UMalaki 1:1-14

  • Uthando lukaJehova ngabantu bakhe (1-5)

  • Abapristi banikela imihlatshelo esezingeni eliphansi (6-14)

    • Igama likaNkulunkulu liyoba likhulu phakathi kwezizwe (11)

1  Isimemezelo: Izwi likaJehova eliya ku-Israyeli ngoMalaki:*  “Nginibonisile uthando,” + kusho uJehova. Kodwa nithi: “Usibonise kanjani uthando?” “U-Esawu wayengeyena yini umfowabo kaJakobe?” + kusho uJehova. “Kodwa ngangimthanda uJakobe,  u-Esawu yena ngangimzonda; + ngenza izintaba zakhe zaba yincithakalo + nefa lakhe ngalishiyela izimpungushe zehlathi.” +  “Nakuba u-Edomi ethi, ‘Sichithiwe, kodwa sizobuya sizakhe kabusha izindawo ezibhuqiwe,’ yilokhu uJehova wamabutho akushoyo, ‘Bazokwakha, kodwa mina ngizodiliza, bayobizwa ngokuthi “yindawo yobubi” nangokuthi “isizwe esilahlwe nguJehova phakade.” +  Amehlo enu ayokubona, niyothi: “Kwangathi uJehova angaphakanyiswa phezu kwendawo yakwa-Israyeli.” ’ ”  “ ‘Indodana iyamhlonipha uyise, + nenceku iyayihlonipha inkosi yayo. Ngakho uma nginguyihlo, + iphi inhlonipho engifanele? + Uma ngiyinkosi,* kuphi ukwesatshwa* okungifanele?’ Kusho mina Jehova wamabutho kini bapristi abadelela igama lami. + “ ‘Kodwa nina nithi: “Silidelele kanjani igama lakho?” ’  “ ‘Ngokuletha ukudla* okungcolile e-altare lami.’ “ ‘Nithi: “Sikungcolise kanjani?” ’ “ ‘Ngokuthi nithi: “Itafula likaJehova + liyinto yokudelelwa.”  Lapho niletha isilwane esiyimpumputhe njengomhlatshelo, nithi: “Akukubi.” Nalapho niletha isilwane esilunyonga noma esigulayo, nithi: “Akukubi.” ’ ” + “Ake nizame ukusiyisa kumbusi wenu. Ingabe uzojabula ngani noma anamukele ngomusa?” kusho uJehova wamabutho.  “Ngicela ninxuse uNkulunkulu,* ukuze asibonise umusa. Ngale mihlatshelo eniyilethayo, ukhona yini kini angamamukela ngomusa?” kusho uJehova wamabutho. 10  “Ngubani phakathi kwenu ozimisele ukuvala iminyango? *+ Ngoba ngeke nikhanyise ngisho i-altare lami mahhala. + Angijabuli ngani,” kusho uJehova wamabutho, “nanganoma yimiphi iminikelo yesipho evela kini.” + 11  “Kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo, igama lami liyoba likhulu phakathi kwezizwe. + Kuzo zonke izindawo kuyoshunqiswa imihlatshelo, kuyokwenziwa iminikelo egameni lami, njengesipho esihlanzekile; ngoba igama lami liyoba likhulu phakathi kwezizwe,” + kusho uJehova wamabutho. 12  “Kodwa nina niyalingcolisa *+ ngokusho kwenu ukuthi, ‘Itafula likaJehova lingcolile futhi isithelo salo, ukudla kwalo, kumelwe kudelelwe.’ + 13  Niphinde nithi, ‘Bheka! Kwaze kwanesidina!’ ninyipha ngendelelo,” kusho uJehova wamabutho. “Niletha izilwane ezebiwe, ezilunyonga nezigulayo. Yebo, zinjalo izipho enizilethayo! Ingabe kufanele ngizamukele esandleni senu?” + kusho uJehova. 14  “Uqalekisiwe umuntu onobuqili, onesilwane seduna emhlanjini wakhe, kodwa enze isifungo amhlabele okunesici* uJehova. Ngoba mina ngiyiNkosi enkulu,” + kusho uJehova wamabutho, “igama lami liyosabeka phakathi kwezizwe.” +

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “Isithunywa Sami.”
Noma, “ngiyinkosi enkulu.”
Noma, “iphi inhlonipho.”
NgesiHebheru, “isinkwa.”
Noma, “nithambise ubuso bukaNkulunkulu.”
Ngokusobala, iminyango yethempeli, njengomsebenzi.
Noma kungaba, “niyangingcolisa.”
Noma, “okonakele.”