UNehemiya 12:1-47

  • Abapristi namaLevi (1-26)

  • Ukunikezelwa kodonga (27-43)

  • Ukusekela inkonzo eyenziwa ethempelini (44-47)

12  Yilaba abapristi namaLevi abakhuphuka noZerubhabhele + indodana kaSheyalitiyeli + noJeshuwa: + USeraya, uJeremiya, u-Ezra,  u-Amariya, uMaluki, uHathushi,  uShekaniya, uRehumi, uMeremoti,  u-Ido, uGinethoyi, u-Abhiya,  uMijamini, uMahadiya, uBhiliga,  uShemaya, uJoyaribi, uJedaya,  uSalu, u-Amoki, uHilikiya noJedaya. Laba babeyizinhloko zabapristi nezabafowabo ezinsukwini zikaJeshuwa.  AmaLevi kwakunguJeshuwa, uBhinuwi, uKhadimiyeli, + uSherebiya, uJuda noMathaniya. + UMathaniya nabafowabo babehola ekuculeni izingoma zokubonga.  UBhakibukiya no-Uni abafowabo, babemi maqondana nabo begadile.* 10  UJeshuwa wazala uJoyakimi, uJoyakimi wazala u-Eliyashibi, + u-Eliyashibi wazala uJoyada. + 11  UJoyada wazala uJonathani, uJonathani wazala uJaduwa. 12  Ezinsukwini zikaJoyakimi, kwakuyilaba abapristi, izinhloko zemindeni: emndenini kaSeraya, + kwakunguMeraya; kokaJeremiya, kunguHananiya; 13  koka-Ezra, + kunguMeshulami; koka-Amariya, kunguJehohanani; 14  kokaMalukhayi, kunguJonathani; kokaShebaniya, kunguJosefa; 15  kokaHarimi, + kungu-Adena; kokaMerayoti, kunguHelikayi; 16  koka-Ido, kunguZakariya; kokaGinethoni, kunguMeshulamu; 17  koka-Abhiya, + kunguZikiri; kokaMiniyamini, . . . ;* kokaMohadiya, kunguPhilithayi; 18  kokaBhiliga, + kunguShamuwa; kokaShemaya, kunguJehonathani; 19  kokaJoyaribi, kunguMathenayi; kokaJedaya, + kungu-Uzi; 20  kokaSalayi, kunguKhalayi; koka-Amoki, kungu-Ebhere; 21  kokaHilikiya, kunguHashabiya; kokaJedaya, kunguNethaneli. 22  Ezinsukwini zika-Eliyashibi, uJoyada, uJohanani noJaduwa, + izinhloko zemindeni yamaLevi zazibhalwa phansi njengoba kwakwenziwa nangabapristi, kwehle kuze kuyofika esikhathini sokubusa kukaDariyu umPheresiya. 23  AmaLevi ayeyizinhloko zemindeni ayebhalwa encwadini yomlando, kwehle kuze kuyofika ezinsukwini zikaJohanani indodana ka-Eliyashibi. 24  Izinhloko zamaLevi kwakunguHashabiya, uSherebiya noJeshuwa + indodana kaKhadimiyeli, + futhi abafowabo babemi maqondana nabo ukuze bacule izingoma zokudumisa, babonge uNkulunkulu ngokuvumelana neziqondiso zikaDavide + umuntu kaNkulunkulu weqiniso, iqembu lonogada limi maqondana nelinye iqembu lonogada. 25  UMathaniya, + uBhakibukiya, u-Obadiya, uMeshulamu, uThalimoni no-Akhubi + babengabalindisango, + begade izinqolobane eziseduze kwamasango ethempeli. 26  Laba babekhonza ezinsukwini zikaJoyakimi indodana kaJeshuwa + indodana kaJozadaki nasezinsukwini zikaNehemiya undunankulu, no-Ezra + umpristi nomkopishi.* 27  Lapho sekusondele umcimbi wokuvulwa kwezindonga zeJerusalema, bafuna amaLevi kuzo zonke izindawo ayehlala kuzo futhi bawaletha eJerusalema ukuze umcimbi ugujwe ngenjabulo, ngezingoma zokubonga uNkulunkulu, + ngamasimbali, ngezinsimbi zomculo ezinezintambo nangamahabhu. 28  Amadodana abaculi ahlangana evela* esifundeni esiseduze,* nakulo lonke elaseJerusalema, nasemizini yamaNethofa, + 29  naseBheti-giligali + nasendaweni yaseGeba + neyase-Azimaveti, + ngoba abaculi babezakhele imizi kulo lonke elaseJerusalema. 30  Abapristi namaLevi bazihlanza, bahlanza nabantu, + amasango + nodonga. + 31  Khona-ke ngakhuphulela izikhulu zakwaJuda phezu kodonga. Ngabe sengimisa amakwaya amabili amakhulu acula izingoma zokubonga kanye namaqembu abantu ayezowalandela, enye ikwaya yaya ngakwesokudla phezu kodonga iqonde ngaseSangweni Lezindunduma Zomlotha. + 32  UHoshaya nengxenye yezikhulu zakwaJuda babebalandela, 33  bekanye no-Azariya, u-Ezra, uMeshulamu, 34  uJuda, uBhenjamini, uShemaya noJeremiya. 35  Babehamba namanye amadodana abapristi ayephethe amacilongo: + UZakariya indodana kaJonathani indodana kaShemaya indodana kaMathaniya indodana kaMikhaya indodana kaZakuri indodana ka-Asafa, + 36  nabafowabo uShemaya, u-Azareli, uMilalayi, uGilalayi, uMahayi, uNethaneli, uJuda noHanana, bephethe izinsimbi zomculo zikaDavide + umuntu kaNkulunkulu weqiniso; u-Ezra + umkopishi* ehamba phambi kwabo. 37  ESangweni Lesiphethu + baqhubekela phambili benyuka ngeZitebhisi + Zedolobha LikaDavide + odongeni olukhuphukelayo olungaphezu kweNdlu KaDavide baze bayofika eSangweni Lamanzi + ngasempumalanga. 38  Enye ikwaya ecula izingoma zokubonga yahamba yaqonda kolunye uhlangothi,* mina nenye ingxenye yabantu sayilandela, sihamba phezu kodonga sadlula uMbhoshongo Wohhavini + saqonda oDongeni Olubanzi + 39  sanyuka sayodlula phezu kweSango Lika-Efrayimi + saqhubekela eSangweni Ledolobha Elidala + sadlula saya eSangweni Lezinhlanzi, + eMbhoshongweni KaHananeli, + eMbhoshongweni KaMeya naseSangweni Lezimvu; + safike sama eSangweni Labaqaphi. 40  Ekugcineni la makwaya amabili ahlabelelayo ama phambi kwendlu kaNkulunkulu weqiniso; nami nengxenye yezinduna ezazikanye nami sama khona, 41  nabapristi u-Eliyakimi, uMahaseya, uMiniyamini, uMikhaya, u-Eliyohenayi, uZakariya noHananiya, bephethe amacilongo, 42  noMahaseya, uShemaya, u-Eleyazare, u-Uzi, uJehohanani, uMalikhiya, u-Elamu no-Ezeri. Abaculi babecula kakhulu beqondiswa u-Izrahiya. 43  Ngalolo suku benza imihlatshelo eminingi futhi bajabula + ngoba uNkulunkulu weqiniso wabenza bajabula kakhulu. Abesifazane nezingane nabo bajabula, + kangangokuthi ukujabula kweJerusalema kwakuzwakala kude. + 44  Ngalolo suku kwamiswa amadoda ukuba engamele izakhiwo zokugcina + iminikelo, + isivuno sokuqala + nokweshumi. + Kulezo zakhiwo kwakumelwe afake izinto zabapristi namaLevi + ezivela emasimini amadolobha, ezifunwa uMthetho, + ngoba kwakujatshulwa kwaJuda ngenxa yabapristi namaLevi ababekhonza. 45  Baqala ukwenza inkonzo kaNkulunkulu wabo nenkonzo yokuhlanza, nabahlabeleli nabalindisango benza izinkonzo zabo ngokuvumelana neziqondiso zikaDavide noSolomoni indodana yakhe. 46  Ngoba kudala ezinsukwini zikaDavide no-Asafa, kwakunabaqondisi* babaculi nabezingoma zokudumisa nezokubonga uNkulunkulu. + 47  Ezinsukwini zikaZerubhabhele + nasezinsukwini zikaNehemiya, wonke u-Israyeli wayenika abaculi + nabalindisango + ukudla ngokwesidingo sosuku. Wayelungiselela namaLevi ukudla, + bese amaLevi abela inzalo ka-Aroni.

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “phakathi nenkonzo.”
Alikho igama lapha embhalweni wesiHebheru.
Noma, “nombhali.”
Noma, “Abaculi abaqeqeshiwe bahlangana bevela.”
Okuwukuthi, isifunda saseJordani.
Noma, “umbhali.”
Noma, “phambili.”
NgesiHebheru, “kwakunezinhloko.”