NgokukaMathewu 15:1-39

  • Amasiko abantu ayadalulwa (1-9)

  • Ukungcola kuvela enhliziyweni (10-20)

  • Ukholo olukhulu lowesifazane ongumFenike (21-28)

  • UJesu welapha abantu abaningi abagulayo (29-31)

  • UJesu usuthisa abangu-4 000 (32-39)

15  Khona-ke kweza kuJesu abaFarisi nababhali + bevela eJerusalema, bathi:  “Kungani abafundi bakho beqa amasiko abantu basendulo? Ngokwesibonelo, abazigezi* izandla lapho bezodla ukudla.” +  Ephendula wathi kubo: “Kungani nina neqa umyalo kaNkulunkulu ngenxa yamasiko enu? +  Ngokwesibonelo, uNkulunkulu wathi, ‘Hlonipha uyihlo nonyoko,’ + wathi futhi, ‘Othuka uyise* noma unina makabulawe.’ +  Kodwa nina nithi, ‘Noma ubani othi kuyise noma kunina: “Noma yini enginayo ebingakusiza iyisipho esinikelwe kuNkulunkulu,” +  akudingeki neze amhloniphe uyise.’ Ngakho nilishaya indiva izwi likaNkulunkulu ngenxa yamasiko enu. +  Nina bazenzisi, u-Isaya waprofetha ngokufanele ngani, lapho ethi: +  ‘Lesi sizwe singidumisa ngezindebe, kodwa izinhliziyo zaso zikude nami.  Siqhubeka singikhulekela ngeze, ngoba sifundisa imiyalo yabantu njengezimfundiso.’ ” + 10  Ngemva kwalokho wabiza isixuku ukuba sisondele wathi kuso: “Lalelani futhi nikuqonde lokhu: + 11  Akukhona okungena emlonyeni womuntu okumngcolisayo; kodwa yilokho okuphuma emlonyeni wakhe okumngcolisayo.” + 12  Khona-ke abafundi beza bathi kuye: “Uyazi yini ukuthi abaFarisi bakhubekile lapho bezwa lokho okushilo?” + 13  Ephendula wathi: “Zonke izitshalo ezingatshalwanga nguBaba osezulwini ziyosishulwa. 14  Bayekeni. Bangabaholi abayizimpumputhe. Uma impumputhe ihola impumputhe, zombili ziyowela emgodini.” + 15  UPetru waphendula wathi kuye: “Sicacisele umfanekiso.” 16  Khona-ke wathi: “Nani anikaqondi namanje? + 17  Anazi yini ukuthi noma yini engena emlonyeni idlula esiswini bese ikhishelwa endlini yangasese? 18  Kodwa noma yini ephuma emlonyeni ivela enhliziyweni, lezo zinto yizo ezingcolisa umuntu. + 19  Ngokwesibonelo, enhliziyweni kuphuma imicabango emibi: + ukubulala, ukuphinga, ukuziphatha kabi ngokocansi,* ukweba, ubufakazi obungamanga, ukuhlambalaza. 20  Yilezi izinto ezingcolisa umuntu; kodwa ukudla ngezandla ezingageziwe* akumngcolisi umuntu.” 21  UJesu wasuka lapho waya esifundeni saseThire naseSidoni. + 22  Bheka! Owesifazane ongumFenike owayevela kuleso sifunda weza kuye wamemeza, wathi: “Yiba nesihe kimi, Nkosi, Ndodana kaDavide. Indodakazi yami ihlushwa yidemoni kabuhlungu.” + 23  Kodwa akazange amphendule. Ngakho abafundi bakhe beza kuye bamncenga bathi: “Mtshele ahambe, ngoba ulokhu ememeza emva kwethu.” 24  Waphendula wathi: “Angithunyelwanga kwabanye abantu kodwa ezimvwini ezilahlekile zendlu ka-Israyeli.” + 25  Kodwa owesifazane weza wamkhothamela, wathi: “Nkosi, ngisize!” 26  Waphendula wathi: “Akulungile ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonsele imidlwane.” 27  Owesifazane wathi: “Yebo, Nkosi, kodwa empeleni imidlwane idla izimvuthu eziwa etafuleni labanikazi bayo.” + 28  UJesu waphendula wathi kuye: “O wena wesifazane, lukhulu ukholo lwakho; makwenzeke njengoba ufisa.” Indodakazi yakhe yalulama kusukela ngalelo hora kuqhubeke. 29  Esuka lapho, uJesu wafika eduze koLwandle LwaseGalile, + wabe esekhuphukela entabeni, wahlala khona. 30  Isixuku esikhulu sasondela kuye, saletha abantu ababeyizinyonga, ababegogekile, ababeyizimpumputhe, ababeyizimungulu nabanye, sababeka ezinyaweni zakhe, wabelapha. + 31  Ngakho isixuku samangala njengoba sibona izimungulu zikhuluma nababegogekile besindile nezinyonga zihamba nezimpumputhe zibona, sakhazimulisa uNkulunkulu ka-Israyeli. + 32  UJesu wabizela abafundi bakhe kuye wathi: “Ngiyasizwela isixuku, + ngoba sesihlale nami izinsuku ezintathu futhi asikaze sidle. Angifuni ukusihambisa silambile,* ngoba singase siphelelwe amandla endleleni.” + 33  Nokho, abafundi bathi kuye: “Kule ndawo engenabantu, sizozitholaphi izinkwa ezanele zokusuthisa isixuku esingaka?” + 34  UJesu wathi kubo: “Ninezinkwa ezingaki?” Bathi: “Eziyisikhombisa, nezinhlanzi ezincane ezimbalwa.” 35  Ngakho, ngemva kokuyala isixuku ukuba sihlale phansi, 36  wathatha lezo zinkwa eziyisikhombisa nezinhlanzi futhi ngemva kokubonga, wazihlephula wazinika abafundi, abafundi bona bazinika izixuku. + 37  Bonke badla basutha, kwaqoqwa obhasikidi abakhulu* abayisikhombisa ababegcwele okwakusele. + 38  Labo ababedla kwakungamadoda angu-4 000, kanye nabesifazane nabantwana. 39  Ekugcineni, ngemva kokuhambisa izixuku, wagibela esikebheni wafika esifundeni saseMagadani. +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, ukugeza ngokwesiko.
Noma, “Okhuluma kabi noyise.”
Igama lesiGreki elisebuningini elithi por·neiʹa. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Okuwukuthi, ezingagezwanga ngokwesiko.
Noma, “singadlile.”
Noma, “bomphako.”