UNehemiya 5:1-19

  • UNehemiya unqanda ukuxhashazwa kwabantu (1-13)

  • UNehemiya wayengelona igovu (14-19)

5  Nokho, kwaba khona isikhalo esikhulu sivela emadodeni nakubafazi bawo bekhala ngabafowabo abangamaJuda. +  Abanye babethi: “Thina namadodana ethu namadodakazi ethu sibaningi. Kumelwe sithole ukudla okusanhlamvu ukuze sidle siqhubeke siphila.”  Abanye bethi: “Sinikela ngamasimu ethu nangamasimu amagilebhisi nangezindlu zethu njengesibambiso ukuze sithole ukudla okusanhlamvu ngesikhathi sendlala.”  Kukhona nababethi: “Siboleke imali ukuze sikhokhe intela yenkosi, sabambisa ngamasimu ethu nangamasimu ethu amagilebhisi. +  Siyinyama negazi elilodwa nabafowethu,* izingane zethu ziyefana nezingane zabo; nokho kufanele sinikele ngamadodana ethu nangamadodakazi ethu ebugqileni futhi amanye amadodakazi ethu aseyizigqila + kakade. Manje asinamandla okukunqanda lokhu ngoba amasimu ethu namasimu ethu amagilebhisi sekungokwabanye.”  Ngathukuthela kakhulu lapho ngizwa isikhalo sabo nala mazwi.  Ngakho ngacabanga ngalezi zinto enhliziyweni yami, futhi ngazisola izikhulu nababusi abangamasekela, ngathi kubo: “Yilowo nalowo ufuna inzalo* kumfowabo.” + Ngaphezu kwalokho, ngahlela umhlangano omkhulu ukuze kulungiswe le ndaba.  Ngathi kubo: “Senze konke okusemandleni ethu ukuze sithenge abafowethu abangamaJuda ababethengiselwe ezizweni, sababuyisa; manje ingabe nina sekufanele nithengise ngabafowenu, + bese thina siphinde sibathenge kini?” Kulokhu abashongo lutho, baswela amazwi.  Ngabe sengithi: “Le nto eniyenzayo ayiyinhle. Akufanele yini nihambe ngezindlela zikaNkulunkulu* wethu + ukuze izizwe, izitha zethu zingasihlambalazi? 10  Ngaphezu kwalokho, mina nabafowethu nezikhonzi zami siyababoleka imali nokudla okusanhlamvu ngaphandle kwenzalo. Ngiyanicela, masiyeke ukubolekisa bese sifuna inzalo. + 11  Ngicela nibabuyisele amasimu abo, + amasimu abo amagilebhisi, amasimu abo omnqumo nezindlu zabo khona namuhla. Babuyiseleni nenzalo* yemali, eyokudla okusanhlamvu, eyewayini elisha neyamafutha ebeniyithathe kubo.” 12  Baphendula bathi: “Sizobabuyisela lezi zinto futhi ngeke sibakhokhise lutho. Sizokwenza njengoba nje usho.” Ngakho ngabiza abapristi ngabe sengifungisa lawo madoda ukuba agcine isithembiso sawo. 13  Ngathintitha amaphakethe ezingubo zami* ngase ngithi: “Kwangathi uNkulunkulu weqiniso angabathintitha ngale ndlela ezindlini zabo nasempahleni yabo bonke abantu abangasigcini lesi sithembiso; futhi kwangathi bangathintithwa ngale ndlela basale bengenalutho.” Lonke ibandla lathi: “Amen!”* Ladumisa uJehova futhi abantu benza ngokwesithembiso sabo. 14  Ngaphezu kwalokho, kusukela ngosuku inkosi eyangimisa ngalo ukuba ngibe ngumbusi + wabo ezweni lakwaJuda, kusukela ngonyaka ka-20 + kuya onyakeni ka-32 + weNkosi u-Aritahishashita, + iminyaka engu-12, mina nabafowethu asizange sikudle ukudla okufanele kudliwe umbusi. + 15  Kodwa ababusi ababengaphambi kwami babebagqilazile abantu, bethatha kubo amashekeli* esiliva angu-40 esinkwa newayini nsuku zonke. Nezikhonzi zabo zazibacindezela abantu. Kodwa mina angikwenzanga lokho + ngenxa yokwesaba uNkulunkulu. + 16  Ngaphezu kwalokho, ngafaka isandla emsebenzini wokwakha udonga futhi asizitholelanga nsimu; + zonke izikhonzi zami zazibuthene lapho ukuze zisebenze. 17  KwakunamaJuda nezinduna, amadoda angu-150, ababedla etafuleni lami, kanye nalabo ababeza kithi bevela ezizweni. 18  Nsuku zonke ngangilungiselwa* inkunzi eyodwa, izimvu eziyisithupha zekhethelo nezinyoni, bese kuthi njalo ngemva kwezinsuku eziyishumi sibe newayini eliningi lazo zonke izinhlobo. Naphezu kwakho konke lokhu angizange ngikufune ukudla okufanele kudliwe umbusi, ngenxa yokuthi kakade abantu babethwele kanzima. 19  O Nkulunkulu wami, ngikhumbule, ungibusise* ngenxa yakho konke engikwenzele lesi sizwe. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Inyama yethu iyafana nenyama yabafowethu.”
Noma, “inzalo eyeqile.”
NgesiHebheru, “ngokwesaba uNkulunkulu.”
NgesiHebheru, “okwekhulu,” okusho inzalo eyiphesenti elilodwa ngenyanga.
NgesiHebheru, “ngathintitha isifuba sami.”
Noma, “Makube njalo!”
Ishekeli lalingu-11,5 g. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “ngangikhokha izindleko ukuze kulungiswe.”
Noma, “ungenzele okuhle.”