UNehemiya 6:1-19

  • Ukulwisana nomsebenzi wokwakha kabusha kuyaqhubeka (1-14)

  • Ukwakhiwa kodonga kuyaphela ngemva kwezinsuku ezingu-52 (15-19)

6  Kwathi nje lapho uSanibhalati, uThobiya, + uGeshemi wase-Arabhiya + nazo zonke ezinye izitha zethu betshelwa ukuthi ngangilwakhe kabusha udonga + nokuthi zase zivalwe zonke izikhala (nakuba kuze kube yileso sikhathi ngangingakayifaki iminyango emasangweni), +  ngokushesha uSanibhalati noGeshemi bangithumelela lo myalezo: “Woza, asibeke isikhathi esizohlangana ngaso emizini eseThafeni* Lase-Ono.” + Kodwa babengakhela uzungu.  Ngakho ngathumela izithunywa kubo, ngathi: “Kunomsebenzi omkhulu engiwenzayo, ngeke ngikwazi ukuza. Uma ngiza kini umsebenzi uzoma.”  Bangithumelela umyalezo ofanayo izikhathi ezine, nami ngangilokhu ngibanika impendulo efanayo.  USanibhalati wabe esengithumelela isikhonzi sakhe nomyalezo ofanayo okwesihlanu, siphethe incwadi evulekile.  Kuyo kwakulotshwe lokhu: “Kuzwakele phakathi kwezizwe, noGeshemi + uyasho, ukuthi wena namaJuda niceba ukuvukela umbuso. + Yingakho nakha lolo donga; futhi ngokwale mibiko, uwena ozoba yinkosi yawo.  Umise ngisho nabaprofethi ukuba bamemezele ngawe kulo lonke iJerusalema, bathi, ‘Kukhona inkosi kwaJuda!’ Manje inkosi izozizwa lezi zindaba. Ngakho woza sibonisane ngale ndaba.”  Nokho, ngamthumelela le mpendulo: “Azenzekanga zonke lezi zinto ozishoyo; zisungulwe nguwe engqondweni* yakho.”  Ngoba bonke babezama ukusesabisa, bethi: “Izandla zabo zizophela amandla futhi umsebenzi ngeke bawuqede.” + Manje ngithandazela ukuba uqinise izandla zami. + 10  Ngaya endlini kaShemaya indodana kaDelaya indodana kaMehetabeli ngesikhathi evalelekile. Wathi: “Masibeke isikhathi esizohlangana ngaso endlini kaNkulunkulu weqiniso, ngaphakathi ethempelini, sivale iminyango yethempeli, ngoba bayeza bazokubulala. Bazofika ebusuku bakubulale.” 11  Kodwa ngathi: “Ingabe umuntu osesikhundleni engikuso kufanele abaleke? Umuntu onjengami angangena yini ethempelini futhi aqhubeke ephila? + Ngeke ngingene!” 12  Ngabe sengibona ukuthi wayengathunywanga uNkulunkulu, kodwa wayeqashwe uThobiya noSanibhalati + ukuba asho lesi siprofetho esimelene nami. 13  Wayeqashelwe ukuba angesabise futhi angenze ngone, ukuze bathole isizathu sokonakalisa idumela lami bese bengihlambalaza. 14  Nkulunkulu wami, bakhumbule oThobiya + noSanibhalati, ukhumbule nezenzo zabo kanye noNowadiya umprofethikazi nabo bonke abanye abaprofethi abebelokhu bezama ukungesabisa. 15  Ekugcineni udonga lwaphela ngomhla ka-25 ku-Eluli,* ngemva kwezinsuku ezingu-52. 16  Kwathi nje lapho zonke izitha zethu zizwa ngakho, nazo zonke izizwe ezingomakhelwane zikubona, zaphoxeka kakhulu, *+ zabona ukuthi lo msebenzi wenziwe ngosizo lukaNkulunkulu wethu. 17  Ngalezo zinsuku, izikhulu + zakwaJuda zazithumela izincwadi eziningi kuThobiya, noThobiya wayeziphendula. 18  Abaningi kwaJuda babefungile ukuthi bazomsekela ngoba wayengumkhwenyana kaShekaniya, indodana ka-Ara, + futhi indodana yakhe, uJehohanani, yayishade nendodakazi kaMeshulami + indodana kaBherekiya. 19  Babelokhu bengitshela izinto ezinhle ngaye bese bembikela lokho engangikusho. UThobiya wayebe esengithumelela izincwadi zokungesabisa. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “yeThafa Elisesigodini.”
NgesiHebheru, “enhliziyweni.”
NgesiHebheru, “zehla kakhulu emehlweni azo.”