Levitikusi 9:1-24

  • U-Aroni wenza iminikelo (1-24)

9  Ngosuku luka-8, + uMose wabiza u-Aroni namadodana akhe namadoda amadala akwa-Israyeli.  Wathi ku-Aroni: “Zithathele ithole lomnikelo wesono nenqama yomnikelo oshiswayo, + okuphile kahle, ukulethe phambi kukaJehova.  Kodwa uzothi kuma-Israyeli, ‘Thathani imbuzi yeduna yomnikelo wesono nethole newundlu leduna, ngakunye kube nonyaka ubudala, kube okuphile kahle, komnikelo oshiswayo,  nenkunzi nenqama yemihlatshelo ehlanganyelwayo, + ukuze nikwenze umhlatshelo phambi kukaJehova, nomnikelo wokudla okusanhlamvu + oxutshwe namafutha, ngoba namhlanje uJehova uzobonakala kini.’” +  Ngakho bakuthatha lokho uMose ayekuyalile phambi kwetende lokuhlangana. Yonke inhlangano yabe isisondela yama phambi kukaJehova.  UMose wathi: “Yilokhu uJehova ayale ukuba nikwenze ukuze inkazimulo kaJehova ibonakale kini.” +  UMose wabe esethi ku-Aroni: “Sondela e-altare ulethe umnikelo wakho wesono + nomnikelo wakho oshiswayo, uzenzele isihlawulelo wena + nendlu yakho; ulethe umnikelo wabantu, + ubenzele isihlawulelo, + njengoba nje uJehova eyalile.”  Ngokushesha u-Aroni wasondela e-altare wahlaba ithole lomnikelo wakhe wesono. +  Amadodana akhe aletha igazi + kuye, wagcobhoza umunwe egazini waligcoba ezimpondweni ze-altare, lonke elinye igazi walithululela phansi e-altare. + 10  Washunqisa amanoni nezinso namafutha asesibindini okuthathwe emnikelweni wesono e-altare, njengoba nje uJehova ayemyalile uMose. + 11  Inyama nesikhumba wakushisa ngomlilo ngaphandle kwekamu. + 12  U-Aroni wahlaba umnikelo oshiswayo, amadodana akhe amnika igazi walifafaza nxazonke ze-altare. + 13  Amnika amaqatha omnikelo oshiswayo kanye nenhloko, wakushunqisa e-altare. 14  Ngaphezu kwalokho, wageza amathumbu namanqina wakushunqisa phezu komnikelo oshiswayo owawuse-altare. 15  Wabe eseletha umnikelo wabantu, wathatha imbuzi yomnikelo wesono wabantu, wayihlaba wenza ngayo umnikelo wesono njengoba ayenzile ngeyokuqala. 16  Waletha umnikelo oshiswayo wawenza ngokwenqubo evamile. + 17  Ngemva kwalokho waletha umnikelo wokudla okusanhlamvu, + wagcwalisa isandla sakhe ngomunye wawo wawushunqisa e-altare, ngaphezu komnikelo oshiswayo wasekuseni. + 18  Ngemva kwalokho u-Aroni wahlaba inkunzi nenqama yomhlatshelo wabantu ohlanganyelwayo. Amadodana akhe amnika igazi, walifafaza nxazonke ze-altare. + 19  Amaqatha anonile enkunzi, + umsila ononile wenqama, umhlwehlwe omboze inyama yangaphakathi, izinso namafutha asesibindini, + 20  abeka wonke lawo maqatha anonile phezu kwezifuba, okwathi ngemva kwalokho u-Aroni washunqisa amaqatha anonile e-altare. + 21  Kodwa izifuba nomlenze wesokudla u-Aroni wakuzulisa njengomnikelo ozuliswayo phambi kukaJehova, njengoba nje uMose ayeyalile. + 22  U-Aroni waphakamisela izandla zakhe ngakubantu wababusisa + futhi wehla ekwenzeni umnikelo wesono nomnikelo oshiswayo nemihlatshelo ehlanganyelwayo. 23  Ekugcineni uMose no-Aroni bangena etendeni lokuhlangana base bephuma babusisa abantu. + Manje inkazimulo kaJehova yabonakala kubo bonke abantu, + 24  kwaphuma umlilo uvela kuJehova + wadla umnikelo oshiswayo namaqatha anonile e-altare. Lapho bonke abantu bekubona lokhu, baqala ukumemeza, bawa ngobuso emhlabathini. +

Imibhalo yaphansi