Levitikusi 7:1-38

  • Iziyalezo ngeminikelo (1-21)

    • Umnikelo wecala (1-10)

    • Umnikelo ohlanganyelwayo (11-21)

  • Ukudla amanoni noma igazi kwenqatshelwe (22-27)

  • Umnikelo wabapristi (28-36)

  • Isiphetho ngeminikelo (37, 38)

7  “‘Nawu umthetho womnikelo wecala: + Uyinto engcwelengcwele.  Umnikelo wecala bazowuhlabela endaweni lapho behlabela khona iminikelo eshiswayo, igazi lawo + kufanele lifafazwe nxazonke ze-altare. +  Uzoletha wonke amafutha awo, + kuhlanganise nomsila onamafutha nomhlwehlwe omboze amathumbu,  nezinso zombili eziseduze kwezinkalo namanoni akuzo. Uzosusa namafutha asesibindini kanye nezinso. +  Umpristi uzokushunqisa e-altare njengomnikelo oya kuJehova, oshiswa emlilweni. + Kungumnikelo wecala.  Bonke abesilisa phakathi kwabapristi bazowudla, + kufanele udlelwe endaweni engcwele. Uyinto engcwelengcwele. +  Umthetho ophathelene nomnikelo wesono usebenza nasemnikelweni wecala; ungowompristi owenza isihlawulelo ngawo. +  “‘Lapho umpristi eletha umnikelo oshiswayo womuntu othile, isikhumba + somnikelo oshiswayo olethwe kumpristi siyoba esakhe.  “‘Wonke umnikelo wokudla okusanhlamvu obhakwe kuhhavini noma owenziwe ngepani noma ngesigazingo, + ungowompristi owulethayo. Uzoba ngowakhe. + 10  Kodwa wonke umnikelo wokudla okusanhlamvu oxutshwe namafutha + noma owomile + uzoba ngowawo wonke amadodana ka-Aroni; azothola okulinganayo. 11  “‘Nawu umthetho womhlatshelo ohlanganyelwayo + umuntu angawuletha kuJehova: 12  Uma ewuletha ngenjongo yokubonisa ukubonga, + uzoletha umhlatshelo wokubonga kanye nolofu bezinkwa abamise okwesongo abaxutshwe namafutha, nezingcezwana ezingenamvubelo ezigcotshwe ngamafutha, olofu bezinkwa abamise okwesongo abenziwe ngofulawa ocolekile waxovwa kahle ngamafutha. 13  Uzoletha umnikelo wakhe kanye nolofu bezinkwa ezinemvubelo abamise okwesongo nomhlatshelo wokubonga wemihlatshelo yakhe ehlanganyelwayo. 14  Kuwo kufanele alethe isinkwa sohlobo ngalunye njengomnikelo ongcwele kuJehova; uzoba owompristi ofafaza igazi lemihlatshelo ehlanganyelwayo. + 15  Inyama yomhlatshelo wokubonga yemihlatshelo yakhe ehlanganyelwayo kufanele idliwe ngosuku awuletha ngalo. Akumelwe kube khona ayigcina kuze kube sekuseni. + 16  “‘Uma umhlatshelo womnikelo wakhe uyisifungo + noma ungumnikelo wokuzithandela, + kufanele udliwe ngosuku aletha ngalo umhlatshelo wakhe, futhi okusele kungase kudliwe nangosuku olulandelayo. 17  Kodwa noma iyiphi inyama yomhlatshelo esele ngosuku lwesithathu kufanele ishiswe ngomlilo. + 18  Nokho, uma noma iyiphi yenyama yomhlatshelo wakhe ohlanganyelwayo idliwa ngosuku lwesithathu, oyilethayo ngeke amukeleke. Ngeke imsize; iyinto enengekayo futhi umuntu odla enye yayo uyophendula ngesiphambeko sakhe. + 19  Inyama ethinta noma yini engcolile akufanele idliwe. Kufanele ishiswe ngomlilo. Wonke umuntu ohlanzekile angayidla inyama ehlanzekile. 20  “‘Kodwa noma yimuphi umuntu ongcolile odla inyama yomhlatshelo ohlanganyelwayo, ongokaJehova, lowo muntu kumelwe abulawe. *+ 21  Uma umuntu ethinta noma yini engcolile, kungakhathaliseki ukuthi ukungcola komuntu + noma isilwane esingcolile + noma iyiphi into enyanyekayo engcolile, + futhi adle enye yenyama yomhlatshelo ohlanganyelwayo, ongokaJehova, lowo muntu kumelwe abulawe.’”* 22  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, ethi: 23  “Tshela ama-Israyeli, ‘Akumelwe nidle noma imaphi amanoni + enkunzi noma ewundlu leduna noma embuzi. 24  Amanoni esilwane esifile namanoni esilwane esibulawe esinye isilwane angasetshenziselwa noma yini enye, kodwa ningalokothi niwadle. + 25  Ngoba noma ubani odla amanoni esilwane asiletha njengomnikelo oshiswa emlilweni oya kuJehova kumelwe abulawe.* 26  “‘Akumelwe nidle noma yiliphi igazi + nomaphi lapho nihlala khona, kungakhathaliseki ukuthi elezinyoni noma elezilwane. 27  Umuntu* odla noma yiliphi igazi kumelwe abulawe.’” *+ 28  UJehova wakhuluma noMose, wathi: 29  “Tshela ama-Israyeli, uthi, ‘Noma ubani oletha umhlatshelo wakhe ohlanganyelwayo kuJehova uzoletha kuJehova ingxenye yomnikelo, ewuthatha emhlatshelweni wakhe ohlanganyelwayo. + 30  Uzoletha ngezandla zakhe amanoni + nesifuba kube umnikelo oshiswa emlilweni kuJehova, futhi uzowuzulisa njengomnikelo ozuliswayo + phambi kukaJehova. 31  Umpristi uzoshunqisa amafutha phezu kwe-altare, + kodwa isifuba sizoba esika-Aroni namadodana akhe. + 32  “‘Nizonika umpristi umlenze wesokudla njengomnikelo ongcwele ovela emihlatshelweni yenu ehlanganyelwayo. + 33  Indodana ka-Aroni eletha igazi lemihlatshelo ehlanganyelwayo namanoni izothola umlenze wesokudla njengomnikelo wayo. + 34  Ngoba ngithatha isifuba somnikelo ozuliswayo nomlenze womnikelo ongcwele emihlatshelweni ehlanganyelwayo yama-Israyeli, ngikunika u-Aroni umpristi namadodana akhe njengomthetho waphakade kuma-Israyeli. + 35  “‘Lokhu kwakuwumnikelo ovela eminikelweni kaJehova eshiswa emlilweni okwakufanele ubekelwe eceleni ukuze ube owabapristi, u-Aroni namadodana akhe, ngosuku abamisa ngalo ukuba babe abapristi kuJehova. + 36  UJehova wayala ukuba banikwe lo mnikelo ovela kuma-Israyeli ngosuku abagcoba ngalo. + Kuwumthetho waphakade ezizukulwaneni zabo.’” 37  Lona umthetho ophathelene nomnikelo oshiswayo, + umnikelo wokudla okusanhlamvu, + umnikelo wesono, + umnikelo wecala, + umhlatshelo wokumiswa kompristi + nomhlatshelo ohlanganyelwayo, + 38  njengoba nje uJehova ayala uMose eNtabeni iSinayi + ngosuku ayala ngalo ama-Israyeli ukuba alethe iminikelo yawo kuJehova ehlane laseSinayi. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “anqunywe kubantu bakubo.”
Noma, “anqunywe kubantu bakubo.”
Noma, “anqunywe kubantu bakubo.”
Noma, “Umphefumulo.”
Noma, “anqunywe kubantu bakubo.”