UMalaki 4:1-6

  • Ukufika kuka-Eliya ngaphambi kosuku lukaJehova (1-6)

    • “Ilanga lokulunga liyokhanya” (2)

4  “Bheka! luyeza usuku oluvutha njengesithando somlilo, + lapho bonke abagabadelayo nabo bonke abenza okubi beyoba njengezinhlanga. Usuku oluzayo ngokuqinisekile luyobashwabadela,” kusho uJehova wamabutho, “ngeke lubashiyele mpande nagatsha.  Kodwa ilanga lokulunga liyokhanya kini, nina enihlonipha* igama lami, linokwelapha emisebeni yalo;* niyogxumagxuma njengamathole akhuluphele.”  “Niyobanyathela ababi, ngoba bayoba njengothuli ngaphansi kwezinyawo zenu ngosuku engiyothatha ngalo isinyathelo,” kusho uJehova wamabutho.  “Khumbulani uMthetho KaMose inceku yami, iziqondiso nezahlulelo engamyala ngazo eHorebe ukuze wonke u-Israyeli alalele. +  “Bhekani! Ngithumela kini u-Eliya umprofethi + ngaphambi kokuza kosuku lukaJehova olukhulu nolwesabekayo. +  Uyokwenza izinhliziyo zoyise zibe njengezabantwana, + nezinhliziyo zabantwana zibe njengezoyise,* ukuze ngingafiki ngishaye umhlaba ngiwubhubhise.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “enesaba.”
NgesiHebheru, “emaphikweni alo.”
Noma, “Uyobuyisela izinhliziyo zoyise kubantwana, nezinhliziyo zabantwana koyise.”