Levitikusi 5:1-19

  • Izono ezithile neminikelo edingekayo (1-6)

    • Ukubika izono zabanye (1)

  • Eminye iminikelo enganikelwa abahluphekayo (7-13)

  • Umnikelo wecala wezono ezingahlosiwe (14-19)

5  “‘Uma umuntu ebone othile enza isono noma ezwile ngaso, ungufakazi. Uma engasibiki ngemva kokuba esezwe isimemezelo sasobala sokufakaza *+ ngokumelene nomenzi wobubi, lokho kuyisono. Kumelwe aphendule ngesiphambeko sakhe.  “‘Noma lapho umuntu ethinta noma yini engcolile, kungakhathaliseki ukuthi isidumbu sesilwane sasendle esingcolile, sesilwane esifuywayo esingcolile, noma sezilwane ezincane ezibhuzayo ezingcolile, + lowo muntu ungcolile futhi unecala ngisho noma engakuqapheli lokho.  Noma uma kwenzeka othile ethinta ukungcola komuntu enganakile +—noma yini engcolile engase imngcolise—bese azi ngakho, usenecala.  “‘Noma uma othile efunga ukwenza okuthile ngokuxhamazela—kungakhathaliseki ukuthi uzokwenza okuhle noma okubi, kungakhathaliseki ukuthi kuyini—futhi ebengakuqapheli, kodwa bese ebona ukuthi ufunge ngokuxhamazela, usenecala. *+  “‘Uma eba necala ngokuqondene nenye yalezi zinto, kumelwe avume + isono sakhe.  Uzoletha umnikelo wakhe wecala kuJehova ngenxa yesono asenzile, + okungukuthi, insikazi yomhlambi, kungaba iwundlu lensikazi noma izinyane lembuzi eliyinsikazi, kube umnikelo wesono. Ngemva kwalokho umpristi uzomenzela isihlawulelo ngenxa yesono sakhe.  “‘Nokho, uma imvu ingaphezu kwamandla akhe, kumelwe alethe kuJehova amahobhe amabili noma amaphuphu amabili amajuba + abe umnikelo wakhe wecala ngesono asenzile, elinye kube elomnikelo wesono elinye kube elomnikelo oshiswayo. +  Kufanele awalethe kumpristi, ozoqale athathe elomnikelo wesono futhi alivule inxeba maphambili nentamo yalo, ngaphandle kokulinquma ikhanda.  Uzofafaza elinye legazi lomnikelo wesono ohlangothini lwe-altare, kodwa igazi elisele liyokophiselwa phansi e-altare. + Lingumnikelo wesono. 10  Elinye uzolenza umnikelo oshiswayo ngokwenqubo evamile; + umpristi uzomenzela isihlawulelo ngenxa yesono asenzile futhi sizothethelelwa. + 11  “‘Uma engenawo amandla amahobhe amabili noma amaphuphu amabili amajuba, kumelwe alethe okweshumi kwe-efa *+ likafulawa ocolekile ngenxa yesono sakhe, kube umnikelo wesono. Akufanele athele amafutha kuwo noma afake inhlaka yempepho kuwo ngoba ungumnikelo wesono. 12  Uzowuletha kumpristi, umpristi uzocaphuna kuwo ngesandla sakhe njengomelela wonke umnikelo,* awushunqise e-altare phezu kweminikelo kaJehova eshiswa emlilweni. Ungumnikelo wesono. 13  Umpristi uzomenzela isihlawulelo ngenxa yesono asenzile, noma isiphi salezi zono sizothethelelwa. + Okusele komnikelo kuzoba okompristi + njengoba kunjalo ngomnikelo wokudla okusanhlamvu.’” + 14  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, ethi: 15  “Uma othile eziphatha ngokungathembeki ngokona izinto ezingcwele zikaJehova engahlosile, + kufanele alethe kuJehova inqama ephile kahle yomhlambi wezimvu ibe umnikelo wecala; + inani lawo lamashekeli* esiliva linqunywe ngokweshekeli elivamile lendawo engcwele. *+ 16  Uzokhipha isinxephezelo ngenxa yesono asenze ngokumelene nendawo engcwele futhi uzokwenezela okwesihlanu kwenani laso. + Uzosinika umpristi ukuze umpristi amenzele isihlawulelo + ngenqama yomnikelo wecala, futhi sizothethelelwa. + 17  “Uma othile ona ngokwenza noma yini ezintweni uJehova ayala ukuba zingenziwa, ngisho noma engazi, unecala futhi uzophendula ngesono sakhe. + 18  Kufanele alethe kumpristi inqama ephile kahle ethathwe emhlanjini wezimvu ngokuvumelana nenani elilinganisiwe ukuze ibe umnikelo wecala. + Umpristi uzobe esemenzela isihlawulelo ngenxa yephutha alenze engahlosile futhi engazi futhi uzothethelelwa. 19  Kungumnikelo wecala. Nakanjani lowo unecala lokona kuJehova.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “izwi lesiqalekiso (lesifungo).” Kungenzeka isimemezelo esiphathelene nobubi obabuhilela ukuqalekisa umenzi wobubi noma ufakazi uma ehlulekile ukufakaza.
Kubonakala kusho ukuthi akasifezi isifungo sakhe.
Okweshumi kwe-efa kwakulingana no-2,2 L. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “njengengxenye eyisikhumbuzo sawo.”
Ishekeli lalilingana no-11,4 g. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “ngeshekeli elingcwele.”