Levitikusi 26:1-46

  • Dedani ekukhonzeni izithixo (1, 2)

  • Izibusiso zokulalela (3-13)

  • Isijeziso sokungalaleli (14-46)

26  “‘Ningazenzeli onkulunkulu abangasizi ngalutho, + ningazimiseli umfanekiso obaziwe + noma insika engcwele, ningabeki umfanekiso owenziwe ngetshe + ezweni lenu ukuze niwukhothamele; + nginguJehova uNkulunkulu wenu.  Kufanele nigcine amasabatha ami nihloniphe indlu* yami engcwele. NginguJehova.  “‘Uma niqhubeka nihamba ngemithetho yami, nigcina imiyalo yami futhi niyenza, +  ngiyoninika izihlambi zemvula ngesikhathi sazo esifanele, + izwe liyoninika isivuno salo, + izihlahla zensimu ziyothela.  Inkathi yenu yokubhula iyoqhubeka kuze kube sekuvuneni amagilebhisi, ukuvunwa kwamagilebhisi kuyoqhubeka kuze kube inkathi yokuhlwanyela; niyodla isinkwa senu nize naneliseke futhi nihlale ngokulondeka ezweni lenu. +  Ngiyobeka ukuthula ezweni, + niyolala kungabi bikho muntu onesabisayo; + ngiyoqeda izilwane zasendle eziyingozi ezweni, inkemba yempi ngeke idabule ezweni lenu.  Nakanjani niyozixosha izitha zenu, ziwe phambi kwenu ngenkemba.  Abahlanu kini bayoxosha abangu-100, nabangu-100 kini baxoshe abangu-10 000 futhi izitha zenu ziyowa ngenkemba phambi kwenu. +  “‘Ngiyonibonisa umusa* nginenze nizale futhi nginandise, + ngiyosigcina isivumelwano sami nani. + 10  Niyothi nisadla ukudla okudala konyaka owandulele, kudingeke nikhiphe okudala ukuze ningenise okusha. 11  Ngiyobeka itabernakele lami phakathi kwenu, + ngeke nginilahle. 12  Ngiyohamba phakathi kwenu ngibe uNkulunkulu wenu, + nina niyoba abantu bami. + 13  NginguJehova uNkulunkulu wenu, owanikhipha ezweni labaseGibhithe ukuze ningabe nisaba izigqila zabo, ngaphula imigoqo yejoka lenu ngenza ukuba nikwazi ukuhamba niphakamise amakhanda.* 14  “‘Nokho, uma ningeke ningilalele noma nigcine yonke le miyalo, + 15  uma nenqaba imithetho yami, + uma nenyanya izinqumo zami zokwahlulela ningayenzi yonke imiyalo yami, niphule isivumelwano sami, + 16  mina ngiyokwenza lokhu okulandelayo kini: Ngiyonijezisa ngokucindezeleka, ngesifo sofuba nemfiva, ngenze amehlo enu afiphale nokuphila kwenu kuwohloke. Imbewu yenu niyomane niyihlwanyelele ize ngoba izitha zenu ziyoyidla. + 17  Ngiyomelana nani futhi izitha zenu ziyonehlula; + abanizondayo bayoninyathela, + nibaleke kube kungekho muntu onixoshayo. + 18  “‘Uma ngisho nalokhu kunganenzi ukuba ningilalele, kuyomelwe nginijezise kasikhombisa ngenxa yezono zenu. 19  Kuyomelwe ngiphule ukuziqhenya kwenu, ngenze amazulu enu abe njengensimbi + nomhlaba wenu ube njengethusi. 20  Niyokhandlekela ize ngoba umhlaba wenu ngeke ukhiqize, + nezihlahla zomhlaba ngeke zithele. 21  “‘Kodwa uma niqhubeka nihamba ngokumelene nami, nenqaba ukungilalela, kuyomelwe nginishaye kasikhombisa ngokwezono zenu. 22  Ngiyothumela izilwane zasendle phakathi kwenu, + ziyoniphuca abantwana, + ziqede imfuyo yenu, zinciphise isibalo senu, izindlela zenu zingabi namuntu. + 23  “‘Uma ningangivumeli nginiqondise naphezu kwalezi zinto + futhi niphikelela ngokuhamba ngokumelene nami, 24  nami ngiyohamba ngokumelene nani, mina ngokwami ngiyonishaya kasikhombisa ngenxa yezono zenu. 25  Ngiyoletha phezu kwenu inkemba yokuphindisela ngenxa yokuphula isivumelwano. + Uma niqoqanela emadolobheni enu, ngiyothumela isifo phakathi kwenu, + ninikelwe esandleni sesitha. + 26  Lapho ngibhidliza izindawo* enigcina kuzo isinkwa, *+ abesifazane abayishumi bayobhaka isinkwa senu kuhhavini owodwa bese bekala isisindo sesinkwa senu; + niyodla kodwa ngeke nisuthe. + 27  “‘Uma ningeke ningilalele naphezu kwalokhu, niphikelela ngokuhamba ngokumelene nami, 28  ngiyomelana kakhulu nani, + mina ngokwami kuyomelwe nginijezise kasikhombisa ngenxa yezono zenu. 29  Ngakho kuyomelwe nidle inyama yamadodana enu futhi niyodla inyama yamadodakazi enu. + 30  Ngiyoziqothula izindawo zenu eziphakeme ezingcwele + nginqume izinti zenu zempepho, ngibeke izidumbu zenu phezu kwezidumbu zezithixo zenu ezinyanyekayo, *+ futhi ngiyonifulathela ngoba nginenyanya. + 31  Amadolobha enu ngiyowanikela enkembeni, + ngenze izindlu zenu ezingcwele zibe incithakalo, futhi ngeke ngiwahogele amaphunga amnandi* emihlatshelo yenu. 32  Mina ngokwami ngiyokwenza izwe libe incithakalo, + izitha zenu ezihlala kulo ziyoligqolozela ngokumangala. + 33  Ngiyonihlakaza phakathi kwezizwe, + ngihoshe inkemba emgodleni nginilandele; + izwe lenu liyokwenziwa incithakalo, + namadolobha enu aqothulwe. 34  “‘Ngaleso sikhathi izwe liyokhokha amasabatha alo zonke izinsuku zokuba kwalo incithakalo, kuyilapho nina nisezweni lezitha zenu. Ngaleso sikhathi izwe liyophumula,* njengoba kuyomelwe likhokhe amasabatha alo. + 35  Liyophumula zonke izinsuku eliyincithakalo ngazo, ngenxa yokuthi aliphumulanga phakathi namasabatha enu lapho nihlala kulo. 36  “‘Ngokuqondene nalabo abasindayo, + ngiyokwenza izinhliziyo zabo ziphelelwe ithemba emazweni ezitha zabo; umsindo weqabunga eliphephukayo uyobenza babaleke, bayobaleka njengomuntu obalekela inkemba, bawe kungekho obaxoshayo. + 37  Bayokhubana bodwa njengalabo ababalekela inkemba, nakuba kungekho muntu obaxoshayo. Ngeke nikwazi ukumelana nezitha zenu. + 38  Niyoshabalala phakathi kwezizwe, + izwe lezitha zenu linishwabadele. 39  Labo abasele bayobolela emazweni ezitha zenu + ngenxa yesiphambeko senu. Impela, bayobola baphele ngenxa yeziphambeko zawoyise. + 40  Ngemva kwalokho, bayosivuma isiphambeko sabo, + nesiphambeko nokungathembeki koyise bavume ukuthi baziphathe ngokungathembeki ngokuhamba ngokumelene nami. + 41  Nami ngahamba ngokumelene nabo + ngokubaletha ezweni lezitha zabo. + “‘Mhlawumbe ngaleso sikhathi inhliziyo yabo enenkani iyothotshiswa, + bese bekhokha isiphambeko sabo. 42  Ngiyosikhumbula isivumelwano sami noJakobe, + nesivumelwano sami no-Isaka, + ngiyokhumbula nesivumelwano sami no-Abrahama, + nezwe ngiyolikhumbula. 43  Ngesikhathi belishiyile izwe, lalikhokha amasabatha alo, + lihleli liyincithakalo ngaphandle kwabo, bona babekhokha ngenxa yesiphambeko sabo, ngoba bazinqaba izinqumo zami zokwahlulela futhi bayenyanya imithetho yami. + 44  Kodwa naphezu kwakho konke lokhu, uma nje besesezweni lezitha zabo, angisoze ngabalahla ngokuphelele + noma ngibachithe ngezinga lokuthi ngize ngibaqothule, okuyinto eyokwephula isivumelwano sami + nabo, ngoba nginguJehova uNkulunkulu wabo. 45  Ngenxa yabo ngiyosikhumbula isivumelwano engasenza nokhokho babo + engabakhipha ezweni laseGibhithe phambi kwamehlo ezizwe, + ukuze ngibe uNkulunkulu wabo. NginguJehova.’” 46  Lezi yiziqondiso, izinqumo zokwahlulela nemithetho uJehova ayimisa phakathi kwakhe nama-Israyeli eNtabeni iSinayi ngoMose. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “nithuthumele ngendlu.” NgesiHebheru, “nesabe indlu.”
NgesiHebheru, “Ngiyophendukela kini.”
NgesiHebheru, “ukuhamba niqonde.”
NgesiHebheru, “izinduku.” Kungenzeka libhekisela ezindukwini ezazisetshenziselwa ukugcina izinkwa.
Noma, “ukudla.”
Lena yinkulumo yesiHebheru okungenzeka ihlobene negama elisho “ubulongwe,” isetshenziswa njengenkulumo yokwedelela.
Noma, “anelisayo; azolisayo.” NgesiHebheru, “azolile.”
Noma, “liyogcina isabatha.”