa, angu-188; 27  amadoda ase-Anathoti, + angu-128; 28  amadoda aseBheti-azimaveti, angu-42; 29  amadoda aseKiriyati-jeyarimi, eKhefira + naseBheroti, + angu-743; 30  amadoda aseRama naseGeba, + angu-621; 31  amadoda aseMikimasi, + angu-122; 32  amadoda aseBhethele + nase-Ayi, + angu-123; 33  amadoda akwelinye iNebo, angu-52; 34  amadodana omunye u-Elamu, angu-1 254; 35  amadodana kaHarimi, angu-320; 36  amadodana aseJeriko, angu-345; 37  amadodana aseLodi, eHadidi nase-Ono, + angu-721; 38  amadodana aseSena, angu-3 930. 39  Abapristi: + amadodana kaJedaya wendlu kaJeshuwa, angu-973; 40  amadodana ka-Imeri, angu-1 052; 41  amadodana kaPhashuri, + angu-1 247; 42  amadodana kaHarimi, + angu-1 017. 43  AmaLevi: + amadodana kaJeshuwa, endlini kaKhadimiyeli, + emadodaneni kaHodeva, angu-74. 44  Abaculi: + amadodana ka-Asafa, + angu-148. 45  Abalindisango: + amadodana kaShalumi, amadodana ka-Atheri, amadodana kaThalimoni, amadodana ka-Akhubi, + amadodana kaHathita, amadodana kaShobayi, angu-138. 46  Izikhonzi zasethempelini: *+ amadodana kaZiha, amadodana kaHasufa, amadodana kaThabawoti, 47  amadodana kaKherosi, amadodana kaSiya, amadodana kaPhadoni, 48  amadodana kaLebana, amadodana kaHagaba, amadodana kaSalimayi, 49  amadodana kaHanani, amadodana kaGideli, amadodana kaGahari, 50  amadodana kaRewaya, amadodana kaRezini, amadodana kaNekhoda, 51  amadodana kaGazamu, amadodana ka-Uziza, amadodana kaPhaseya, 52  amadodana kaBesayi, amadodana amaMeyuni, amadodana kaNefushesimi, 53  amadodana kaBakibuki, amadodana kaHakufa, amadodana kaHarihuri, 54  amadodana kaBhazilithi, amadodana kaMehida, amadodana kaHarisha, 55  amadodana kaBarikhosi, amadodana kaSisera, amadodana kaThema, 56  amadodana kaNeziya, amadodana kaHathifa. 57  Amadodana ezinceku zikaSolomoni: + amadodana kaSothayi, amadodana kaSofereti, amadodana kaPherida, 58  amadodana kaJahala, amadodana kaDarikoni, amadodana kaGideli, 59  amadodana kaShefathiya, amadodana kaHathili, amadodana kaPhokereti-hazebhayimi, amadodana ka-Amoni. 60  Sebebonke, izikhonzi zasethempelini *+ namadodana ezinceku zikaSolomoni, babengu-392. 61  Laba bakhuphuka besuka eTheli-mela, eTheli-harisha, eKherubi, e-Adoni nase-Imeri, kodwa abakwazanga ukuqinisekisa uzalo lwabo nemvelaphi yabo, ukuthi babengama-Israyeli yini noma cha: + 62  amadodana kaDelaya, amadodana kaThobiya, amadodana kaNekhoda, angu-642. 63  Kubapristi: amadodana kaHabaya, amadodana kaHakozi, + amadodana kaBharizilayi, + owathatha umfazi emadodakazini kaBharizilayi waseGileyadi wayesebizwa ngegama lawo. 64  Laba bazibheka izincwadi zabo zomlando ukuze bathole uhlu lwabo lozalo, kodwa azitholakalanga, ngakho benqatshelwa ukuba babe abapristi. *+ 65  Undunankulu *+ wabatshela ukuthi akufanele bazidle izinto ezingcwelengcwele + kuze kube yilapho kuba khona umpristi ozobuza nge-Urimi neThumimi. + 66  Selilonke ibandla kwakungabantu abangu-42 360, + 67  ngaphandle kwezigqila nezigqilakazi + zabo ezazingu-7 337; kwakukhona nabaculi besilisa nabesifazane + abangu-245. 68  Amahhashi abo ayengu-736, iminyuzi yabo ingu-245, 69  amakamela abo engu-435, izimbongolo zabo zingu-6 720. 70  Ezinye izinhloko zezindlu zoyise zanikelela umsebenzi. + Undunankulu* wafaka amadrakma* egolide angu-1 000, izitsha ezingu-50 nezembatho zabapristi + ezingu-530 engcebweni. 71  Ezinye izinhloko zemindeni zanikela engcebweni yokwenza umsebenzi amadrakma egolide angu-20 000 nomina* besiliva abangu-2 200. 72  Bonke abanye abantu banikela amadrakma egolide angu-20 000 nomina besiliva abangu-2 000 kanye nezembatho zabapristi ezingu-67. 73  Abapristi, amaLevi, abalindisango, abaculi, + abanye kubantu, izikhonzi zasethempelini* nawo wonke u-Israyeli bazinza emadolobheni akubo. + Lapho kufika inyanga yesikhombisa + ama-Israyeli ayesezinzile emadolobheni awo. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “besifunda sombuso.”
Noma, “AmaNethini.” NgesiHebheru, “Abanikelwe.”
Noma, “amaNethini.” NgesiHebheru, “abanikelwe.”
Noma, “abafakwanga ebupristini ngoba babebhekwa njengabangcolile.”
Noma, “UThirishatha,” isiqu sasePheresiya esisho undunankulu wesifundazwe.
Noma, “UThirishatha,” isiqu sasePheresiya esisho undunankulu wesifundazwe.
Ngokuvamile ahlotshaniswa nohlamvu lwemali oluyigolide lwasePheresiya olwaluyisisindo esingu-8,4 g. Akuwona amadrakma asemiBhalweni YesiGreki. Bheka iSithasiselo B14.
Umina emiBhalweni YesiHebheru wawuyisisindo esingu-570 g. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “amaNethini.” NgesiHebheru, “abanikelwe.”