NgokukaLuka 5:1-39

  • Kubanjwa izinhlanzi ngokuyisimangaliso; abafundi bokuqala (1-11)

  • Kwelashwa onochoko (12-16)

  • UJesu welapha okhubazekile (17-26)

  • UJesu ubiza uLevi (27-32)

  • Umbuzo mayelana nokuzila ukudla (33-39)

5  Ngesinye isikhathi lapho isixuku simxinile, silalele izwi likaNkulunkulu, wayemi ngasechibini laseGenesaretha. *+  Wabona izikebhe ezimbili zimi ngasogwini lwechibi, kodwa abadobi babephumile kuzo begeza amanethi abo. +  Egibela kwesinye salezo zikebhe, esasingesikaSimoni, wamcela ukuba asiqhelise kancane ogwini. Wahlala phansi, wafundisa izixuku esesikebheni.  Lapho eyeka ukukhuluma, wathi kuSimoni: “Masiye lapho kujule khona, nehlise amanethi enu ukuze nibambe.”  Kodwa uSimoni waphendula wathi: “Mfundisi, sikhandleke ubusuku bonke kodwa asibambanga lutho, + kodwa ngoba usho kanjalo ngizowehlisa amanethi.”  Lapho bewehlisa, babamba izinhlanzi eziningi kakhulu. Eqinisweni, amanethi abo aqala ukudabuka phakathi. +  Ngakho baqhweba abangane babo kwesinye isikebhe ukuba beze bazobasiza, beza, bagcwalisa izikebhe zombili, zaze zaqala ukucwila.  Ebona lokhu, uSimoni Petru wawela emadolweni kaJesu, ethi: “Suka kimi Nkosi ngoba ngiyisoni.”  Ngoba yena nabo bonke ababenaye bamangala ngenxa yezinhlanzi abazibamba, 10  kwenzeka okufanayo nakuJakobe noJohane, amadodana kaZebedewu, + ababesebenza noSimoni. Kodwa uJesu wathi kuSimoni: “Yeka ukwesaba. Kusukela manje kuqhubeke uzobe udoba abantu bephila.” + 11  Ngakho babuyisela izikebhe emuva, bashiya konke bamlandela. + 12  Ngesinye isikhathi lapho ekwelinye lamadolobha, kwakunomuntu ogcwele uchoko! Lapho ebona uJesu, wawa wakhothama emhlabathini wamncenga, ethi: “Nkosi, uma nje uthanda, ungangenza ngihlanzeke.” + 13  Ngakho, elula isandla, wamthinta, wathi: “Ngiyathanda! Hlanzeka.” Masinyane uchoko lwaphela kuye. + 14  Wamyala lo muntu ukuba angatsheli muntu, ethi: “Hamba uziveze kumpristi, unikelele ukuhlanzwa kwakho, njengoba nje uMose ayaleza, + ukuze kube ubufakazi kubo.” + 15  Kodwa zazilokhu zisakazeka izindaba eziphathelene naye, izixuku ezinkulu zaziqoqana ukuze zilalele futhi zelashwe ekuguleni kwazo. + 16  Nokho, wayevame ukuya ezindaweni ezingenabantu eyothandaza. 17  Ngolunye lwalezo zinsuku lapho efundisa, abaFarisi nabafundisi boMthetho ababevela kuzo zonke izigodi zaseGalile naseJudiya naseJerusalema babehlezi lapho; uJehova* wayemnike amandla ukuze elaphe. + 18  Bheka! Amadoda ayethwele umuntu okhubazekile ngohlaka, ayezama ukumngenisa ambeke phambi kukaJesu. + 19  Ngakho lapho engayitholi indlela yokumngenisa ngenxa yesixuku, agibela phezu kwendlu, asusa okokufulela, amehlisa ngohlaka, amehlisela phakathi kwalabo ababephambi kukaJesu. 20  Lapho ebona ukholo lwawo, wathi: “Ndoda, izono zakho zithethelelwe.” + 21  Bezwa lokho, ababhali nabaFarisi baqala ukuzindla, bethi: “Ungubani nje lo ukuba angaze ahlambalaze kanje? Ubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa?” + 22  Kodwa uJesu, ekuqonda ababekucabanga, wabaphendula wathi: “Yini lena eniyicabangayo ezinhliziyweni zenu? 23  Yikuphi okulula, ukuthi, ‘Izono zakho zithethelelwe,’ noma ukuthi, ‘Vuka uhambe’? 24  Kodwa ukuze nazi ukuthi iNdodana yomuntu inegunya emhlabeni lokuthethelela izono—” wathi kumuntu okhubazekile: “Ngithi kuwe, Vuka, uthathe uhlaka lwakho uhambe uye ekhaya.” + 25  Wasukuma wama phambi kwabo, wathatha lokho ayelala kukho, waya ekhaya, ekhazimulisa uNkulunkulu. 26  Bonke ngothi lwabo basala bebambe ongezansi, bakhazimulisa uNkulunkulu, bekhexile bathi: “Sibone izinto ezimangalisayo namuhla!” 27  Ngemva kwalokhu, waphuma wabona umqoqi wentela ogama lakhe linguLevi ehlezi ehhovisi lentela, wathi kuye: “Yiba umlandeli wami.” + 28  Eshiya konke ngemuva wasukuma wamlandela. 29  Ngemva kwalokho, uLevi wamenzela idili elikhulu lokumamukela endlini yakhe, kwakukhona isixuku esikhulu sabaqoqi bentela nabanye ababedla nabo. *+ 30  Ngenxa yalokhu abaFarisi nababhali babo baqala ukukhononda kubafundi bakhe, bethi: “Kungani nidla futhi niphuza nabaqoqi bentela nezoni?” + 31  Ephendula, uJesu wathi kubo: “Abayimiqemane abamdingi udokotela, kodwa ngabagulayo abamdingayo. + 32  Ngizele ukuzobizela izoni ekuphendukeni, hhayi abantu abalungile.” + 33  Bathi kuye: “Abafundi bakaJohane bazila ukudla kaningi futhi banxuse, benza kanjalo nababaFarisi, kodwa abakho bayadla futhi baphuze.” + 34  UJesu wathi kubo: “Anikwazi ukubazilisa ukudla abangane bomkhwenyana uma umkhwenyana esenabo, akunjalo? 35  Kodwa kuyofika izinsuku lapho umkhwenyana + eyosuswa kubo; khona-ke bayokuzila ukudla ngalezo zinsuku.” + 36  Wabe esebenzela umfanekiso ethi: “Akekho umuntu osika isichibi engutsheni entsha asithungele engutsheni endala. Uma enza kanjalo, isichibi esisha siyasuka kwesidala, nesichibi esivela engutsheni entsha ngeke sifanelane nendala. + 37  Akekho futhi umuntu ofaka iwayini elisha ezigujini* ezindala zewayini. Uma enza kanjalo, iwayini elisha lizoziqhumisa izigubhu zewayini, lizochitheka nezigubhu zewayini zonakale. 38  Kodwa iwayini elisha kumelwe lifakwe ezigujini ezintsha zewayini. 39  Akekho othi ngemva kokuphuza iwayini elidala afune elisha, ngoba uthi, ‘Elidala limnandi.’ ”

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, uLwandle LwaseGalile.
Noma, “ababehlezi nabo etafuleni.”
Lezi zigubhu zazenziwe ngesikhumba.