NgokukaMathewu 11:1-30

  • UJohane uMbhapathizi uyadunyiswa (1-15)

  • Isizukulwane esilukhuni siyalahlwa (16-24)

  • UJesu udumisa uYise ngokubonisa abathobekile umusa (25-27)

  • Ijoka likaJesu liyaqabula (28-30)

11  Lapho uJesu eseqedile ukunika abafundi bakhe abangu-12 iziqondiso, wasuka lapho ukuze afundise futhi ashumayele kwamanye amadolobha. +  Kodwa uJohane, ezwe esejele + ngemisebenzi kaKristu, wathumela abafundi bakhe +  ukuba bambuze: “Ingabe wena unguYe Ozayo, noma kumelwe silindele omunye?” +  UJesu ephendula wathi kubo: “Hambani nibikele uJohane lokho enikuzwayo nenikubonayo: +  Izimpumputhe seziyabona + nezinyonga ziyahamba, abanochoko + bayahlanzwa nezithulu ziyezwa, abafile bayavuswa futhi abampofu batshelwa izindaba ezinhle. +  Uyajabula ongasitholi isizathu sokukhubeka ngami.” +  Ngesikhathi laba behamba, uJesu waqala ukukhuluma nezixuku ngokuphathelene noJohane, wathi: “Yini enaphumela ukuyoyibona ehlane? + Umhlanga unyakaziswa umoya? +  Pho yini enaphumela ukuyibona? Umuntu ogqoke izingubo ezintofontofo?* Phela, abagqoke izingubo ezintofontofo basezindlini zamakhosi.  Khona-ke, naphumelani ngempela? Ukuyobona umprofethi? Yebo, ngiyanitshela, ongaphezulu kakhulu kunomprofethi. + 10  Lona nguye okulotshwe ngaye ukuthi: ‘Bheka! Ngithuma isithunywa sami ngaphambi kwakho,* esizolungisa indlela yakho phambi kwakho!’ + 11  Ngiqinisile ngithi kini, phakathi kwabazelwe ngabesifazane akuzange kuvele omkhulu kunoJohane uMbhapathizi kodwa omncane kunabanye eMbusweni wamazulu mkhulu kunaye. + 12  Kusukela ezinsukwini zikaJohane uMbhapathizi kuze kube manje, uMbuso wamazulu uwumgomo abantu abaphikelele kuwo, futhi labo abaphikelelayo bayawuthola. + 13  Ngoba bonke, abaProfethi noMthetho, baprofetha kwaze kwaba kuJohane; + 14  futhi uma nifuna ukukwamukela lokhu, yena ‘ungu-Eliya ozayo.’ + 15  Onezindlebe makalalele. 16  “Lesi sizukulwane ngizosifanisa nobani? + Sifana nabantwana abancane abahlezi ezigcawini abamemeza abadlala nabo, 17  bethi: ‘Sinishayele umtshingo kodwa anidansanga; salila kodwa anizange nibe lusizi.’* 18  Ngokufanayo, uJohane weza engadli futhi engaphuzi kodwa abantu bathi, ‘Unedemoni.’ 19  INdodana yomuntu ize idla futhi iphuza + kodwa abantu bathi, ‘Bhekani! Umuntu ominzayo nothanda ukuphuza iwayini, umngane wabaqoqi bentela nezoni.’ + Noma kunjalo, ukuhlakanipha kubonakaliswa kulungile yimisebenzi yako.” *+ 20  Khona-ke waqala ukusola amadolobha okwakwenziwe kuwo eminingi yemisebenzi yakhe yamandla, ngoba abahlala kuwo bengazange baphenduke: 21  “Maye kuwe Khorazini! Maye kuwe Bhetsayida! ngoba ukube imisebenzi yamandla eyenziwe kini yayenziwe eThire naseSidoni, abahlala khona ngabe kudala baphenduka ngokugqoka indwangu yesaka nangokuhlala emlotheni. + 22  Kodwa ngithi kini, ngoSuku Lokwahlulela kuyoba nzima kakhulu kini kunaseThire naseSidoni. + 23  Nawe, Kapernawume, + ingabe mhlawumbe uyophakanyiselwa ezulwini? Uyokwehlela eThuneni; *+ ngoba ukube imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe yayenziwe eSodoma, ngabe lisekhona nanamuhla. 24  Kodwa ngithi kuwe, ngoSuku Lokwahlulela kuyoba nzima kakhulu kuwe kunaseSodoma.” + 25  Ngaleso sikhathi uJesu wathi: “Ngikudumisa obala, Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngoba uzifihlile lezi zinto kwabahlakaniphile nakongqondongqondo wazambulela izingane. + 26  Yebo, Baba, ngoba yilena indlela ofuna kube ngayo. 27  Zonke izinto uBaba uzinikeze mina, + futhi akekho oyazi ngokugcwele iNdodana ngaphandle kukaYise; + futhi akukho muntu omazi ngokugcwele uYise ngaphandle kweNdodana kanye nanoma ubani iNdodana ethanda ukumambula kuye. + 28  Wozani kimi, nina nonke enikhandlekayo nenisindwayo, ngizoninika amandla.* 29  Bekani ijoka lami phezu kwenu nifunde kimi, ngoba ngimnene futhi ngithobekile, *+ nizothola ukuqabuleka. 30  Ngoba ijoka lami ngelomusa* nomthwalo wami ulula.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “izingubo ezinhle.”
NgesiGreki, “phambi kobuso bakho.”
Noma, “anizishayanga ngenxa yosizi.”
Noma, “yimiphumela yako.”
Noma, “eHayidesi,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “ngizoniphumuza.”
NgesiGreki, “ngithobekile ngenhliziyo.”
Noma, “lilula.”