Levitikusi 25:1-55

  • Unyaka weSabatha (1-7)

  • Unyaka weJubili (8-22)

  • Ukubuyiswa kwezwe (23-34)

  • Indlela yokuphatha ompofu (35-38)

  • Imithetho ephathelene nobugqila (39-55)

25  UJehova waqhubeka ekhuluma noMose eNtabeni iSinayi, wathi:  “Khuluma nama-Israyeli uthi kuwo, ‘Lapho ekugcineni nifika ezweni engininika lona, + izwe liyogcina isabatha kuJehova. +  Kufanele uhlwanyele insimu yakho ngembewu iminyaka eyisithupha, uthene insimu yamagilebhisi iminyaka eyisithupha, bese ubutha umkhiqizo wezwe. +  Kodwa ngonyaka wesikhombisa, izwe kufanele libe nesabatha lokuphumula ngokuphelele, isabatha kuJehova. Akufanele uhlwanyele imbewu ensimini yakho noma uthene insimu yakho yamagilebhisi.  Akumelwe uvune okuzimilele ekudleni okusanhlamvu okusale ngemva kokuvuna, namagilebhisi ensimu yakho engatheniwe akumelwe uwabuthe. Izwe kufanele libe nonyaka wokuphumula ngokuphelele.  Nokho, ungakudla ukudla okumila ezweni ngesabatha lalo; wena, izinceku nezincekukazi zakho, isisebenzi sakho esiqashiwe nezifiki ezihlala nawe,  kanye nezilwane zakho ozifuyile nezasendle ezisezweni lakho. Konke okukhiqizwa yizwe kungadliwa.  “‘Niyobala iminyaka yamasabatha eyisikhombisa, iminyaka eyisikhombisa ephindwe kasikhombisa, izinsuku zaleyo minyaka yamasabatha ayisikhombisa ziyoba iminyaka engu-49.  Niyobe senishaya uphondo lukhale kakhulu ngenyanga yesikhombisa, ngolweshumi lwenyanga; ngoSuku Lokuhlawulelwa, + nenze ukuba umsindo wophondo uzwakale kulo lonke izwe lakini. 10  Kumelwe ningcwelise unyaka ka-50, nimemezele inkululeko ezweni kubo bonke abakhe kulo. + Uyoba yiJubili kini, yilowo nalowo uyobuyela ezweni eliyifa lakhe, yilowo nalowo kufanele abuyele emndenini wakubo. + 11  Lowo nyaka ka-50 uyoba yiJubili kini. Ngeke nihlwanyele imbewu noma nivune okuzimilele ekudleni okusanhlamvu okusalile noma nibuthe amagilebhisi ensimu engatheniwe. + 12  Ngoba uyiJubili. Kufanele ube ngcwele kini. Ningadla kuphela lokho izwe elikukhiqizayo. + 13  “‘Ngalo nyaka weJubili, yilowo nalowo kufanele abuyele ezweni eliyifa lakhe. + 14  Uma uthengisela omunye umuntu okuthile noma uthenga kuye, ningaxhaphazani. + 15  Kufanele uthenge komunye umuntu, ucabangele iminyaka yangemva kweJubili, kufanele akuthengisele ngokwesibalo seminyaka esele yezivuno. + 16  Uma kusasele iminyaka eminingi, angalikhuphula inani elithengiswa ngalo, uma kusele iminyaka embalwa, kufanele anciphise inani elithengiswa ngalo, ngoba ukuthengisela isibalo sezivuno ezizokhiqizwa. 17  Akekho kini okufanele axhaphaze omunye umuntu, + kumelwe wesabe uNkulunkulu wakho, + ngoba nginguJehova uNkulunkulu wenu. + 18  Ngokugcina imithetho yami nezinqumo zami zokwahlulela, niyohlala ngokulondeka ezweni. + 19  Izwe liyoninika izithelo zalo, + niyodla naneliseke, nihlale kulo ngokulondeka. + 20  “‘Kodwa uma nithi: “Sizodlani ngonyaka wesikhombisa uma singeke siyihlwanyele imbewu noma sibuthe izivuno zethu?” + 21  yazini ukuthi ngizoninika isibusiso sami ngonyaka wesithupha, izwe liyokhiqiza isivuno esanele iminyaka emithathu. + 22  Ngemva kwalokho niyohlwanyela imbewu ngonyaka ka-8 nidle esivunweni esidala kuze kube unyaka ka-9. Niyokudla esidala kuze kufike isivuno sawo. 23  “‘Izwe akufanele lithengiswe unomphela + ngoba lingelami. + Ngoba ngokombono wami ningabakwelinye izwe nezifiki. + 24  Kulo lonke izwe eliyifa lenu, kufanele ninike othengisile ilungelo lokuthenga kabusha izwe. 25  “‘Uma umfowenu eba mpofu futhi kudingeke athengise ingxenye yezwe eliyifa lakhe, umhlengi ohlobene naye eduze kumelwe eze athenge lokho umfowabo akuthengisa ukuze akubuyise. + 26  Uma umuntu engenamuntu ozomhlenga, kodwa acebe futhi abe nawo amandla okulihlenga, 27  kufanele abale inani lalo leminyaka kusukela alithengisa bese ekhokha inani elisalayo kumuntu amthengisela lona. Usengabuyela ezweni eliyifa lakhe. + 28  “‘Kodwa uma engayitholi indlela yokukubuyisa kuye, akuthengisile kuzoqhubeka kukumthengi wako kuze kube unyaka weJubili; + kuyobuyela kuye ngeJubili, abuyele ezweni eliyifa lakhe. + 29  “‘Uma umuntu ethengisa umuzi edolobheni elibiyelwe, ilungelo lakhe lokuwuhlenga liyoqhubeka kuze kuphele unyaka kusukela esikhathini sokuthengisa kwakhe; ilungelo lakhe lokuwuhlenga + liyosebenza unyaka wonke. 30  Kodwa uma ingabuyiswa ngokuthengwa ekupheleni konyaka ogcwele, indlu esedolobheni elibiyelwe iyoba eyomthengi wayo unomphela kuzo zonke izizukulwane zakhe. Akufanele idedelwe ngeJubili. 31  Nokho, izindlu ezisezindaweni ezingabiyelwe kufanele zibhekwe njengengxenye yendawo yezwe. Ilungelo lokuzihlenga kufanele liqhubeke likhona futhi kufanele zidedelwe ngeJubili. 32  “‘Ngokuqondene nezindlu zamaLevi ezisemadolobheni awo, + amaLevi ayoba nelungelo elinganqamuki lokuzihlenga. 33  Lapho izwe lamaLevi lingabuyiswa ngokuthengwa, indlu ethengiswe edolobheni lawo nayo iyodedelwa ngeJubili, + ngoba izindlu ezisemadolobheni amaLevi ziyimpahla yawo phakathi kwama-Israyeli. + 34  Ngaphezu kwalokho, insimu eyidlelo + ezungeze amadolobha awo ayinakuthengiswa ngoba iyifa lawo laphakade. 35  “‘Uma umfowenu oseduze kwakho eba mpofu angabe esakwazi ukuzisekela, kumelwe umsekele + njengoba ubungenza kumuntu wakwelinye izwe nesifiki, + ukuze aqhubeke ephila kanye nawe. 36  Ungathathi nzalo noma wenze inzuzo* ngaye. + Kumelwe wesabe uNkulunkulu wakho + futhi umfowenu uyoqhubeka ephila kanye nawe. 37  Ungabizi nzalo lapho umboleka imali + noma umnike ukudla kwakho ukuze uthole inzuzo. 38  NginguJehova uNkulunkulu wenu, owanikhipha ezweni laseGibhithe + ukuze ngininike izwe laseKhanani, ukuze ngibe uNkulunkulu wenu. + 39  “‘Uma umfowenu ohlala eduze kwakho eba mpofu futhi kudingeke azithengise kuwe, + akumelwe umphoqe ukuba enze umsebenzi wezigqila. + 40  Kufanele aphathwe njengesisebenzi esiqashiwe, + njengesifiki. Kufanele akukhonze kuze kube unyaka weJubili. 41  Ngemva kwalokho uyokushiya, yena nabantwana* bakhe, abuyele emndenini wakubo. Kufanele abuyele ezweni eliyifa lokhokho bakhe. + 42  Ngoba bayizinceku zami engazikhipha ezweni laseGibhithe. + Akufanele bazithengise ngendlela isigqila esithengiswa ngayo. 43  Akumelwe umphathe ngesihluku, + kumelwe wesabe uNkulunkulu wakho. + 44  Kufanele uthathe isigqila nesigqilakazi sakho ezizweni ezinizungezile, ningasithenga kuzo isigqila noma isigqilakazi. 45  Nasemadodaneni ezifiki ezihlala nani, + ningathenga izigqila kuwo nasemindenini yawo ezalelwe wona ezweni lenu, ziyoba yimpahla yenu. 46  Ningazidlulisa njengefa emadodaneni enu ukuba azithole njengefa laphakade. Ningazisebenzisa njengezisebenzi, kodwa akumelwe nibaphathe ngesihluku abafowenu abangama-Israyeli. + 47  “‘Kodwa uma umuntu wakwelinye izwe noma isifiki esiphakathi kwenu siceba futhi umfowenu eba mpofu eceleni kwakhe futhi kudingeke azithengise kumuntu wakwelinye izwe noma esifikini esiphakathi kwenu, noma elungwini lomndeni womuntu wakwelinye izwe, 48  uyoqhubeka enelungelo lokuhlengwa ngemva kokuzithengisa kwakhe. Omunye wabafowabo angamthenga ukuze ambuyise, + 49  noma umfowabo kayise noma indodana yomfowabo kayise ingamthenga ukuze imbuyise, nanoma isiphi isihlobo sakhe esiseduze,* omunye womndeni wakubo, angase ambuyise ngokumthenga. “‘Noma uma yena esecebile, naye angazibuyisa ngokuzithenga. + 50  Kufanele yena nomthengi wakhe babale kusukela ngonyaka azithengisa ngawo kuye kuze kube unyaka weJubili, + imali yokuzithengisa kwakhe iyolingana nobuningi baleyo minyaka. + Izinsuku zakhe zokusebenza phakathi naleso sikhathi ziyobalwa ngesilinganiso sesisebenzi esiqashiwe. + 51  Uma kusasele iminyaka eminingi, kufanele akhokhe inani lakhe lokuzihlenga elilingana neminyaka esele. 52  Kodwa uma kusele iminyaka embalwa kuphela ngaphambi konyaka weJubili, kufanele azibalele akhokhe inani lakhe lokuzihlenga elilingana neminyaka esele. 53  Kufanele aqhubeke emkhonza unyaka nonyaka njengesisebenzi esiqashiwe; futhi kufanele niqiniseke ukuthi akamphathi ngesihluku. + 54  Nokho, uma engakwazi ukuzibuyisa ngokuzithenga ngale mibandela, uyokhululeka ngonyaka weJubili, + yena nabantwana* bakhe. 55  “‘Ngoba ama-Israyeli ayizinceku zami. Ayizinceku zami engazikhipha ezweni laseGibhithe. + NginguJehova uNkulunkulu wenu.

Imibhalo yaphansi

Noma, “inzuzo eyeqile.”
NgesiHebheru, “namadodana.”
Noma, “segazi.”
NgesiHebheru, “namadodana.”