Levitikusi 27:1-34

  • Ukuhlengwa kwezinto ezifungelwe (1-27)

  • Izinto ezinikelwe kuJehova ngaphandle kombandela (28, 29)

  • Ukubuyisa okweshumi (30-34)

27  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose, wathi:  “Khuluma nama-Israyeli, uthi kuwo, ‘Uma umuntu enza isifungo esikhethekile + sokunikela kuJehova ngenani elilingana nelomuntu,  inani elilingana nowesilisa oneminyaka engu-20 kuya kwengu-60 ubudala, liyoba amashekeli* esiliva angu-50 ngokweshekeli elivamile lendawo engcwele.*  Kodwa uma kungowesifazane, inani elilingana naye liyoba amashekeli angu-30.  Uma iminyaka yobudala isukela eminyakeni emihlanu kuya kwengu-20, inani elilingana nowesilisa liyoba amashekeli angu-20, elowesifazane libe amashekeli ayishumi.  Uma iminyaka yobudala isukela enyangeni eyodwa kuya eminyakeni emihlanu, inani elilingana nowesilisa liyoba amashekeli esiliva amahlanu, elowesifazane libe amashekeli esiliva amathathu.  “‘Uma iminyaka yobudala isukela eminyakeni engu-60 kuya phezulu, inani elilinganisiwe liyoba amashekeli angu-15 uma kungowesilisa, elowesifazane libe amashekeli ayishumi.  Kodwa uma ehlupheka kakhulu ukuba akhokhe inani elilinganisiwe, + lowo muntu uyoma phambi kompristi, umpristi uyomnqumela inani. Umpristi uyomnqumela ngokwalokho lowo owenza isifungo anamandla okukukhokha. +  “‘Uma isifungo sihilela isilwane esifanelekela ukunikelwa kuJehova, noma yini engase inikwe uJehova iyoba ngcwele. 10  Akanakuletha esinye esikhundleni saso, noma ashintshe esihle ngesibi noma esibi ngesihle. Kodwa uma eshintsha esinye isilwane ngesinye, esokuqala nashintshe ngaso, zombili ziyoba ngcwele. 11  Uma kuyisilwane esingcolile + esingenakulethwa sibe umnikelo kuJehova, uyobe esemisa leso silwane phambi kompristi. 12  Umpristi uyobe esenquma inani laso, kuye ngokuthi sihle noma sibi. Inani elishiwo umpristi ngeke lishintshe. 13  Kodwa uma kwenzeka efuna ukusibuyisa ngokusithenga futhi, kumelwe akhiphe okwesihlanu kwaso ngaphezu kwenani elishiwo umpristi. + 14  “‘Uma umuntu engcwelisa indlu yakhe njengento engcwele kuJehova, umpristi uyobe esenquma inani layo, kungakhathaliseki ukuthi yinhle noma yimbi. Ngokuvumelana nenani elinqunywe umpristi, iyobiza lelo nani. + 15  Kodwa uma ongcwelisa indlu yakhe efuna ukuyibuyisa ngokuyithenga futhi, kumelwe akhiphe okwesihlanu ngaphezu kwemali yenani elilinganisiwe, iyobe isiba ngeyakhe. 16  “‘Uma umuntu engcwelisela uJehova ingxenye ethile yensimu yakhe, inani liyolinganiswa ngokulingana nembewu edingekayo ukuze kuhlwanyelwe kuyo: ihomere* lembewu yebhali liyoba amashekeli esiliva angu-50. 17  Uma engcwelisa insimu yakhe ngonyaka weJubili, + inani elilinganisiwe ngeke lishintshe. 18  Uma insimu yakhe eyingcwelisa ngemva kweJubili, umpristi uyombalela inani azolikhokha ngokulingana neminyaka esele ngaphambi konyaka olandelayo weJubili, futhi inani azolikhokha kufanele lisuswe enanini elilinganisiwe. + 19  Kodwa uma oyingcwelisile eyibuyisa ngokuyithenga futhi, kumelwe akhiphe okwesihlanu ngaphezu kwemali yenani elilinganisiwe, ibe ngeyakhe. 20  Manje uma le nsimu engayibuyisi ngokuyithenga futhi, bese ithengiselwa omunye umuntu, ayinakuphinde ithengwe futhi. 21  Lapho le nsimu idedelwa ngeJubili, iyoba ngcwele kuJehova, njengensimu enikelwe kuye. Iyoba indawo yabapristi. + 22  “‘Uma umuntu engcwelisela uJehova insimu ayithengile engeyona ingxenye yendawo eyifa lakhe, + 23  umpristi uyombalela lonke inani kuze kube unyaka weJubili, asho inani elilinganisiwe ngalolo suku. + Iyinto engcwele kuJehova. 24  Ngonyaka weJubili, insimu iyobuyela kulowo ayithenga kuye, umnikazi wendawo. + 25  “‘Wonke amanani kufanele alinganiswe ngeshekeli elivamile lendawo engcwele. Ishekeli kufanele libe amagera* angu-20. 26  “‘Nokho, akekho okufanele angcwelise amazibulo ezilwane, njengoba ezalwe njengamazibulo kaJehova. + Kungakhathaliseki ukuthi yiduna lenkomo noma elemvu, selingelikaJehova. + 27  Uma liphakathi kwezilwane ezingcolile futhi elihlenga ngokuvumelana nenani elilinganisiwe, kufanele akhiphe okwesihlanu kwalo anezele kulo. + Kodwa uma lingabuyiswa ngokuthengwa futhi, liyothengiswa ngokuvumelana nenani elilinganisiwe. 28  “‘Kodwa ayikho into enikelwe umuntu, ayinikela ngaphandle kwemibandela* kuJehova evela ezintweni anazo engathengiswa noma ibuyiswe ngokuthengwa, kungakhathaliseki ukuthi unikele ngomuntu, izilwane noma insimu yakhe. Yonke into enikelwe ingcwelengcwele kuJehova. + 29  Ngaphezu kwalokho, akekho umuntu olahliwe ohlukaniselwe ukubhujiswa* ongase ahlengwe. + Kufanele abulawe nakanjani. + 30  “‘Konke okweshumi + kwezwe, kungakhathaliseki ukuthi kuvela emkhiqizweni wensimu noma ezithelweni zezihlahla, kungokukaJehova. Kuyinto engcwele kuJehova. 31  Uma umuntu efuna ukubuyisa noma yikuphi okweshumi kwakhe ngokukuthenga futhi, kufanele akhiphe okwesihlanu kwako enezele kukho. 32  Ngokuqondene nakho konke okweshumi komhlambi wezinkomo nomhlambi wezimvu nezimbuzi, konke okudlula ngaphansi kwenduku kamalusi, isilwane* seshumi kufanele sibe ngcwele kuJehova. 33  Akufanele ahlole ukuthi sihle noma sibi yini futhi akufanele asishintshe. Kodwa uma nje eke wazama ukusishintsha, esokuqala nalesi ashintsha ngaso kufanele zibe ngcwele. + Azinakubuyiswa ngokuthengwa futhi.’” 34  Lena yimiyalo uJehova ayinika uMose ukuba ibe eyama-Israyeli eNtabeni iSinayi. +

Imibhalo yaphansi

Ishekeli lalilingana no-11,4 g. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “ngeshekeli elingcwele.”
Ihomere lalilingana no-220 L. Bheka iSithasiselo B14.
Igera lalilingana no-0,57 g. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “ayinikela ekubhujisweni.”
Noma, “onikelwe ekubhujisweni.”
Noma, “inhloko.”