UNehemiya 10:1-39

  • Abantu bayavuma ukuthi bazowulandela uMthetho (1-39)

    • “Ngeke singayinaki indlu kaNkulunkulu wethu” (39)

10  Labo abafakaza ngokubeka isigxivizo + kwakuyilaba: UNehemiya undunankulu,* indodana kaHakaliya,Kanye noZedekiya,  uSeraya, u-Azariya, uJeremiya,  uPhashuri, u-Amariya, uMalikhiya,  uHathushi, uShebaniya, uMaluki,  uHarimi, + uMeremoti, u-Obadiya,  uDaniyeli, + uGinethoni, uBharuki,  uMeshulamu, u-Abhiya, uMijamini,  uMahaziya, uBhiligayi noShemaya; laba abapristi.  AmaLevi yilawa: UJeshuwa indodana ka-Azaniya, uBhinuwi wamadodana kaHenadadi, uKhadimiyeli + 10  nabafowabo uShebaniya, uHodiya, uKelitha, uPhelaya, uHanani, 11  uMikha, uRehobe, uHashabiya, 12  uZakuri, uSherebiya, + uShebaniya, 13  uHodiya, uBhani noBheninu. 14  Izinhloko zabantu ezasifakazela yilezi: UPharoshi, uPhahati-mowabi, + u-Elamu, uZathu, uBhani, 15  uBhuni, u-Azigadi, uBebayi, 16  u-Adoniya, uBigivayi, u-Adini, 17  u-Atheri, uHezekiya, u-Azuri, 18  uHodiya, uHashumi, uBhezayi, 19  uHarifi, u-Anathoti, uNebhayi, 20  uMagiphiyashi, uMeshulamu, uHeziri, 21  uMeshezabeli, uZadoki, uJaduwa, 22  uPhelathiya, uHanani, u-Anaya, 23  uHosheya, uHananiya, uHashubi, 24  uHaloheshi, uPhiliha, uShobeki, 25  uRehumi, uHashabhina, uMahaseya, 26  u-Ahiya, uHanani, u-Anane, 27  uMaluki, uHarimi noBhahana. 28  Bonke abanye abantu—abapristi, amaLevi, abalindisango, abaculayo, izikhonzi zasethempelini* nawo wonke umuntu owazihlukanisa nabantu bezizwe ukuze alandele uMthetho kaNkulunkulu weqiniso, + kanye nomkabo, amadodana abo namadodakazi abo, bonke abantu ababenolwazi nokuqonda,* 29  bazihlanganisa nabafowabo, izikhulu zabo, futhi bazibopha ngesifungo esihambisana nesiqalekiso, ukuba bahambe eMthethweni kaNkulunkulu weqiniso, owawunikwe uMose inceku kaNkulunkulu weqiniso, nokuba bagcine ngokucophelela yonke imiyalo kaJehova iNkosi yethu, izahlulelo zakhe neziqondiso zakhe. 30  Amadodakazi ethu ngeke siwanike ezinye izizwe, namadodana ethu ngeke siwathathele amadodakazi azo. + 31  Uma abantu bezizwe beza bezosidayisela izimpahla zabo nazo zonke izinhlobo zokudla okusanhlamvu ngosuku lweSabatha, + ngeke sithenge lutho kubo ngeSabatha noma ngosuku olungcwele. + Ngeke siwalime namasimu ethu ngonyaka wesikhombisa, + sizokwesula nazo zonke izikweletu. + 32  Sizibophezele nokuba ngamunye wethu akhiphe ingxenye yesithathu yeshekeli* unyaka nonyaka, sinikelele inkonzo yendlu* kaNkulunkulu wethu, + 33  izinkwa ezibekwa zitakelane, *+ umnikelo wokudla okusanhlamvu owenziwa njalo, + umnikelo oshiswayo wamaSabatha + owenziwa njalo nowokwethwasa kwezinyanga, + kanye nowemikhosi, + izinto ezingcwele, iminikelo yesono + ukuze kwenzelwe u-Israyeli isihlawulelo, nawo wonke umsebenzi wendlu kaNkulunkulu wethu. 34  Senza nenkatho ngokuphathelene nezinkuni okufanele abapristi, amaLevi nabantu bazilethe endlini kaNkulunkulu wethu, ngezindlu zokhokho bethu, ngezikhathi ezimisiwe, unyaka nonyaka, ukuze zibaswe e-altare likaJehova uNkulunkulu wethu, njengoba kulotshwe eMthethweni. + 35  Sizoletha nezithelo zokuqala ezivuthiwe zezwe lethu nezithelo zokuqala ezivuthiwe zazo zonke izinhlobo zezihlahla, unyaka nonyaka, endlini kaJehova, + 36  sizoletha namadodana ethu angamazibulo namazibulo emfuyo yethu +—njengoba kulotshiwe eMthethweni—namazibulo emihlambi yethu yezinkomo, yezimvu neyezimbuzi. Sizowaletha endlini kaNkulunkulu wethu, kubapristi abakhonza endlini kaNkulunkulu wethu. + 37  Ukudla kwethu kokuqala okumahhadlahhadla, + iminikelo yethu, izithelo zazo zonke izinhlobo zezihlahla, + iwayini elisha namafutha, + nakho kufanele sikulethe kubapristi ezinqolobaneni zendlu* kaNkulunkulu wethu, + kanye nokweshumi okuvela ezweni lethu sikulethe kumaLevi, + ngoba amaLevi yiwo aqoqa okweshumi kuwo wonke amadolobha ezolimo. 38  Umpristi, indodana ka-Aroni, kumelwe abe kanye namaLevi lapho amaLevi eqoqa okweshumi; amaLevi wona kufanele anikele okweshumi kokweshumi endlini kaNkulunkulu wethu, + akufake emagunjini* esakhiwo sokugcina ukudla. 39  Ngoba ama-Israyeli namadodana amaLevi kufanele awulethe ezinqolobaneni* umnikelo + wokudla okusanhlamvu, owewayini elisha nowamafutha, + futhi yilapho kukhona khona izitsha zendlu engcwele kanye nabapristi abakhonzayo, abalindisango nabaculi. Ngeke singayinaki indlu kaNkulunkulu wethu. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “uThirishatha,” isiqu sasePheresiya esisho undunankulu wesifundazwe.
Noma, “amaNethini.” NgesiHebheru, “abanikelwe.”
Noma kungaba, “bonke ababekhule ngokwanele ukuba baqonde.”
Ishekeli lalingu-11,5 g. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “yethempeli.”
Okuwukuthi, isinkwa sokubukwa.
Noma, “emahholo okudlela endlu.”
Noma, “emahholo okudlela.”
Noma, “emahholo okudlela.”