UMika 4:1-13

  • Intaba kaJehova iyaphakanyiswa (1-5)

    • Izinkemba zenziwa amageja (3)

    • “Siyohamba ngegama likaJehova” (5)

  • IZiyoni elivuselelwe liyokwenziwa libe namandla (6-13)

4  Ezinsukwini zokugcina,*Intaba yendlu kaJehova +Iyomiswa iqine ibe ngaphezu kweziqongo zezintaba,Iyophakanyiswa ngaphezu kwamagquma,Izizwe ziyothutheleka kuyo. +   Izizwe eziningi ziyohamba zithi: “Wozani sikhuphukele entabeni kaJehovaNasendlini kaNkulunkulu kaJakobe. + Uzosifundisa izindlela zakheSihambe ezindleleni zakhe.” Ngoba umthetho* uyophuma eZiyoni, Nezwi likaJehova eJerusalema.   Uyokhipha isahlulelo phakathi kwezizwe eziningi, +Alungise izindaba ngokuqondene nezizwe ezinamandla ezikude. Ziyokhanda izinkemba zazo zibe amagejaNemikhonto yazo ibe ocelemba. + Izizwe ngeke ziphakamiselane inkemba,Futhi ngeke zisayifunda impi. +   Bayohlala kube yilowo nalowo ngaphansi kwesihlahla sakhe samagilebhisi nangaphansi kwesihlahla sakhe somkhiwane, +Akekho oyobenza besabe, +Ngoba umlomo kaJehova wamabutho ukhulumile.   Zonke izizwe ziyohamba yileso naleso ngegama likankulunkulu waso,Kodwa thina siyohamba ngegama likaJehova uNkulunkulu wethu + kuze kube phakade naphakade.   “Ngalolo suku,” kusho uJehova,“Ngiyobabutha labo ababexhuga,Ngiqoqele ndawonye abahlakazekile +Kanye nalabo engabaphatha ngesihluku.   Ababexhuga ngiyobenza babe insali, +Abadediselwe kude ngibenze babe isizwe esinamandla; +UJehova uyobusa njengenkosi phezu kwabo eNtabeni iZiyoni,Kusukela manje kuze kube phakade.   Kodwa wena mbhoshongo womhlambi,Ndunduma yendodakazi yaseZiyoni, +Uyofika kuwe, yebo, umbuso wokuqala* uyofika, +Umbuso wendodakazi yaseJerusalema. +   Kungani umemeza kakhulu kangaka? Awunayo yini inkosi,Noma ingabe umeluleki wakho ushabalele?Kungaleso sizathu yini ubanjwe izinhlungu njengowesifazane obelethayo? + 10  Zibhonqe ububule ndodakazi yaseZiyoni,Njengowesifazane obelethayo,Ngoba manje uzosuka edolobheni uyohlala esigangeni. Uzohamba uze ufike eBhabhiloni, +Uyokhululwa lapho; +Lapho, uJehova uyokuthenga akubuyise esandleni sezitha zakho. + 11  Manje izizwe eziningi ziyobuthana zimelane nawe;Ziyothi, ‘Makangcoliswe,Amehlo ethu mawakubone lokhu kwenzeka eZiyoni.’ 12  Kodwa aziyazi imicabango kaJehova,Aziyiqondi injongo* yakhe;Ngoba uyoziqoqela ndawonye njengenqwaba yokudla okusanhlamvu okusanda kusikwa kwayiswa esibuyeni. 13  O ndodakazi yaseZiyoni sukuma ubhule; +Ngoba izimpondo zakho ngizozishintsha zibe insimbi,Nezinselo zakho ngizishintshe zibe yithusi,Uyochoboza izizwe eziningi. + Inzuzo yazo eziyithole ngokungathembeki uyoyinikela kuJehova,Nomnotho wazo uyowunikela eNkosini yeqiniso yomhlaba wonke.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Engxenyeni yokugcina yezinsuku.”
Noma, “imfundiso.”
Noma, “wangaphambili.”
Noma, “iseluleko.”